Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XI.1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 02- 2017. 11. 01

Farád Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.25.) önkormányzati        rendelete 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó farádi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- át, egyedülálló esetében 350%- át.”