Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 8/2015 (XI.13..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.

Hatályos: 2015. 11. 13- 2020. 02. 13

Réde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. ( XI.13.)rendelete

A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról


Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben,, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET


Általános rendelkezésekÉrtelmező rendelkezések


1.§  E rendelet alkalmazásában


 1. létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, aki :
 • személy elleni bűncselekmény áldozata,
 • az  általa lakott ingatlanát elemi kár érte, melynek következtében ideiglenesen lakhatatlanná vált, illetve ennek elkerülése érdekében azonnali beavatkozás szükséges,
 • vagy olyan egyszeri kiadásra kényszerül, amely a létfenntartását veszélyeztetné.


 1. tartósan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző 3 hónapon keresztül nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át,


 1. időszakosan létfenntartási gonddal küzd az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem a kérelem beadását megelőző hónapban nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át


Eljárási rendelkezések


2.§ (1) Az ellátások iránti kérelmeket a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban ( a továbbiakban: hivatal ) lehet benyújtani. A szociális ellátások igénylését elektronikus úton nem lehet intézni.

 1. A kérelmek benyújtása írásban történhet, melynek tartalmaznia kell rövid indoklást is. A kérelemhez benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a hivatal ellenőrzi.
 2. A támogatás folyósítása a hivatal házipénztárában történő kifizetéssel vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet, ha az adott ellátást e rendelet másképp nem szabályozza.

(4) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a településen működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.


(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó – e rendeletben előírt tartalmú - igazolásokat becsatolni, illetve ennek hivatalból történő megkéréséhez hozzájárulni.


(6) A jövedelem igazolásához csatolni kell:

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltató igazolását,

b)a járási hivatal, illetve a munkaügyi szerv által folyósított ellátásokról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a hatóság által kiállított igazolást,

c)a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Magyar Államkincstár, vagy az Egészségbiztosítási Pénztár, illetve a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított igazolást, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét vagy az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d)gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló iratot,

e)a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős ítéletet,

f)külön élő házastársak esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a különélésről,

g) a 16 év feletti nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek esetében iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolást,

h)egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát.


     

II. FEJEZET

Pénzbeli ellátások


3. Pénzbeli ellátások fajtái3. § (1) Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, szociális rászorultság esetén, havi rendszerességgel, a jogosult számára települési támogatást nyújt:


          a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

          b) a gyógyszerkiadások viseléséhez.


(2) A Képviselő-testület a 3 § (1) bekezdésének a)-b) pontja szerinti települési támogatás megállapítását a Képviselő-testület Polgármesterre ruházza át.


4. § (1) Az e rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni:

          a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) rendeltetésszerű használatáról,

   b) az épülethez tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ingatlanon esetlegesen található szemét és más hulladék eltávolításáról,

   c) az épülethez tartozó kert gondozásáról, műveléséről,

   d) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és

   e) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.


(2) Az (1) bekezdésben írt feltételek teljesülését a hivatal ellenőrzi. Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben írt feltételeket nem teljesíti, a hivatal írásban – határidő és az elvégzendő feladatok megjelölésével - felszólítja a kötelezettség teljesítésére. Ha a jogosult kötelezettségét az előírt határidőre nem teljesíti, a polgármester a támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.


4. Települési támogatás

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez


5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakhatási támogatás) iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(2) A lakhatási támogatás megállapításához mellékelni kell a lakott ingatlan méretét igazoló használatba vételi engedélyt, vagy tulajdoni lapot, a lakhatás jogcímét igazoló dokumentumot, a háztartás tagjai jövedelmének és a lakott ingatlan lakhatási költségeinek – víz- és csatorna, villanyáram, gázfogyasztás, szemétszállítás díjának -  hitelt érdemlő igazolását. A lakhatás költségeinek megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap számlával igazolt költségeinek átlagát kell figyelembe venni.

6. § (1) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 1 főre eső lakásnagyság nem haladja meg a 25 négyzetmétert, egyedülálló esetén a 55 négyzetmétert és az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá a lakhatás igazolt költségei elérik, vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 50%-át. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás havi összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


(1a) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 1. a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0;
 2. a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9;
 3. a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8;
 4. a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként: 0,8;
 5. a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként: 0,7.


(1b) A háztartásnak az a tagja, aki

 1. magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 2. egyedülállóként nevelő szülő (ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt),

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.


(2) A lakhatási támogatás havi összege 4.000 forint. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező számára kifizetni.


(3) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


(4) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


(5) A lakhatási támogatást ugyanazon személy csak egy lakásra igényelheti.


(6) Nem jogosult lakhatási támogatásra

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

b) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.


7. § (1) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, vagy a 6 § (1) bekezdésében megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a lakhatási támogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A lakhatási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni.


5. Települési támogatás

a gyógyszerkiadások viseléséhez


8. § (1) A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(2) A gyógyszertámogatás megállapításához mellékelni kell


          a) a család jövedelmére vonatkozó jövedelemigazolását,

          b) a háziorvos 3. melléklet szerinti igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által havonta rendszeresen használt, a társadalombiztosító által támogatott gyógyszereinek térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.


9. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek – a (2) bekezdés b.) pontjában írt feltételen túlmenően - családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át.


(2) A gyógyszertámogatás havi összege a 8 § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott igazolás alapján a rendszeres gyógyszerköltség 30 %-a, minimum 2000,- forint. A támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező számára kifizetni.


(3) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


10. § (1) Nem jogosult gyógyszertámogatásra a kérelmező, ha a járási hivatal által megállapított, az Szt. 49. §-ától 52. §-áig szabályozott közgyógyellátásban részesül.


