Réde Község Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2021. 01. 01

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya Réde község közigazgatási területén arra a környezethasználóra terjed ki, aki a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) 2. § a) pont szerinti kibocsátónak minősül.


2. § (1) A kibocsátó bevallását a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez a bevallás céljából rendszeresített formanyomtatványon nyújtja be a Ktd. tv. 21/A. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig.

(2) A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi.

(3) Réde község közigazgatási területén a területérzékenységi szorzó mértéke T=1,5.

(4) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 20 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget az önkormányzati 62900012-11570583 számú  talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.


3. § (1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.

(2) A közszolgáltató által biztosított adatokat az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításához, ellenőrzéséhez kapcsolódóan kezeli.


4. § Kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő személy, akinek nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át. A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni. 


5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.