Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 2/2017 (III.10..) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 03. 10- 2017. 12. 30

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.    § (1) Réde Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                                 190 119 497 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                 190 119 497 Ft-ban

           

 állapítja meg.(2) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.,

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(7)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(8) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


(9) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.2. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


        

3. § Ez a rendelet 2017. március 10-én lép hatályba.
Pölöskei József                                                           Maszlavér László

  polgármester                                                                      jegyző  


A rendelet kihirdetésre került:


Réde 2017.  március 10.

            Maszlavér László

              jegyző