Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 22

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) kiadását                                                                                         80.062 eFt

b) bevételét                                                                                       80.062 eFt

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen:                                               78.160 eFt, ebből

aa) működési:                                                                              78.160 eFt

ab) felhalmozási:                                                                                  0 eFt

                 

b) Költségvetési kiadások összesen:                                                 78.127 eFt, ebből

ba) működési:                                                                             66.339 eFt

bb) felhalmozási:                                                                         11.788 eFt

                 

c) Költségvetési többlet:                                                                          33 eFt, ebből

ca) működési többlet:                                                                 11.821 eFt

cb) felhalmozási hiány:                                                               11.788 eFt


(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):    6.926 eFt

ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:         1.038 eFt


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:        0 eFt, ebből

baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                                 0 eFt


bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:       1.935 eFt,     ebből

bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                         1.038 eFt

bbb) működési hitelek kiadásai:                                                    0 eFt


c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                               1.902 eFt

d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                                1.935 eFt

e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                             -33 eFt

         

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát                                               36.287 eFt

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                              6.584 eFt

c) a dologi kiadások előirányzatát                                                    19.107 eFt

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                 2.620 eFt

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                             1.741 eFt

f) a beruházási kiadások előirányzatát                                                9.879 eFt

g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                  1.869 eFt

h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                     40 eFt

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                           1.935 eFt

összeggel állapítja meg.


(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 864 eFt  összeggel állapítja meg.

ebből:

 a) általános tartalék                                                                                864 eFt           


(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2015. évi saját bevételeinek előirányzatát 3.230 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                         3.230 eFt

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                0 eFt

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                 0 eFt

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                 0 eFt2. §


(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)  A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait


(4) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet határozza meg.


(5) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet, a kezességvállalásokat a 7. melléklet, a hitelállományt a 8. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 9. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 10. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3)  A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1) A sportcélú támogatások felosztásáról a polgármester dönt, döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség terheli.


(2) E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására  a képviselő-testület jogosult.


4. A 2015. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


5. §


(1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


Folyás, 2015. február 26.      Magyar Sándor                                                              Dr. Kiss Imre

                            polgármester                                                                      jegyző