Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybe vételéről

Hatályos: 2017. 12. 01- 2023. 06. 30

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybe vételéről1

2017.12.01.

Tarnaméra Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, valamint ugyanezen törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Tarnaméra Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.

(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(3) Jelen rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén valamennyi ingatlanhasználóra kiterjed.

(4) A jelen rendeletben használt fogalmakat magasabb szintű jogszabályok definiálják. A jelen rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a végrehajtását szolgáló jogszabályok alkalmazandók.

2. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentesítésre történő elhelyezése Tarnaméra község önkormányzata, mint a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban társulás) tagja által a társulásra átruházott hatáskörében a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által kötött közszolgáltatási szerződés alapján történik. A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás által kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató az NHSZ Észak - Kom Nonprofit Kft.2

(2) Tarnaméra község önkormányzata, mint a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, az alábbi hulladéklerakót jelöli ki: A szemét szállítása az egri ipartelepen található átrakóba kerül beszállításra.

II. Fejezet

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az önkormányzat feladata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, átvételének elszállításának, ártalmatlanításának, hasznosításának megszervezése, feltételek biztosítása. Az önkormányzatok feladata különösen:

a) közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és kezelésének megszervezése,

c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási létesítmények, hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d)3

e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind a lakosság (ingatlanhasználó), mind a Közszolgáltató tekintetében

g) az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más, térségi települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, lakossággal.

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot törvényben, kormányrendeletben, valamint az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni és a közszolgáltató részére rendszeres időközönként átadni. Alapvető e tekintetben a magasabb szintű jogszabály által rögzített kötelességeinek betartása érdekében, hogy

a) a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

b) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2)4

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4)5

(5) Az ingatlanhasználó, aki által használt ingatlanon települési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

5. § (1) Az egyéb - nem háztartási hulladék - összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(3) A közterületeken, vagy az ingatlanoknál kihelyezett gyűjtőedényekből, illetőleg zsákokból guberálni tilos.

III. Fejezet

4. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

6. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladékbegyűjtésnek, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a közszolgáltató köteles kialakítani és arról az ingatlanhasználókat-változás esetén is - értesíteni.

(2) Amennyiben a települési hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati hozzájárulás birtokosa köteles bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterületi hozzájárulás megadását az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a lakosok száma, a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(4) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.

(5) Üdülőingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevétele május l. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező, kivéve, ha az ingatlant üdülő szezonban sem használják, és ott hulladék nem keletkezik.

(6) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(7) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, a leadott gyűjtőedényt a Közszolgáltató telephelyén felvenni.

(8) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

7. § (1) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és beszerzéséről, pótlásáról, javításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.

(3)6

(4) Az ingatlanhasználó köteles az átvett hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt szállítási napon közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni (közút szélén úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza), úgy hogy az ürítés a szállítási nap 06 órájától elvégezhető legyen.

8. § (1) A kihelyezett gyűjtőedény, gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése, egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(2) A gyűjtőedényeket ürítés előtt – és után fedett állapotban kell tartani.

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

9. § (1) A Közszolgáltató az edényürítés során általa okozott hulladékgyűjtő edény sérülését díjmentesen köteles megjavítani, illetve ha az edény használhatatlanná válik, kicserélni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

10. § (1) A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

11. § (1) A közszolgáltatás alá tartozó ingatlanokon a szabvány szerinti

a) 60 literes gyűjtőedény

b) 80 literes gyűjtőedény

c) 120 literes gyűjtőedény

használható.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.

5. Lomtalanítás

12. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi egy alkalommal, az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban.

(2) A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé vagy arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

6. A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai

13. §7 (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv

részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.
(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 6. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak alapján szünetelt.
(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.
(5) Ha az ingatlanhasználó az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.
(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.
(8) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

14. §8

V. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásának rendjéről szóló 12/2009.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §. (3) bek-e, a 2. §-a, a III. fejezet 13. §-a, 14. §-a, 15. §-a , 16. §-a, és 17. §-a.

1

Az önkormányzati rendeletet a Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Módosította a 14/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. december 01. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII.21.) önkormányzat rendelet. Hatályon kívül 2016. július 22. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII.21.) önkormányzat rendelet. Hatályon kívül 2016. július 22. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII.21.) önkormányzat rendelet. Hatályon kívül 2016. július 22. napjától.

6

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII.21.) önkormányzat rendelet. Hatályon kívül 2016. július 22. napjától.

7

Módosította az 5/2016.(VII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 22. napjától.

8

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (VII.21.) önkormányzat rendelet. Hatályon kívül 2016. július 22. napjától.