Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 5/2017 (VIII.10..) önkormányzati rendelete

Ré de Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017.(VIII.10.)önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.

Hatályos: 2017. 08. 11

Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2017.( VIII.10.) önkormányzati rendelete

a

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Réde község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Réde településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


2. A partnerek meghatározása


3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a község közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
b) azon építészeti, mérnöki, szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a községben található, és tevékenységük a város településfejlesztésével, településrendezésével,  építészeti, kulturális értékei védelmével  kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

c) azon környezetvédelmi , természetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége a község közigazgatási területére terjed ki,


d) a községben  székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) a községben  székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a www.rede.hu   honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.rede.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése, vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen,   és a  www.rede.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, és a www.rede.hu   honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, és a www.rede.hu   honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen és a www. rede.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a  www.rede.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.rede.hu  honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az elkészült dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

8. § A lakossági fórum összehívására   a Réde Önkormányzat Képviselő-testülete  által elfogadott, a Réde Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.(I.10.) önkormányzati rendeletnek a 34.§. (1) bekezdésben  foglalt szabályozás az irányadó.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

9. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a Korm. rendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a)    papíralapon a Polgármesternek címezve, a Rédei Közös Önkormányzati HIvatal címére –. - történő

megküldéssel, vagy
b)    elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

(2)    A beérkezett javaslatokat, véleményeket a polgármester az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum, vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

(3)    A tervező által megküldött szakmai vélemény, javaslat alapján a polgármester a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.


10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról,  vagy el nem fogadásáról és az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt. 

(2)    Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról és  az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt.


11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármester a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a polgármester összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e, 
d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - a 10. § (2) bekezdése szerinti esetekben - a polgármester döntésének megjelölését.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.


5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

12. § A polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.rede.hu honlapon.

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                           Pölöskei József                                                                       Maszlavér László
                               polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetés napja: 2017.augusztus 10.
Maszlavér László

jegyző