Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 24.) Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) kiadását                                                                                       181.625 eFt

b) bevételét                                                                                     181.625 eFt

főösszeggel állapítja meg, 6.748 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.


 (2)    A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:                                             138.341 eFt, ebből

aa) működési:                                                                              96.647 eFt

ab) felhalmozási:                                                                         41.694 eFt


b) Költségvetési kiadások összesen:                                               133.459 eFt, ebből

ba) működési:                                                                             93.716 eFt

bb) felhalmozási:                                                                         39.743 eFt


c) Költségvetési többlet:                                                                     4.882 eFt, ebből

ca) működési többlet:                                                                   2.931 eFt

cb) felhalmozási többlet:                                                               1.951 eFt


(3)   A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):   9.950 eFt

ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:               0 eFt


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:  

ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:          43.284 eFt, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                        6.748 eFt

                    

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:48.166 eFt, ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                         2.913 eFt

bbb) működési hitelek kiadásai:                                           32.003 eFt


c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                     43.284 eFt

d) Finanszírozási kiadások összesen:                                                     48.166 eFt

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                  - 4.882 eFt                                      

3.835 eFt


(4)   A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát                                               44.269 eFt

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                              7.475 eFt

c) a dologi kiadások előirányzatát                                                    29.085 eFt

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                 7.962 eFt

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                             4.925 eFt

f) a beruházási kiadások előirányzatát                                              19.374 eFt

g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                20.369 eFt

h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                       0 eFt

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                         48.166 eFt

összeggel állapítja meg.(5) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2014. évi saját bevételeinek előirányzatát 3.300 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból származó bevétel                                                      3.200 eFt

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                0 eFt

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                  0 eFt

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                              100 eFt(6)   Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                              2.922 eFt

összeggel állapítja meg.

ebből:

a) általános tartalék                                     2.922 eFt   


2. §


(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3) A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat létszám-előirányzatát.


(4) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait


(5) Az önkormányzat beruházási célú kiadásainak előirányzatát feladatonként az 5. melléklet határozza meg.


(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 6. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet határozza meg.


(8) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet, a kezességvállalásokat a 9. melléklet, az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 10. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 11. melléklet tartalmazza.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3)  A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő- testületnél kezdeményezheti.


b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1) A sportcélú támogatások felosztásáról a polgármester dönt, döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség terheli.


(2) E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására   a képviselő-testület jogosult.4. A 2014. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek5. §


(1)  A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.Folyás, 2014. február 5.


                   Magyar Sándor                                                                    Dr. Kiss Imre

                     polgármester                                                                             jegyző