Réde Község Önkormányzati Képviselő testületének 2/2020. (I.23.) önkormányzati rendelete

a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 01. 24- 2020. 12. 30

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


II. fejezet
Az illetményalap összege

2. § Az illetményalap összege 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- forint.


III. fejezet
Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.