Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2022. 07. 02

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

2022.07.02.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Farád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések létesítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Hivatali helyiség: az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt helyiség (Farádi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme, 9321 Farád, Fő u. 21.).

b) Hivatali munkaidő: a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést hivatali munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötéseket – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – az alábbiak szerint lehet lebonyolítani:

a) Péntek: 15.00 és 19.00 óra,

b) Szombat: 10.00 és 19.00 óra között.

Az engedélyezés szabályai

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető útján – a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon. (2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés az At. 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésén túl akkor engedélyezhető, ha a helyszínen az anyakönyvvezető életét, testi épségét semmi sem veszélyezteti, az anyakönyv megfelelő védelme biztosított, valamint az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul. (3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között (pl. víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között), illetve vallás gyakorlására szolgáló épületben.

Díjfizetési kötelezettség

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségben történő lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként 20.000,- Ft + ÁFA.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként 40.000,- Ft + ÁFA.

(3) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára – a házasságkötés térítésmentes.

6. § (1) A díjfizetési kötelezettség az Önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel vagy a költségvetési számlára történő átutalási megbízással teljesíthető.

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötés létesítését megelőzően egy héttel kell teljesíteni.

(3) Kétség esetén az ügyfél a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatására kötelezhető.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

7. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként

a) a hivatali helyiségben bruttó 30.000,- Ft

b) hivatali helyiségen kívül bruttó 40.000.-Ft díjazás illeti meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak. (3) Hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete.”