Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 24- 2018. 12. 13

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzati-és a Közös Hivatal feladataihoz tartozó funkciókra terjed ki.

A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve 2018. évi költségvetését

                                              

  271 943 e Ft költségvetési bevétellel

351 380 e Ft költségvetési kiadással


  79 437 e Ft költségvetési finanszírozási

                   

                    egyenleggel állapítja meg.


(2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 64 861 e Ft felhalmozási célú , 14 576 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított –bevételi főösszeg forrásonkénti,funkciók szerinti megbontását az 1. és 1/A melléklet- tartalmazza.

A költségvetési bevételen belül kiemelt előirányzatok:

Kapott támogatás: Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

Közhatalmi bevétel, Intézményi működési bevétel, Felhalmozási bevétel, Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, Kölcsön, Előző évi költségvetési maradvány.

A kiadási előirányzatok az alábbi előirányzat csoportokra tagozódnak:

 Működési költségvetés és Felhalmozási költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §

 (1) A 2. §-ban megállapított - kiadási főösszeg forrásonkénti, funkciók szerinti megbontását a 2. és 2/A  melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadáson belül kiemelt előirányzatok:

Személyi jellegű juttatások, Munkaadói járulékok, Dologi kiadások, Ellátottak szociális ellátásai, Pénzeszköz átadás, Felújítás, Beruházás, Tartalék


(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szerve feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szerve működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3. melléklet alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2018. évben hitelállományra nincs szüksége. (4. melléklet)

(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


(6) Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése, kötelezettsége.

A költségvetési létszám

5. §

(1) Az Önkormányzatnál valamint a Közös Hivatalnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

  1. teljes munkaidőben foglalkoztatott


                                                                             Mezőőr                             1 fő                                                                                                   Karbantartó                 1 fő                                                                                                                                                                                                 - közfoglalkoztatás:                segédmunkás               5 fő    

                         -  közös hivatal                      jegyző                         1 fő

                                               előadók                                    7 fő

  1. rész munkaidőben foglalkoztatott

                                                                      

                        közös hivatal:                         1 fő                                0,5 fő          

                                               ÖSSZESEN:                        17,5 fő

(2) Az Önkormányzat és a Közös Hivatal létszám-keretét 2018. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző és a gazdasági vezető a felelős.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre, a Közös Hivatal vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester illetve a jegyző a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2018. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Farád, 2018. február 22.

            ………………….                                                                   …………………….

            Szalai Zoltán                                                                           Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                                           jegyző