EGERSZÓLÁT ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2016. 07. 01

Egerszólát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §. és 88. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


 1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


                 A rendelet célja

 1. § (1) A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztasági és közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.

(2) A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

A rendelet hatálya


 1. §   (1)   A rendelet területi hatálya Egerszólát közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Egerszólát közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), valamint minden Egerszólát közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

(3)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra és az ingatlantulajdonosok közterülettel kapcsolatos kötelezettségeinek meghatározására.

(4) Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékra, valamint az azzal összefüggő tevékenységre.


II. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


Fogalmi meghatározások


3. § (1) Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából:

a.) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiséget magába foglaló épületek és a hozzájuk tartozó területek (kertek) továbbá beépítetlen belterületi területek (építési telkek) - valamint a közterületek tisztán tartása.

b.) Települési szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, intézményekben és  közterületeken keletkező, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék (pl. konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, égéstermék, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű zöldhulladék, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék)

c.) Egyéb települési szilárd hulladék: a vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

d.) Települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék lerakás és ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítása.

e.) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban a közigazgatási területen belül közterületként nyilvántartott földrészlet (közút, járda, tér, közpark) tulajdonostól függetlenül, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat.

f.) Hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását (befogadását), illetőleg feldolgozását vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése.

g.) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

h.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése, valamint az ingatlanon fellelhető hulladék elszállítása.

i.) Köztisztasági szolgáltatás: a szolgáltató által végzett települési szilárd hulladék gyűjtése, a kijelölt lerakóhelyre való szállítása, az összegyűjtött hulladék kezelése, a hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása, a közterületek tisztántartása.

j.) Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 2.§. (2) bekezdésében rögzített tulajdonosától átveszi, elszállítja, begyűjti, tárolja és ártalmatlanítja.

k.) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

l.) Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

m.) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra megállapított díj.

n.) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott, települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatásban rendszeresített gyűjtőedénybe mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.

o.) Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, tervezését, a keletkezett hulladék ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, a hulladéklerakó lezárását, a felhagyást követő vizsgálatokat.

p.) Veszélyes hulladék: A hulladékok különleges csoportját alkotják a veszélyes hulladékok, amelyeknek anyagi tulajdonságai, illetve egyes összetevői külön-külön vagy együttesen a környezetre, a környezet elemeire, az élővilágra és az emberi egészségre potenciálisan károsító hatást fejthetnek ki, a veszélyes hulladékok egyes csoportjairól külön jogszabályok szólnak.

q.) Zöldterület: Egerszólát község szabályozási tervében erre a célra kijelölt terület-felhasználási egység, továbbá ilyen kijelölés nélkül is a lakosság pihenésére, testedzésére, szórakozására, a település szerkezetének tagolására szolgáló, jellemzően növénnyel borított közterület. A zöldterületek körébe tartoznak elsősorban a játszóterek, a sportpályák, a parkok,  virággal beültetett területek, továbbá az utak és terek földsávjai, a megkezdett parkosítással érintett, továbbá a roncsolódott zöldterületek, valamint az egyéb zöld növénnyel borított közterületek.

r)   Árok: a talaj felszínében kialakított, csapadékvíz elvezetésére vagy elszikkasztására szolgáló csatorna.

s)   Áteresz: nagy teherbírású, általában kör keresztmetszetű műtárgy, amely utak, vasutak, töltések, kapubejárók alatt vezeti át a kisebb csatornák, árkok, vízfolyások vizét.

t)  Nyílt csapadékvíz elvezető rendszer: az árkok és átereszek összessége, mely a keletkezett közterületi csapadékvizet a település befogadó élővizébe vezeti.

u) Zárt csapadékvíz elvezető rendszer: olyan átereszcsövekből és aknákból álló rendszer, mely a földfelszín alatt vezeti el a csapadékvizet.

v)  Útcsatlakozás: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt) fogalma az irányadó.

z)  Csapadékvíz elvezetését akadályozó áteresz, csatornaszakasz: nem megfelelő  keresztmetszeti mérettel, fenékmélységgel kialakításra került csatornaszakasz, illetve olyan csatornaszakasz, amelynek tisztítása nem biztosított, a szabad csapadék-vízelvezetést akadályozza.III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSE, ÉS SZÁLLÍTÁSA

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


4. § Egerszólát község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el. Az együttműködés formáját és feltételeit közszolgáltatási szerződés rögzíti.


 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó

jogviszony létrejötte


5. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

 1.  tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;
 2.  birtokos esetében az ingatlan birtokba vételének napja;
 3.  vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;
 4.  használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

 

A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni.

 1. Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 60 liter, 120 liter és 240 liter űrtartalmúak lehetnek.
 2. A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül is eleget tehet.

(4) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását - kivéve a (6) pont alá tartozók- a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen

 1. olyan  mértékben  lecsökken,  hogy  kisebb  űrméretű  rendszeresített  gyűjtőedény  is elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy
 2. olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.

