Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a letelepedési támogatásról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 18- 2018. 05. 17


Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

  1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a letelepedési támogatásról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1500%-át.”

  1. Ez a rendelet 2018. május 18-án lép hatályba.