Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2024. 03. 09

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

2024.03.09.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Ezen rendelet hatálya kiterjed Farád község területén lévő köztemetőkre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát (pl.: emlékkő állítás) végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre.

(3) Működő köztemető a farádi 0873 helyrajzi számú evangélikus és a 0879/3 helyrajzi számú katolikus temető.

(4) A Római Katolikus Egyházközség tulajdonát képezi a farádi 0879/3 helyrajzi számú temető.

(5) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 86/2008.(X.30.) határozatával 2009. január 1. napjával kezdődően átvette a Római Katolikus Egyházközségtől a temető kezelői jogát.

(6) A temető fenntartásáról az Önkormányzat az Egyházközséggel kötött feladat-ellátási szerződés szerint gondoskodik.

(7) Az Evangélikus Egyházközség tulajdonát képezi a farádi 0873 helyrajzi számú temető.

(8) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2009.(IV.27.) határozatával 2009. június 1. napjával kezdődően átvette az Evangélikus Egyházközségtől a temető kezelői jogát.

(9) A temető fenntartásáról az Önkormányzat az Egyházközséggel kötött feladat-ellátási szerződés szerint gondoskodik.

2. § (1) A farádi köztemetők létesítéséről, fenntartásáról, üzemeltetéséről Farád Község Önkormányzata gondoskodik

(2) A temető fenntartásához szükséges anyagi fedezetet a képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítja.

(3) Az Önkormányzat a temető fenntartása, üzemeltetése során biztosítja:

a) a temetőhöz vezető és a temetőben lévő utak, kerítés, közművek (villany, víz) fenntartását,

b) a vízvételi hely (kút) fenntartását, a csurgalékvíz megfelelő elvezetését,

c) a temető területén a füves területek nyírását, kaszálását, a fák és örökzöldek gondozását,

d) a munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, anyagokat,

e) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és elszállítását,

f) a ravatalozó, a technikai berendezések tisztántartását, karbantartását.

(4) A ravatalozót a halott átvételétől a kegyeleti szertartás végéig szabad használni.

(5) Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja:

a) a vízvételt,

b) a temetőkben keletkező hulladék elhelyezését az e célra kijelölt hulladékgyűjtőkben,

c) az illemhely használatát.

Temetkezési helyek és szokások

3. § (1) Halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.

(3) A köztemetőben történő eltemetésre az üzemeltető ad engedélyt.

4. § (1) A temetőt sírhely-táblákra és urnasírhelyre alkalmas területre lehet felosztani.

(2) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani.

(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – főszabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(4) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblákban csak rátemetéssel lehet temetni.

(5) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel) és urnasírban lehet elhelyezni.

(6) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.

(7) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe /sírhely-táblába/. Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

5. § (1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A temetési helyért az önkormányzat az alábbi megváltási díjakat állapítja meg:

a) egyes sírhely esetén bruttó 5.000.- Ft-

b) dupla sírhely esetén bruttó 10.000.- Ft-

c) urnás sírhely esetén bruttó 2.000.- Ft

d) gyermeksírhely bruttó 0.- Ft-

e) urnafülke (egyes) bruttó 25.000.- Ft.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) sírhely esetén 25 év

b) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év

Az üzemeltető az a) és b) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.

(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb ciklusra megválthatók.

(4) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítés nélkül újból felhasználni.

(5) Sírhely-tábla vagy egész temető lezárásáról, illetőleg kiürítéséről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A temető kiürítését megelőzően azt 3 alkalommal egy országos lapban és a helyi hirdetőtáblákon, valamint a temetői hirdetőtáblán is közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjenek.

(6) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újraváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(8) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírja felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontból – nem idegeníthető el, és más sírra nem helyezhető át.

(9) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetővel történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.

(10) A temettető kívánságára történő halott- illetőleg urna áthelyezés vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell fizetni.

6. § (1) A temetői sírhelyek méretei:

a) Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú 2,00 m mély0,90 m széles

b) Gyermek sírhely 1,30 m hosszú 2,00 m mély 0,60 m széles

c) Urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú 1,00 m mély 0,60 m széles

d) urnafülke 30 cm széles 30 cm hosszú

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet

(3) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(4) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(5) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező, kérésre külön e célra kijelölt sorban hantolatlan sírhely is kialakítható.

(6) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból biztonságosan fel kell állítania.

7. § (1) A síremlék fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a síremlék összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításáról. Ha a felhívás eredménytelen marad, a fenntartó elrendelheti a síremlék eltávolítását, illetőleg a sírba való további temetkezést megtilthatja.

(2) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.

Temetkezési szolgáltatások

8. § (1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a köztemető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(2) A temetkezési szolgáltatás végzése és a szertartás ideje alatt a szolgáltatást, szertartást végző felelős a köztemető rendjének betartásáért, oly mértékben amennyire a tevékenysége kiterjed.

(3) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozónak a létesítmények használatáért igénybevételi díjat kell fizetni.

(4) A létesítmény-használati díj: 9.000,-Ft + ÁFA

9. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése.

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, ellenkező esetben az üzemeltető a sírdombot megszüntetheti, s azt elgyepesítheti.

10. § (1) Síremlék állításához az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A temetési hely jelölésére sírjel (sírkő) használható. A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban (9321 Farád, Fő u. 21.) kell igényelnie. A temetési szándékot minden esetben, így a már megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni a Hivatalban. A temetkezési szolgáltató a temetést megelőzően minden esetben köteles bejelenteni a temetkezések idejét a fenntartónak.

(3) Az újonnan megkezdett sorokban csak a következő sírhelyet lehet igényelni. Az új sírhelytáblák (parcellák) között 4 m széles közlekedési utat kell elhagyni.

(4) A sírok, síremlékeke közötti terület gondozása 30 cm szélességben az örökös – rendelkezni jogosult – kötelessége.

(5) A temető területén a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni tilos.

Nyilvántartások vezetése

11. § (1) (1) Az Önkormányzat a temetési helyekről a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv) 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartások vezetését a „Temetőinfo” temetői nyilvántartó rendszer (készítője: Szakács Bálint) által tárolt elektronikus temetői nyilvántartási program felhasználásával biztosítja.

(2) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet, a sírbolt és urnakönyvet.

(3) A nyilvántartó könyvnek a Tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány és a halotti anyakönyvi kivonat egy példányát.

A temetők rendje

12. § (1) A temető nyitva tartása:- nyári időszámítás idején: 06,00 – 21,00 óráig (április 1 – október 31.)- téli időszámítás idején: 07,00 – 18,00 óráig (november 1 – március 31.)Halottak napja alkalmával a temető egész nap nyitva tart.

(2) A temetőbe kizárólag a temetkezési szolgáltatást végzők, a mozgássérültek továbbá a síremlékek felállításához, felújításához szükséges szállítást végzők járművei, valamint az Önkormányzat megbízását teljesítő járművek hajthatnak be.

(3) Az Önkormányzat a temetőbe való (2) bekezdés szerinti behajtásért díjat nem állapít meg, a behajtást ingyenesen biztosítja.

(4) A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani.

(5) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(6) A temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.

(7) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(8) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyeken kell összegyűjteni, a sírhelyek között az nem tárolható.

(9) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(10) A temetőkben ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(11) A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

13. § (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozások temető-fenntartási hozzájárulást fizetnek.

(3) Az alkalmanként fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás mértéke: 250.-Ft/alkalom

(4) Nem kell temető-fenntartási hozzájárulást fizetni, ha a tevékenység meglévő síremlék helyreállítására, felújítására vagy javítására irányul.

(5) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

Hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.