Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(XI.13.) önkormányzati rendelete a

Hatályos: 2016. 11. 13- 2016. 11. 13

RÉDE Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(XI.14.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2015. (XI.13.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Települési támogatás szociális tűzifajuttatásra


A Rendelet 14.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:


14. §.(1) Szociális célú tűzifa támogatás célja, hogy a támogatás a szociálisan rászorulóknak

 fűtéssel kapcsolatos kiadásait csökkentse. A szociális célú tűzifa támogatás mértéke az adott

 évre vonatkozó, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó

 kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet szerinti pályázaton elnyert mennyiség mértékig

 terjed.


(2)Az Önkormányzat évente egy alkalommal tűzifa támogatást nyújt, Réde községben        lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak számára. A támogatás elbírálása az (1) bekezdésben foglalt BM rendelet szerinti feltételek továbbá a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Az elbírálás során előnyben részesül:

 a.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak     ellátására, időskorúak járadékára, vagy  - tekintet nélkül annak természetben i vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők.)

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottan   hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


 (3) A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és december      15. napja között van lehetőség. A kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér, annak házhozszállításáról 2017. február 15. napjáig térítésmentesen gondoskodik.


(5) A (3) bekezdésben írt beadási határidő jogvesztő.


(6) A támogatás legfeljebb háztartásonként 5m3 tűzifa. A Képviselő-testület a jogosultságról a támogatás mértékéről a kérelem beadásának határidejét követő testületi ülésen határoz.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Pölöskei József                                              Maszlavér László

    polgármester                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került:

Réde, 2016.november 13.

           


                        Maszlavér László

                               jegyző