Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2023. 08. 28

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartás- ról

2023.08.28.

Kerecsend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A rendelet célja a köztisztasági és közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme.

(2)2 A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

2. §
(2) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan – természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező – tulajdonosa, birtokosa, használója vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony alapján – kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(3) E rendelet nem terjed ki a veszélyes, radioaktív, állati eredetű, inert és települési folyékony hulladékra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

3. § (1)3

4. § [3] (1) Kerecsend Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat közszolgáltató útján látja el. Az együttműködés formáját és feltételeit közszolgáltatási szerződés rögzíti. Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést határozott időre köti meg. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének jelen rendeletben szabályozott feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízió útján, szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

5. § (1)4

6. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

(5)9

(6)10

(7)11

(8)12

(9)13

7. § (1)14

(2)15

(3)16

(4)17

(5)18

8. § (1)19

(2)20

(3)21

(4)22

(5)23

(6)24

(7)25

9. §26

10. §27

11. § (1)28

(2)29

(3)30

(4)31

12. § (1)32

(2)33

(3)34

(4)35

(5)36

13. § (1)37

(2)38

(3)39

(4)40

(5)41

(6)42

(7)43

(8)44

(9)45

(10)46

14. § (1)47

(2)48

15. § (1)49

(2)50

(3)51

(4)52

16. §53

(2)54

(3)55

(4)56

17. § (1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos negyedéves időszakban köteles megfizetni a szolgáltató által kiküldött postai fizetési csekken vagy banki átutalással.

(3) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 15. §alapján szünetelt.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által kiállított számla, postai készpénz-átutalási megbízás kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(6) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő ingatlantulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.

18. § A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

19. § Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal átadja a közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

20. § (1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók közreműködésével, valamint az ingatlantulajdonosok kötelezésével.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

1. az ingatlan előtti és melletti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, gyommentesítéséről,

2. az ingatlan előtti nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, gyommentesítéséről továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,

3. a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, udvarok és kertek valamint beépítetlen belterületi ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, gyommentesítéséről, valamint rovar- és rágcsáló-mentesítéséről,

4. az ingatlanról a járda és úttest fölé kinyúló ágak, bokrok levágásáról,

5. téli időszakban az ingatlana előtti és melletti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről

22. § Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet, - ideértve a nyílt csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkokat is - a használó, kereskedelmi tevékenységet végző köteles tisztán tartani és a hulladék összegyűjtéséről, valamint elszállításáról gondoskodni.

23. § Az ingatlantulajdonosok a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot kötelesek a rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni, és elszállításáról gondoskodni.

24. § Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

25. § Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.

26. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítania a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Közterületen építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 5 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogosulatlanul tárolt anyagok elszállítását.

(4) Önkormányzati tulajdonban lévő közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontásához a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

(5) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

27. § (1) Kerecsend területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

28. § Kerecsend területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

29. § (1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Mozgó járművel vagy más módon történő hangos hirdetések, közlemények közzététele, mozgóárusításra figyelem felhívó hangjelzések használata – az Önkormányzat által működtetett hangos híradó rendszer kivételével – munkaszüneti napokon 20.00 – 8.00 óra között tilos. A hangjelzés használatára való igényt a közterület használati engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell jelenteni a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

30. § (1) Közterületen hirdetés, plakát csak az erre a célra kialakított felületeken helyezhető el.

1. Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a hivatal felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

2. Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

31. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősködők számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. 30 kg-nál kisebb súlyú, kedvtelésből tartott állat teteme magánterületen eltemethető.

(2) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

32. § A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

33. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához, ide értve a reklám- és hirdetőtáblák elhelyezését, a mozgóbolti árusítást, és a közterületen tartandó közösségi rendezvényeket, programokat is, közterület-használati engedély szükséges.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a közterület-használat célját, időtartamát, a közterületen folytatni kívánt tevékenység megnevezését, valamint az igénybe venni kívánt közterület pontos meghatározását, mozgóbolti árusítás esetén a pontos útvonaltervet.

(3) A rendeltetéstől eltérő használatért közterület-használati díjat kell fizetni. A díj mértékét az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.

(4) A díjat éves, illetve hosszabb időszakra szóló használat esetén a tárgyév január 15-ig, évközi használatmegkezdés esetén az engedély kiadását megelőzően kell megfizetni. A három hónapnál hosszabb időtartamú igénybe vétel esetén a díj havi részletekben is megfizethető. Ez esetben az engedély kiadásának feltétele az első havi részlet befizetése.

(5) A közterület-használat tekintetében minden megkezdett hónap és nap valamint használatba vett m2 egésznek számít.

34. § A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

35. §57

36. § (1) Hatályát veszti Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település környezetvédelméről és a köztisztaságról szóló 8/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelete.

(2) Ez a rendelet 2015. május 4. napján lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (5) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (6) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (7) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (8) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (9) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 7. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 7. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 7. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 7. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7. § (5) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 8. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 8. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 8. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 8. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 8. § (5) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 8. § (6) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 8. § (7) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 9. §-t a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 10. §-t a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 11. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 11. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 11. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 11. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 12. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 12. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 12. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 12. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 12. § (5) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 13. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 13. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 13. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 13. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 13. § (5) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 13. § (6) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 13. § (7) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 13. § (8) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 13. § (9) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 13. § (10) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 14. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 14. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 15. § (1) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 15. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 15. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 15. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 16. §-t a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 16. § (2) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 16. § (3) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 16. § (4) bekezdését a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 35. §-t a Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja hatályon kívül helyezte.