Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 21

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

          a) kiadását                                                                                           174.601.979 Ft

          b) bevételét                                                                                          174.601.979 Ft

         főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


  (2)   A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

          a) Költségvetési bevételek összesen:                                                 124.726.664 Ft, ebből

                  aa) működési:                                                                                73.968.604 Ft

                  ab) felhalmozási:                                                                           50.758.060 Ft


          b) Költségvetési kiadások összesen:                                                   172.524.359 Ft, ebből

                  ba) működési:                                                                                62.725.313 Ft

                  bb) felhalmozási:                                                                         109.799.046 Ft


          c) Költségvetési hiány:                                                                            47.797.695 Ft, ebből

                  ca) működési többlet:                                                                      11.243.291 Ft

                  cb) felhalmozási hiány:                                                                    59.040.986 Ft


  (3)   A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

                   a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:


aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák):                                                                               13.717.343 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:          48.549.046 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:


                     ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:             1.326.269 Ft, ebből

                               baa) államháztartáson belüli megelőlegezés:                        1.326.269 Ft

                   

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:     2.077.620 Ft, ebből

                              

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                          1.038.000 Ft

                               bbb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:  1.039.620 Ft


            c)   Finanszírozási bevételek összesen:                                                    49.875.315 Ft

            d)   Finanszírozási kiadások összesen:                                                       2.077.620 Ft

            e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                 47.797.695 Ft

                 

  (4)   A kiadások főösszegén belül

          a) a személyi juttatások előirányzatát                                                     24.202.199 Ft

          b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                     4.430.692 Ft

          c) a dologi kiadások előirányzatát                                                            23.206.639 Ft

          d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                         1.910.000 Ft

          e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                     8.975.783 Ft

          f) a beruházási kiadások előirányzatát                                                      70.249.046 Ft

          g) a felújítási kiadások előirányzatát                                                          39.550.000 Ft

          h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                                               0 Ft

          i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                                    2.077.620 Ft

          összeggel állapítja meg.


  (5)   Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                               1.826.269 Ft

          összeggel állapítja meg.

          ebből: általános tartalék                                                                               1.826.269 Ft         


(6)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 6 200 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                       6 200 000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                    0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                      0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                    0 Ft


2. §


(1)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)     A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4)     Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5)     A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.


(6)     Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.


(7)     A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a kezességvállalásokat a 11. melléklet, a hitelállományt a 12. melléklet tartalmazza.


(8)     Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 13. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


 (1)    A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.


(2)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(3)     A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(4)     A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a)       Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


b)      A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


c)       A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.


(2)     Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.4. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek5. §


          A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.Folyás, 2019. február 14.


                         Magyar Sándor                                                             Dr. Kiss Imre

                            polgármester                                                                      jegyző