Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 1/2016 (III.18..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.18.) önkormányzati rendelete a 2016.évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 03. 18

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016.(III.18.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Réde Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetését:

181 697 843  Ft     Költségvetési bevétellel

             181 697 843  Ft     Költségvetési kiadással


állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(7)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.

2. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pölöskei József                                                           Maszlavér László

  polgármester                                                                      jegyző  


A rendelet kihirdetésre került:


Réde,  2016. március 21.

            Maszlavér László

              jegyző