Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.( X. 27.) önkormányzati rendelete Réde Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2014. 10. 27- 2015. 01. 10

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal elnevezése


1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Réde Község Önkormányzata

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2886 Réde, Széchenyi u. 27.

 1. § A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Rédei Közös Önkormányzati Hivatal


2. Hatáskör átruházás


3. § A képviselő-testület a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 19/2013. ( XII. 31. ) számú rendeletében foglalt egyes hatásköreinek gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.


3. A képviselő-testület ülései


4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban: rendes ülés) ülésezik.

 (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos helyszíne: Rédei Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme. A közmeghallgatást és a falugyűlést a község kultúrházában tartja a képviselő-testület.


4. A rendes ülés


5. § (1) A képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.

(2) Az ülés napját a tárgyhó péntek napjára, 18 órára kell ütemezni.

(3) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart rendes ülést.


5. Rendkívüli ülés


6. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítvány írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.

6. A képviselő-testület munkaterve


7. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelező javaslattevők:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága.

(3) A javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 1. napjáig juttatják el a polgármesternek.

8. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján, aki saját javaslattal is kiegészítheti azt. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a polgármester a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a napirend előterjesztőjének neve,

c) annak a napirendnek a megjelölése, amelyet valamely bizottság nyújt be,

d) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és

e) a közmeghallgatás időpontja.


7. Meghívó


9. § (1) A rendes ülések meghívóját és a kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt legalább 7 nappal el kell juttatni elektronikus formában.  A tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülés meghívóját szintén az ülés előtt 5 nappal kapják meg elektronikus formában. A testületi ülés időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 5. naptól a polgármester  tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel, elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és a helyi kábeltévén keresztül.

(2) A rendkívüli ülésekre történő meghívás történhet írásban, szóban, elektronikus úton, olyan módon, hogy az ülés előtt legalább 48 órával megkapják a képviselők, a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai, az intézményvezetők, valamint a napirendi pontban érintett személyek, szervek képviselői.

(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal a napirend témájától függően meg kell hívni:

a) a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjait,

b) intézmények vezetőit,

c) civil szervezetek vezetőit,

d) egyházak képviselőit,

e.) a meghívó szerinti napirendi pontok előadót.

10. § A meghívó mellékletét képezi az előterjesztés, szükség esetén a kérelem, egyéb javaslat. 

11. § Az előterjesztés írásban és szóban is beterjeszthető. Az előterjesztés tartalmazza a tényállást, valamint lehetőség szerint döntési alternatívákat. A rendelet tervezetek, a gazdasági és vagyoni ügyek csak írásban terjeszthetők elő.

8. Előterjesztés


12. § (1) Előterjesztésnek minősül:

a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – dokumentum;

b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) Előterjesztést a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, és a képviselők tehetnek.

(3) Az előterjesztés első sorban írásban kerül benyújtásra. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 7. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni.

(4) Az ülés vezetője halaszthatatlan esetben szóbeli sürgősségi előterjesztést is engedélyezhet (szóban vagy írásban). Sürgősségi előterjesztés akkor terjeszthető be, ha határidő mulasztás vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

(5) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:

a) Az előterjesztés első része tartalmazza:

aa) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

ab) az előkészítésben részt vevők nevét, véleményét,

ac) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják,

b) Az előterjesztés második része tartalmazza:

ba) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

bb) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.


9. Az ülés vezetése


13. § (1) A polgármesteri tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester (továbbiakban együtt: ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

(2) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. Amennyiben az ülés napirendjébe nem kerülnek a javaslatok, a következő képviselő-testületi ülés napirendjébe kötelezően fel kell venni a képviselő javaslatát, javaslatait.

(3) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban a képviselő-testületi ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

14. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

15. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban: hallgatóság) a teremben kijelölt helyen elhelyezett széksorokon foglalhatnak helyet.

(2) A hallgatóság – amennyiben erre a képviselő-testület egyszerű többsége szavazatával lehetőséget ad - a napirendekhez hozzászólhatnak.

(3)A polgármester az előterjesztés kiegészítésére és a vitára napirendi pontonként legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a képviselő-testület minden egyes tagjának.


10. A tanácskozás rendjének fenntartása


16. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.


11. Döntéshozatal


17. § (1) A képviselő-testület döntéseit – határozat, rendelet – kézfeltartás útján történő szavazással hozza.

(2) A szavazatok igen, nem, illetve tartózkodó tartalmúak lehetnek.

(3) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő;

b) a polgármester;

c) az alpolgármester,

d) a bizottság elnöke,

e) a jegyző.

(4) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.

(5) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.

(6) A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. A tervezet előkészítésében a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság részt vehet.

b) A tervezetet megvitatás céljából az illetékes bizottság(ok) elé kell terjeszteni, amely azt megvitatja. Erre az ülésre a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.

c) A jegyző – a bizottságok egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.


12. Nyílt, név szerinti és a titkos szavazás


18. §  A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

19. § (1) A név szerinti szavazás esetén a jegyző a települési képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2) A települési képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.

(3) A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.

20. § (1) A titkos szavazás lebonyolítása előtt a 3 fő települési képviselőből álló szavazatszedő bizottságot kell alakítani.

