Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

                  a) kiadását                                                                                       167.669 eFt

                  b) bevételét                                                                                     167.669 eFt

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


 (2)    A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

                a) Költségvetési bevételek összesen:                                             165.858 eFt, ebből

                        aa) működési:                                                                             89.583 eFt

                        ab) felhalmozási:                                                                        76.275 eFt


                  b) Költségvetési kiadások összesen:                                               163.941 eFt, ebből

                        ba) működési:                                                                             75.446 eFt

                        bb) felhalmozási:                                                                        88.495 eFt


                  c) Költségvetési többlet:                                                                     1.917 eFt, ebből

                        ca) működési többlet:                                                                 14.137 eFt

                        cb) felhalmozási hiány:                                                              12.220 eFt

         

 (3)    A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

                             a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):

                                                                                                                             16.287 eFt


                            b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú

     műveletek:


                      ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:            1.811 eFt, ebből

                              baa) államháztartáson belüli megelőlegezés:                         1.811 eFt

                           

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:    3.728 eFt, ebből

                              

                              

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                        1.038 eFt

                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                                    0 eFt

                               bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés:                         2.690 eFt


                   c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                              1.811 eFt


                   d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                               3.728 eFt

                   e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                       -1.917 eFt

                 

 (4)    A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                              35.445 eFt

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                             5.766 eFt

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                                    22.853 eFt

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                1.744 eFt

                  e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                            9.638 eFt

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                             77.813 eFt

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                10.682 eFt

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                              0 eFt

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                          3.728 eFt

          összeggel állapítja meg.


 (5)    Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                              4.100 eFt

          összeggel állapítja meg.

 ebből:

                  a) általános tartalék                                                                            4.100 eFt            

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2017. évi saját bevételeinek előirányzatát 4.650 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

       a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                                         4.650 eFt

       b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                               0 eFt

       c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                                0 eFt

       d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                              0 eFt


2. §


(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4) Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 7. melléklet határozza meg.


(6) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet, a kezességvállalásokat a 9. melléklet, a hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3)  A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

b)  A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.


4. A 2017. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


5. §


(1)  A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2)  A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Folyás, 2017. február 23.


Magyar Sándor                                                            Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                  jegyző