Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2022.05.28.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. § (1) Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 166.913.169 Ft teljesített bevétellel, ezen belül

aa) 151.617.611 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül

aaa) 67.659.807 Ft működési bevétellel,

aab) 83.957.804 Ft felhalmozási bevétellel,

ab) 15.295.558 Ft finanszírozási bevétellel,

b) 95.916.773 Ft teljesített kiadással, ezen belül

ba) 93.946.609 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

baa) 53.480.041 Ft működési kiadással,

bab) 40.466.568 Ft felhalmozási kiadással,

bb) 1.970.164 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint: 57.671.002 Ft költségvetési többlettel, ezen belül

a) 14.179.766 Ft működési többlettel,

b) 43.491.236 Ft felhalmozási többlettel jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi hitelállományát 1.833.000 Ft összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.

2. A maradvány jóváhagyása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2021. évi maradvány-kimutatását 70.996.396 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 72.007.297 Ft összegben elfogadja.

3. Az önkormányzat vagyona

3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 471.189.888 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. Záró rendelkezések

4. §2

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti 2022. december 31-én.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 29. napjával.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.