(2) A bizottság elnökét a képviselő-testület a szavazás előtt megválasztja.

(3) A szavazólap elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A szavazólapot a lepecsételt urnába kell helyezni a titkos szavazáskor.

(4) A képviselő-testület tagjainak a nevét a jegyző felolvassa, majd a jegyzőtől a szavazólapot átveszik a települési képviselők. A polgármester mindig utoljára veszi fel a szavazólapot.

21. § A szavazólapot kitöltését követően a lepecsételt urnába kell helyezni. A szavazás lezárását követően a szavazatszedő bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat. A szavazás végeredményét a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel.


13. A rendelet kihirdetése


22. § (1) Az önkormányzati rendeletet a közös hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni.

(3) Az önkormányzati rendeletet a község honlapjára elektronikus formában is fel kell tölteni.


14. Közmeghallgatás


23. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testületnek lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester megvizsgálja, és 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

24. § A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.


15. Jogszabálysértés jelzése


25. § (1) A  jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően jogszabálysértést észlel, vagy a képviselő-testület, bizottság, polgármester működése jogszabálysértő.

(2) A jegyző észrevételét:

a) jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy

b) a képviselő-testületi ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja, vagy

c) írásban tájékoztatást küld a polgármesternek, bizottság elnökének.


16. Bizottságok


26. § (1) A Képviselő-testület Szociális Bizottságot, Pénzügyi Bizottságot és Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) A Szociális Bizottság 5 főből áll, melyből 3 fő képviselő, 2 fő nem tagja a képviselő-testületnek. A bizottságnak nem lehet tagja a polgármester.

(3) A Pénzügyi Bizottság 5 főből áll, melyből 3 fő képviselő, 2 fő nem tagja a képviselő-testületnek. A bizottságnak nem lehet tagja a polgármester.

 (4) Az Ügyrendi Bizottság 3 képviselő tagból áll, melynek nem lehet tagja a polgármester. Az Ügyrendi Bizottság feladata:

 1. a vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata,
 2. a méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyekben eljárás,
 3. a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó nyilatkozás átvétele, kezelése.


17. A bizottságok működésének közös szabályai


27. § (1)  A bizottság önálló munkatervet készít minden év február 15-ig.

(2) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – távollétében – az elnökhelyettes helyettesíti.

(3) A bizottság munkájába külső szakértőt vonhat be.

(4) A bizottság napirendjéhez előterjesztők lehetnek a bizottság tagjai.

(5) Az előterjesztést, a bizottság ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a bizottság elnökének kell benyújtani.

(6) Az előterjesztést szóban vagy írásban is előterjeszthető.

(7) Írásbeli előterjesztést kell készíteni:

a) rendeletalkotással,

b) költségvetési szerv alapítással, megszüntetéssel, átszervezéssel, és

c) társulás alakításával, megszüntetésével

kapcsolatos ügyekben.

28. § (1) A bizottság tanácskozási rendjére, döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülés időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 5. naptól a bizottság elnöke tájékoztatást tesz közzé:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.


18. Az önkormányzat szervei


 1. § (1) Az önkormányzat szervei:
 1. 1 főállású polgármester,
 2. 1 társadalmi megbízatású alpolgármester, melyet a képviselők közül választanak,
 3. Ügyrendi Bizottság, Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság
 4. 1 jegyző,
 5. Rédei Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:

a) Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás

b) Közép-duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás19. A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk


30. § A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk estére a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra a szociális igazgatási főelőadó látja el.


20. Egyéb működési kérdések és a falugyűlés tartásának szabályai


31. §  A települési képviselők az ülésteremben a tanácskozás ideje alatt mobiltelefont nem használhatnak.

 1. § A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén kettő hónapon át tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.
 2.  § A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet  a település honlapján, valamint a közös önkormányzati hivatalban kell elhelyezni.

34. § (1) A falugyűlést a polgármester hívja össze, legalább 50 választópolgár írásbeli kezdeményezésre. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A kezdeményezésen meg kell jelölni a napirendet.

(2) A falugyűlés összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján. A kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül kerül sor.

(3)     A falugyűlés napirendjére csak olyan kérdések vehetők fel, melyek a településen tervezett ipari beruházás letelepedésével, a települési közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatosak.

(4) A falugyűlést a polgármester vezeti. 

(5) A falugyűlés a hirdetményben közzétett napirendeket tárgyalja.

(6) A megjelentek véleményüket személyenként 5 perc időtartamban fejthetik ki. Egy személy több alkalommal is hozzászólhat.

(7) Amennyiben több vélemény vagy hozzászólás nem érkezik, a polgármester összefoglalja röviden az elhangzottakat és a falugyűlést berekeszti.


21. Záró rendelkezések


35. § (1) A  rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. október 27. 17,20 perc.       A rendelet hatályba lépésének időpontja: 2014. október 27. 17,30 perc.


(2) Hatályát veszti:

1. Réde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2007 (XII.01. ) számú önkormányzati rendelet,

2. Réde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2007 (XII.01. ) számú önkormányzati rendelet, módosításáról szóló 4/2009. ( V.25. ) számú önkormányzati rendelet.
         dr. Cserhalmi Antal                                                     Pölöskei József

                    jegyző                                                                 polgármester