Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 08. 31

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 18.) önkormányzati rendelete1

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 18.) önkormányzati rendelete a 2023. évi intézményi térítési díjakról

2023.08.31.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a farádi mini bölcsődére, óvodára, általános iskolára, egyéb vendéglátásra.

2. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézmények 2023. évi élelmezési intézményi térítési díját az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a gyermekvédelmi nappali alapellátásra vonatkozó 2023. évi étkeztetési és gondozási intézményi térítési díját a 2. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § A rendelet 2023. április 1. napján lép hatályba, és a mellékletekben meghatározott térítési díjakat a tárgy évet követő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet hatályba lépéséig alkalmazni kell.

4. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/2022. (IX.23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

A rendeletet a 9/2023. (VIII.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.