Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló

Hatályos: 2014. 03. 18- 2023. 09. 21

Szarvaskő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. §


A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, elhelyezésre vonatkozó tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.


(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás Szarvaskő község belterületére terjed ki.


(3) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény kijelölésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására, vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.


(4) Szarvaskő községben a települési szilárd hulladék kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását  az egri Városgondozás Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26.) végzi.

II. FEJEZET

Fogalmi meghatározások

2. §


E rendelet alkalmazásában:
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek az ingatlanán a települési szilárd hulladék keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa, vagy használója az ingatlannak.

 1. Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül.
 2. Közszolgáltató: az Karácsond község belterületén a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.
 3. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében települési szilárd hulladékként ártalmatlanítható, hasznosítható, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot.
 4. Egyéb szilárd hulladék: a háztartásban és az emberi tartózkodásra szolgáló vagy emberi tartózkodásra nem szolgáló helyiségekben, valamint az azokhoz tartozó területek, illetve a közterületen keletkező szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor stb.)
 5. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött, vagy felhalmozódott szilád hulladék (nagy méretű bútordarabok, lom), amely a rendszeresített gyűjtő zsákba mérete, vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.
 6. Zöldhulladék: a települési szilárd hulladék azon rész, mely biológiailag bontható, különös kezeléssel (komposztálással) hasznosítható és a Szolgáltató által üzemeltetett  begyűjtési rendszer keretében begyűjtésre alkalmas (kerti hulladék, stb.)
 1. Közszolgáltatás: Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos komplex helyi közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására ártalommentes elhelyezésére irányuló szolgáltatás.
 2. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték.
 3. Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonostól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja és ártalmatlanítja, kezeli
 4. Ártalmatlanító/lerakóhely: a település szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló,     kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.
 5. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is.
 6. Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében.
 7. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.
 8. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minősének megváltoztatásával.
 9. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.  

III. FEJEZET


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Képviselőtestületi,

szolgáltatói és tulajdonosi feladatok és kötelességek


Képviselőtestület feladatai


3. §


A Képviselőtestület feladata különösen:

a) Települési szilárd hulladékot hasznosító és ártalmatlanító, hasznosítható hulladékot helyi közszolgáltatás keretében begyűjtő létesítmények helyének kijelölése, a létesítmények megvalósítása és működtetése, a hulladék lerakása céljára igénybe vehető lerakóhelyek megjelölése,
b) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.
c) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére szolgáltató kijelölése.
d) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjának megállapítása.


A közszolgáltató kötelességei


4. §


(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot a közszolgáltató kizárólag a kijelölt ártalmatlanító helyen helyezheti el.

(2) A szolgáltató feladatai és kötelességei a közszolgáltatás végrehajtásakor:

a) a rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles rendszeresen elszállítani a 1 § (6) pontban megjelölt  hulladéklerakó helyre.
b) a szolgáltató köteles a szabványosított gyűjtőtartály kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni, a szabványosított zsákban elhelyezett hulladékot a zsák kiszakadása nélkül a szállítójárműre helyezni.
c) a gyűjtőtartályban okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az esetben a szolgáltatónak a karbantartási munka, valamint a javítás időtartamára edényzetet kell biztosítania.

A közszolgáltató feladatai a gyűjtéssel és szállítással kapcsolatban


5. §


(1) A Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtő edényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól heti rendszerességgel, egy alkalommal, előzetesen egyeztetett időben és rendben összegyűjti és elszállítja. A szállítás hetente egyszer – az önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott napon – történik.

(2) A hulladékgyűjtő tartályba, edénybe, zsákba tilos az alábbiak elhelyezése: veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.


(3) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tartályban a (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltűntetésével kötelesek tájékoztatni.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

 1. a gyűjtőtartály, vagy egyéb edényzet az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható okból – nem üríthető,
 2. a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet,
 3. a gyűjtőtartályban érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési szilárd hulladéknak.


(5) A (4) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszűntetni, vagy megszűntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszűnteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a közszolgáltató – külön tételként feltűntetve – a soron következő számlában érvényesítheti.


(6) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a közszolgáltató - az általa meghirdetett lomtalanítási időpontban – térítésmentesen, házhoz menő rendszerben gondoskodik.


(7) A zöldhulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente legalább két alkalommal térítés ellenében gondoskodik a közszolgáltató, amennyiben az Önkormányzat arra igényt tart.

A tulajdonos kötelességei

6. §


(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy:

a) a települési szilárd hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa,

b) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételéig ingatlanán gyűjtse, illetve tárolja,

c) e rendeletben meghatározott módon és helyen az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodjon.

A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatását igénybe vegye,

d) a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

e) a közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként a közszolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételére kötelezetté vált.


(2) A települési szilárd hulladékot tartalmazó gyűjtőedény a szállítás napján legkésőbb 6:00 óráig helyezhető ki a közterületre a lakóingatlan elé.


(3) A közterületre kihelyezett települési szilárd hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) Nem köteles a tulajdonos a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást igénybe venni azokon az ingatlanokon, amelyeken hulladék azért nem keletkezik, és nem gyülemlik fel, mert az ingatlant életvitelszerűen, állandó jelleggel nem lakják.

A közszolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele


                                                    7. §


(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. § alapján nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelésről – a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldást alkalmaz.


(3) A közszolgáltató és a tulajdonos közötti jogviszonyt a háztartási szilárd hulladék esetén a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a helyi közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, illetve ráutaló magatartással a hulladékot először elszállította. 


(5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező, a jelen rendelet szerinti szilárd hulladék keletkezésének tényét.


(6) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles. Ha a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben előre nem látható rendkívüli okból következik be a változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet.

(7) A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt külterületi lakott helyeken és külterületen keletkezett háztartási hulladékot és egyéb szilárd hulladékot a tulajdonos szükség szerint köteles megsemmisíteni, az egészségügyi előírásoknak megfelelően tárolni, kezelni, vagy a kijelölt szemét lerakóhelyre saját költségén elszállítani és ott díjfizetés ellenében lerakni.


8. §


(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


(3) A közszolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli:

Magánszemély esetében:

 1. a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos neve
 2. szolgáltatás igénybevételének helye
 3. születési helye, ideje
 4. anyja leánykori családi és utóneve,
 5. számlázási címe
 6. adószáma


Gazdálkodó szervezetek esetében:


 1. a közszolgáltatást igénybe vevő neve
 2. szolgáltatás igénybevételének helye
 3. számlázási, postázási címe
 4. adószáma
 5. cégbírósági végzés száma.


(4) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa köteles a (3) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint adatainak változását követően 15 napon belül a közszolgáltatóhoz bejelenteni.


(5) A közszolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve a település jegyzőjét.


(6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződési viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

(7) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

9. §


(1)A közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével és a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.


(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmai elemei:

a) a felek megnevezése és a 8. § (3) bekezdésben meghatározott azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is),

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja

d) az ellenérték (közszolgáltatási díj) megállapításának, számlázásának módja

e) a szerződés időbeli hatálya

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.


(3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból való elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.A település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja


10. §


 (1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére - a közszolgáltató által megküldött számla alapján – közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amely a szilárd hulladék elszállításának, lerakásának, ártalmatlanításának és a szolgáltatás számlázásának díját tartalmazza. A közszolgáltató a szolgáltatás díját negyedévente számlázza a fogyasztó részére, melyet legkésőbb a tárgynegyedév első hónapjának utolsó napjáig kell megfizetnie a közszolgáltató részére.


(2) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni


(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az önkormányzat sem tesz a közszolgálónak a közszolgáltatás szüneteltetésére, vagy kedvezmény igénybevételi jogosultságra vonatkozó bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításnál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 120 liter/hét települési szilárd hulladék begyűjtését vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban közszolgáltatási szerződést nem köti.

(4) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató által összeállított számla kézhezvételét követően, de legkésőbb a kézhezvételét követő nyolc napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés

esetén a megfizetni elmulasztott összeg után a számla kiállítója a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A számla átadása történhet megbízott útján személyesen, vagy postai úton.


(5) Az ingatlantulajdonost a közszolgáltató, vagy megbízottja a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV)


(6) A NAV- a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében.


(7) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok díjfizetésért történő felelőssége egyetemleges


(8) A közszolgáltató köteles a székhelyén ügyfélszolgálatot létesíteni. A közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat, kifogásokat felvenni, azokat nyilvántartani, amennyiben pedig lehetséges, illetve szükséges azokat a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni vagy a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és a fogyasztót erről igazolható módon tájékoztatni.

Közszolgáltató köteles az üzletszabályzatában részletesen meghatározni a közszolgáltatás ellátására vonatkozó Rendeletben szabályozott számlapanaszok, valamint az általa nyújtott közszolgáltatással kapcsolatos kifogások és észrevételek elintézési rendjét.

Közszolgáltató az üzletszabályzatát a honlapján közzéteszi.


(9) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

Elkülönítetten gyűjtött hulladék


11. §


A településen a házhoz menő (zöld vagy bármilyen átlátszó fóliában) hulladékgyűjtés preferált. Ezen túlmenően lehetséges, az Önkormányzattal egyeztetett feltételekkel, módon és helyen elhelyezett, több frakciós gyűjtőszigetekről történő szelektív hulladékgyűjtés is. Közszolgáltató a településen megépített szelektív hulladékgyűjtő-sziget működtetése és az ott elhelyezett szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása kötelező, amelyért külön térítést az Önkormányzattól vagy a szolgáltatás igénybevevőitől a Közszolgáltató nem kér.

IV. Fejezet


Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések


12. § rendeletnek a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó előírásai a hatálybalépéskor fennálló szerződéseket önmagukban nem teszik lejárttá, azok érvényessége tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók.

(2) A közszolgáltató köteles a szerződési feltételekről és megváltozott kötelezettségekről a tulajdonosokat a rendelet elfogadását követően sajtó útján vagy egyedi értesítéssel tájékoztatni.

(3 ) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Egyidejűleg a Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IV.27.) az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelete hatályát veszti.

(4) A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.