Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27 20:00

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Réde-Bakonybánk Körzeti Óvodára terjed ki.

II.

A költségvetési főösszegek megállapítása

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) 294 694 413 Ft Költségvetési bevétellel
 • b) 404 699 575 Ft Költségvetési kiadással
 • c) 110 005 162 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal), ebből:
  • ca) 46 298 080 Ft Működési hiánnyal
  • cb) 63 707 082 Ft Felhalmozási hiánnyal
 • d) 114 610 672 Ft Finanszírozási bevétellel
 • e) 4 605 510 Ft Finanszírozási kiadással
 • f) 110 005 162 Ft Költségvetési egyenleggel (többlettel), ebből:
  • fa) 51 940 783 Ft Működési többlettel
  • fb) 58 064 379 Ft Felhalmozási többlettel

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzati főösszegét, az alábbiak szerint határozza meg.

 • a) 409 305 085 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel
 • b) 409 305 085 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással
 • c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1.1-1.1.3 mellékletei tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. és a 6. mellékletben szerepelnek.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 7.1-7.3 mellékletek szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

3. § (1) A működési bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű bemutatására a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak önkormányzati szintű mérlegszerű bemutatására az 2.2. melléklet szolgál.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségét, a 3. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület 2020. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként elkülönítve az 5. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá, a felújítási kiadások előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak 2020. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7.1-7.3. számú melléklet szerint állapítja meg.

A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

4. § (1) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

Tartalékképzés

5. § (1)[2] A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5 029 372 Ft összegben, céltartalékát 30 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 forint összeghatárig.

(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

III.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos felelősség

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

A költségvetési hiány finanszírozásának módjai

7. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2020. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

Az elfogadott előirányzatok megváltoztatásának szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendelet-módosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat–módosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Az előirányzat felhasználás

9. § A képviselő-testület által e rendelet 7.1. mellékletében az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.

10. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.

(7) A béralapból feladat-elmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(9) Újstátuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

A finanszírozás szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.

Az önkormányzati biztos kijelölésének szabályai

12. § (1) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 71. § -ában meghatározott összegű tartozásállomány esetén az önkormányzati biztost – az önkormányzatnál alkalmazandó beszerzési értékhatárokra, valamint a közbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel - a képviselő-testület jelöli ki és a polgármester bízza meg, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 117. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány elérése esetén annak fennállásáig a rendelet 9. melléklete szerinti adatszolgáltatást köteles az irányító szervnek havonta a tárgyhó utolsó napjának megfelelő állapotról a tárgyhót követő hó 5-ig megküldeni.

Civil szervezetek támogatása

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

15. § A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni. A be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

16. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke az 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzatában kell meghatározni.

(3) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

17. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1.1. melléklet 1.

1.1.melléklet

1.1.mód.pdf

2.1-2.2. melléklet 2.1-2.

2.1-2.2. melléklet

2.1.-2.2. mód.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3..pdf

4. melléklet

4. melléklet

4.mód.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5.mód.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6..pdf

7.1-7.3. melléklet 7.1-7.

7.1-7.3. melléklet

7.1. -7.3. mód.pdf

8. melléklet

8. melléklet

8.mód.pdf

9. melléklet

9. melléklet

9..pdf

10. melléklet

10. melléklet

10..pdf


[1] A 2. § a Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 5. § (1) bekezdése a Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.