Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

      a) kiadását                                                                                              103.471 eFt

      b) bevételét                                                                                             103.471 eFt

        főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2)     A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

      a) Költségvetési bevételek összesen:                                                        102.394 eFt, ebből

                 aa) működési:                                                                                 80.877 eFt

                 ab) felhalmozási:                                                                             21.517 eFt


      b) Költségvetési kiadások összesen:                                                         101.568 eFt, ebből

                 ba) működési:                                                                                 67.313 eFt

                 bb) felhalmozási:                                                                             34.255 eFt


       c) Költségvetési többlet:                                                                                 826 eFt, ebből

                 ca) működési többlet:                                                                      13.564 eFt

                 cb) felhalmozási hiány:                                                                    12.738 eFt

         

(3)     A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

                 a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                           aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):

                                                                                                       8.168 eFt


                 b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

                           ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:                   1.077 eFt, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                              0 eFt

                              bab) államháztartáson belüli megelőlegezés                            1.077 eFt

                            

                  bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:            1.903 eFt, ebből

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                         1.038 eFt

                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                                   0 eFt

                               bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés                              865 eFt


                   

         c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                                        1.077 eFt

         d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                                         1.903 eFt

         e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                      -826 eFt

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

         a) a személyi juttatások előirányzatát                                                         34.369 eFt

         b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                           6.054 eFt

         c) a dologi kiadások előirányzatát                                                               22.889 eFt

         d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                             1.399 eFt

         e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                         2.602 eFt

         f) a beruházási kiadások előirányzatát                                                        33.255 eFt

         g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                             1.000 eFt

         h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                                  0 eFt

          i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                                     1.903 eFt

          összeggel állapítja meg.


(5)     Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét           366 eFt

         összeggel állapítja meg.

         ebből:

                  a) általános tartalék    366 eFt

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2016. évi saját bevételeinek előirányzatát 3.700 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                                             3.700 eFt

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                                  0 eFt

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                                    0 eFt

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                  0 eFt2. §


(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 7. melléklet határozza meg.


(6) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet, a kezességvállalásokat a 9. melléklet, a hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A sportcélú támogatások felosztásáról a polgármester dönt, döntéséről a képviselő-testületet tájékoztatja. A kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség terheli.


(2)     E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására   a képviselő-testület jogosult.


4. A 2016. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


5. §


(1)     A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2)     A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


Folyás, 2016. február 18.


Magyar Sándor                                                            Dr. Kiss Imre

  polgármester                                                                      jegyző