(5) Az ingatlantulajdonos nyilatkozatában foglaltak a rögzítést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.

(6) A 60 literes gyűjtőedényt csak egyszemélyes háztartásban lehet választani.

(7) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

(8) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú – rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(9) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

(10) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a Közszolgáltató logójával vagy nevével és címével ellátott feliratú műanyagzsákot biztosít.

(11) A (10) pontban meghatározott zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék  gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.


A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére

 és szállítására vonatkozó szabályok


7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak igazolható módon bejelenteni az ingatlanán folytatott vagy folytatni kívánt - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb - gazdasági tevékenység során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét.

(2) Az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban külön szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

 1. a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
 2. közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket
 3. a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) Ha az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mennyisége a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni külön szerződés megkötése nélkül is a hulladék gyűjtéséhez a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedényt és a 6. § (10) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsákot, a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával.

(4) A heti 240 litert meghaladó mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató köteles térítés ellenében biztosítani az ingatlantulajdonosnak a megjelölt minőségű és mennyiségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt, kivéve, ha az ingatlantulajdonos a szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szükséges gyűjtőedényt más úton beszerzi.

(5) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képző elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

 

A települési hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó közös szabályok


8. §   (1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

 (2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével

 1. az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;
 2. közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni.

9. § Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni.

10. § (1)  A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

11. § A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.


Elkülönített hulladékgyűjtés


12. § (1) Egerszólát közigazgatási területén az Önkormányzat a Közszolgáltatóval együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A lakosság által a háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató térítésmentesen,  járatlista alapján rendszeresen, havonta 1(egy) alkalommal házhoz menő begyűjtő-járattal szállítja el.

(3) Az egyes hulladék fajták gyűjtése az ingatlanok előtti közterületről az alábbiak szerint történik:

 1. a nem visszaváltható, műanyag ásványvizes, üdítő italos palackok (PET-palack)  kimosott tisztító és kozmetikai szerek flakonjai, továbbá fóliák, italos karton dobozok a Közszolgáltató logójával vagy nevével, címével ellátott, 120 literes űrtartalmú zsákban kerül elszállításra úgy, hogy a zsákokat a Közszolgáltató térítésmentesen biztosítja;
 2. a fémhulladék (italos fémdoboz, alufólia, alumínium tálca) a Közszolgáltató logójával ellátott 120 literes űrtartalmú zsákban kerül elszállításra úgy, hogy a zsákokat a Közszolgáltató térítésmentesen biztosítja;

(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosok részére az üres zsákokat alkalmanként, a gyűjtéssel egyidejűleg, a következő szállítási ütemre előre biztosítja úgy, hogy azokat lehetőség szerint a postaládákban vagy egyéb biztonságos helyen helyezi el. Amennyiben szükséges, több zsák is igényelhető, a Közszolgáltató ezeket is térítésmentesen bocsátja az igénylő rendelkezésére. Amennyiben az ingatlantulajdonos nem rendelkezik megfelelő méretű postaládával vagy egyéb, a cserezsák tárolására alkalmas tárolóval, abban az esetben a cserezsák az egerszóláti önkormányzati hivatalban vehető át.

13. § (1) A szelektív gyűjtőzsákokba és gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

(2) A 12. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozónak minősülő

 1. palackokat (mosószeres, öblítős, festékes, vegyszeres palack stb.)
 2. üvegeket (ablaküveg, autóüveg, tükör, váza stb.)
 3. szennyezett papírt (mirelit ételek dobozai, pizzás doboz, tortás doboz, stb.)

a háztartási hulladék részét képező vegyes hulladék tárolását szolgáló edényben kell elhelyezni.

(3) A gyűjtőzsákokat az elszállítás napján úgy kell kihelyezni, hogy az a forgalmat ne zavarja. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a szelektív gyűjtőzsákokban vagy szelektív gyűjtőedényben nem az azokon feltüntetett fajtájú hulladékot helyezi el, abban az esetben Közszolgáltató nem köteles a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállítani.

(4) Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlantulajdonos egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákban, vagy gyűjtőedényben nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és dokumentumokat egyidejűleg megküldi Egerszalók Önkormányzatának Jegyzője részére, és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

14. § (1) Amennyiben a szelektív hulladék elszállítása a meghatározott időpontban a Közszolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot Közszolgáltató köteles 24 órán belül elszállítani.

(2) Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat a házhoz menő gyűjtési rendszer szabályairól és esetleges változásairól. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízióban, a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

 

Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladék gyűjtése


15. § (1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) -  amely  a rendszeresített  gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal - külön díj felszámítása nélkül – lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. Ingatlanonként legfeljebb a közszolgáltató által megjelölt hulladékmennyiség helyezhető ki térítésmentesen. A meghatározott mennyiség feletti hulladék esetén a közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére külön hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

 1. építési és bontási hulladék;
 2. gumiabroncs hulladék;
 3. gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
 4. az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
 5. veszélyes hulladék;
 6. háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
 7. elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;
 8. kerti biohulladék.

