Tófalu község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi igénybe vételéről

Hatályos: 2015. 04. 15

Tófalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező helyi igénybe vételérőlTófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39.§ (2) és (5) bekezdéseiben és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet területi hatálya Tófalu Község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Tófalu Község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó), valamint Tófalu Község közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a

a) háztartási hulladék,

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,

d) lomhulladék,

e) közterületen elhagyott hulladékra.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.


3. Értelmező rendelkezések


3. § A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
II. fejezet


4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


4. § Tófalu Község Önkormányzata a 2.§ (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási területen a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: hulladék-gazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.

5. § (1) A közszolgáltatás ellátására a Kál Nagyközségi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Káli Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft. (3350 Kál, Fő út felső 2.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

6. § Települési hulladékot a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyében meghatározott ártalmatlanító helyre szállítja.


5. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei


7. § A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:

a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,

f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.


8. § A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.


9. § A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt Tófalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének minden évben, a május 30-át követő testületi ülés időpontjára benyújtani.


10. § (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlan használót terheli.


6. Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei


11. § Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni.


12. § E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.


13. § Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.


14. § Nem terheli a 12. §-ban foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.


15. § Az az ingatlan használó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.


16. § A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.


17. § (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

 (2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.


18. § (1) Az ingatlan használó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlan használó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


7. Hulladékszállítás rendje


19. § A Közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását Tófalu közigazgatási területén heti egy alkalommal, pénteki napon végzi. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.


8. Nem rendszeres közszolgáltatások


20. § A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal, illetve a karácsonyfa elszállításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.


9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


21. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34.§. (5) bekezdésében foglaltakon és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekről 217/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését,

b) a díjpolitika elveit,

c) a közszolgáltató információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a lakosság és az önkormányzat irányába, és annak teljesítési módját,

d) a kapcsolattartás módját, a kapcsolattartásra kijelölt személyeket,

e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárás rendjét,

f) szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit,

g) az irányadó jogszabályokra való hivatkozást,

h) keltezést és a szerződő felek aláírását, valamint bélyegző lenyomatát.


10. Díjfizetés és díjfizetési kedvezmények


22. § (1) A hulladék kezeléséért a közszolgáltatás igénybe vevője –számla ellenében – kéthavonta, utólag közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási díjat az ingatlan használatbavételének kezdetétől számítva köteles megfizetni.

A használatbavétel tényét a közszolgáltató részére 15 napon belül be kell jelenteni, a közszolgáltató a díjat erre figyelemmel állapítja meg, illetve helyesbíti.

(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot érvényesíthet.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi.

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


23. § (1) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(2) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.


24. § Tófalu Község Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatási díj és annak ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak történő megfizetése vonatkozásában díjkedvezményt, mentességet, ingyenességet, hozzájárulást vagy egyéb fizetési kedvezményt nem állapít meg.


11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó
kérésére történő szüneteltetésének esete


25. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.

(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználója 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.

(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.


12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő

személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


26. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

(3) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(5) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a Ht. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatnak átadja.


13. Záró rendelkezések


27.§. (1) E rendelet 2015. április 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2003.(III.19.) önkormányzati rendelete a települési szemétszállítási valamint folyékony hulladék kezelési szolgáltatás kötelező igénybevételéről.


                                               Ignácz Szabolcs          Gulyás Imre

                                               polgármester               jegyző


Záradék: E rendeletet Tófalu Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2015. március 30.-án tartott ülésén fogadta el. Kihirdetve 2015. március 31.-én.


Gulyás Imre jegyző