(2) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy meghal, vagy a 7 -8 §-ában megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(3) Az (2) bekezdésben megjelölt esetekben a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A gyógyszertámogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni.Települési támogatás rendkívüli élethelyzet támogatására


11.§ (1) Önkormányzati támogatás rendkívüli élethelyzetre való tekintettel akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 160 %-át. A segély összege esetenként a 10.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.

1.számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


Visszatérítendő települési támogatás rendkívüli élethelyzet támogatására


12.§ (1) A kérelmező évente legfeljebb 1 alkalommal – az (1) bekezdésben írtakra tekintet nélkül – visszatérítendő települési támogatásban részesíthető – ha átmeneti, nehéz helyzetének javítása más módon nem biztosítható – kamatmentes kölcsön formájában, melynek összege háztartásonként legfeljebb 20.000,- Ft-ig terjedhet. A megállapított támogatást 5 hónap alatt kell visszafizetni.

A kérelmet az 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


 1.  A visszatérítendő települési támogatás a rendkívül súlyos élethelyzetbe – különösen tartós betegség, elemi kár, baleset, bűncselekmény áldozata - került kérelmező esetében 50.000,- Ft-ig terjedhet. A megállapított támogatást 5 hónap alatt kell visszafizetni, különös méltánylást érdemlő esetben a visszafizetés határideje 10 hónapig terjedhet.
 2. Amíg a (3)-(5) bekezdés szerint folyósított visszatérítendő települési támogatást a támogatott nem fizeti maradéktalanul vissza, addig újabb visszatérítendő települési támogatás részére nem állapítható meg.


Települési támogatás temetési költségek enyhítésére


 1. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás  állapítható meg A települési támogatás összege esetenként 10000,-Ft. A kérelmet az 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A temetési számla eredeti példányát a kérelemhez kell csatolni.Települési támogatás szociális tűzifa juttatásra


14.§ (1) Szociális célú tűzifa támogatás célja, hogy a támogatás a szociálisan rászorulóknak fűtéssel kapcsolatos kiadásait csökkentse. A szociális célú tűzifa támogatás mértéke az adott évre vonatkozó, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet szerinti pályázaton elnyert mennyiség mértékig terjed.

(2)Az Önkormányzat évente egy alkalommal tűzifa támogatást nyújt, Réde községben lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak számára. A támogatás elbírálása az (1) bekezdésben foglalt BM rendelet szerinti feltételek továbbá a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik.


 1. A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és  december 15. napja között van lehetőség. A kérelmet az 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.

(4)A (3) bekezdésben írt beadási határidő jogvesztő.

 1. A támogatás legfeljebb háztartásonként 5 m3 tűzifa. A Képviselő-testület a jogosultságról a támogatás mértékéről a kérelem beadásának határidejét követő testületi ülésén határoz.


7.§.

Települési támogatás beiskolázási költségekhez15.§. (1) A beiskolázási költségekhez nyújtható települési támogatás célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.

(2)Az Önkormányzat évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási támogatást nyújt, Réde községben lakóhellyel rendelkező, középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója részére, azzal a feltétellel, hogy nem részesül vagy részesült más, beiskolázással kapcsolatos támogatási formában. E támogatási formában nem részesülhet az sem, aki  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban vagy Arany János Tehetséggondozó programban vesz részt.

(3)A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói, hallgatói jogviszonyt köteles igazolni, továbbá nyilatkozni a (2) bekezdésben írt kizáró feltételről. A kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  A kérelem és az igazolás beadására  tárgyév október 15.napjáig  van lehetőség.

(4)A (3) bekezdésben írt beadási határidő jogvesztő.

 1. A támogatás legkisebb összege 1000-Ft, legmagasabb összege  10.000.-Ft. A kérelemről, a Képviselő-testület október 15. napját követő testületi ülésén határoz.Szociális étkeztetés


16.§ (1) Az étkeztetést a rászorult szóbeli, vagy írásbeli kérelme alapján a feladat ellátási megállapodás körében biztosítja az önkormányzat. Az ellátások igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a Hivatal kell benyújtani.

 1. Az Sztv. 62. § ( 1 ) bekezdése alapján étkeztetésre jogosult, aki:

a.) 65. életévét betöltötte, vagy

b.) korhatárra tekintet nélkül, akinek

            ba.) egészségi állapota , vagy

            bb.) fogyatékossága , vagy

            bc.) pszichiátriai betegsége, vagy

            bd.) szenvedélybetegsége vagy

            be.)hajléktalansága

indokolja.

 1. Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.
 2. Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
 3. Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
 4. Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
 5. A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat kell csatolni:
  1. a (2) bekezdés ba.) és bd.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,
  2. a (2) bekezdés bb.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,
  3. a (2) bekezdés bc.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,
  4. (2) bekezdés be.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.
 6. A szociális étkeztetést igénybe vevő térítési díjat fizet. A fizetendő térítési díjak mértékét a képviselő-testület évente egy alkalommal felülvizsgálja.
 7. Az önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatát a rászorultak részére a kisbéri székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.


17.§ (1) A képviselő-testület családsegítést a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.

 1. A családsegítés igénybevétele Kisbér Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendelet alapján történik.


18.§ (1) A házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat.19.§ (1) E rendelet 2015.november 13-án. lép hatályba.

 1. Hatályát veszti Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (III.13.) rendelete .


Réde, 2015.november 13.


           

                              Pölöskei József                                           Maszlavér László

                    polgármester                                                      jegyző