(3) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezik ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék pótlólagos elszállításáért az érintett ingatlantulajdonos részére hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

(4) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik. A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek, kisméretű akkumulátorok (mobiltelefon-, kamera- akkumulátorok, stb.) lakossági gyűjtése az önkormányzat által egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.

(6) A kerti hulladék heti rendszerességgel történő elszállítását külön megrendelés alapján a Közszolgáltató meghatározott időszakban házhoz menő gyűjtéssel, térítési díj ellenében végzi. Ezen alkalmakkor a lakosok a legfeljebb 1 méteresre darabolt összekötözött faágakat a szállítási napot megelőző napon 20 órától helyezhetik ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(7) A lomtalanítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt  legfeljebb legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízióban, a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(8) A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 4 m távolságban helyezkedjen el.

(9) Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.


A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok


16. § (1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében  lévő  közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

 1. a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
 2. közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei),
 3. a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a 6. § (12) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.


 A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének megtagadása


17. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a.) az nem a 6. § (2) és (6) bekezdés és 7. §. (2) bekezdés szerinti szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve nem a 6. § (10), 7. §. (2) és 12. §. (3) bekezdése szerinti kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra,

b.) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c.) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

d.) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

e.) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

f.) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, helyeznek el a gyűjtőedényben,

g.) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

 (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

szüneteltetése

18. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 60 napig senki sem tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt) s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlantulajdonos köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

 

A közszolgáltatási díjfizetés

19. § [1]

20. § [2]

21. § [3]

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


22. § [4]

23. § [5]

24. § [6]


IV. FEJEZET

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

                  Ingatlanok, közterületek tisztán tartása


25. § (1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik a közhasznú és közcélú foglalkoztatásban részt vevő dolgozók közreműködésével, valamint a 2. §. (2) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosok         k ö t e l e z é s é v e l.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

26. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

 1. az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
 2.  a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, gyommentesítéséről továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;
 3. a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, udvarok és kertek valamint beépítetlen belterületi ingatlanok (építési telkek) környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.
 4. A telek vagy a lakóházas ingatlanról a járda és úttest fölé kinyúló ágak, bokrok levágásáról
 5.  Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, - ideértve a nyílt csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokat is - a használó, kereskedelmi tevékenységet végző köteles tisztán tartani és a hulladék összegyűjtéséről, valamint elszállításáról gondoskodni.

(2) A 2.§ (2) bekezdésében rögzített ingatlantulajdonosok a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot kötelesek a rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni.

(3) A hulladékok égetéssel való megsemmisítése a közterületen tilos!

(4) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(5) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.

27. § (1)Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5)  A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.


Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei


28. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel-építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 5 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen- a (7) bekezdésben foglalt kivétellel-építőanyag legfeljebb 5 napig tárolható. Az ezt meghaladó időszakra a 39 §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

29. § (1) Egerszólát területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen  egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

30. § Egerszólát területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

31. § (1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Mozgó járművel vagy más módon történő hangos hirdetések, közlemények közzététele csak munkanapokon lehetséges. Az ilyen tevékenységhez Egerszólát Önkormányzata Jegyzőjének előzetes engedélye szükséges.

(5) Közterületen ipari tevékenységet, építési, szerelési, javítási munkákat végezni csak a Polgármester és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságok engedélyével, illetve megbízásából lehet.


32. § (1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az erre a célra kialakított felületeken helyezhető el.

(2) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a hivatal felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3) Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

33. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősködők számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni az önkormányzati Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

34. § Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

35. § A közterület rendeltetéstől eltérő használatára - a 26-27. §-okban, a 28. § (4)-(5), valamint bekezdéseiben és a 29-34. §-okban foglalt esetek kivételével - a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint megalkotott közterület-használati szerződés köthető, melynek aláírására az Önkormányzat képviseletében a Polgármester jogosult.


V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ellenőrzés, bírságolás


36. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését az Önkormányzat Jegyzője vagy az általa megbízott személyek végzik.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzését az  illetékes Népegészségügyi Intézet végzi.

 (3) A jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosul, ha:

a.) az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy

b.) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik, vagy

c.) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták, vagy

d.) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

e.) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

(4) A hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítását, a bírság kiszabásának és megállapításának módját a 271/2001. (XIl.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végezni.


Hatályba lépés


37.§.  E rendelet 2014. augusztus 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Egerszólát Község Önkormányzatának „ a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról” szóló 8/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelete.


                            

                                                       polgármester                                     jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 7/2013 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016 (VI.29) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 7/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2016.07.01-től