Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 11. 16

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

2022.09.01.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény által meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az egyes ellátások feltételeiről, az ellátások mértékéről, igénybevételük módjáról, folyósításáról, valamint ellenőrzésének szabályairól.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Réde község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre.

3. Hatáskör

3. § (1) A képviselő-testület I. fokon a polgármester hatáskörébe utalja az alábbi szociális ellátási formák elbírálását:

a) települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás)

b) települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)

c) települési támogatás rendkívüli élethelyzet támogatására (a továbbiakban: rendkívüli települési támogatás)

d) települési támogatás gyermek születésére

e) települési támogatás temetési költségek enyhítésére

f) települési támogatás beiskolázási költségekhez

g) szociális étkeztetés biztosítása

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén szóban tájékoztatni.

4. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az ellátások iránti kérelmeket írásban a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) lehet benyújtani.

(2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól, az egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) A települési támogatás elbírálásához a (2) bekezdésben foglaltakat a következő iratokkal kell igazolni:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv) 10. § (2) bekezdésben foglalt rendszeres jövedelemről a munkáltatói igazolás, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónap munkabérjegyzéke, vagy bankszámlakivonat, ellátás kifizetését igazoló szelvény, az egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozata; az igazolható jövedelemmel nem rendelkező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a havi jövedelméről;

b) 16 éven felüli gyermek tanulói vagy hallgatói jogviszonyának igazolása;

c) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás;

d) álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskeresési ellátásról vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott igazolás vagy határozat, valamint az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat;

e) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, vagy az utolsó havi bankszámla kivonat, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások esetén az adott évre vonatkozó év eleji nyugdíjközlő lapok, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat;

f) amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli vagy gyermektartásdíjban részesül a gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, vagy ennek hiányában a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata;

g) őstermelők és vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás;

h) a kérelmezett támogatás fajtájától függően e rendeletben az adott települési támogatásnál külön szabályozott dokumentumok köre.

5. § (1) A jogosultnak a megállapított ellátás - a kérelmező által megjelölt módon - banki átutalással vagy házipénztárból készpénzben fizetendő ki, valamint természetben is nyújtható.

(2) Egyéb rendelkezés hiányában a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás külön hatósági döntés nélkül a kérelmező elhalálozásának hónapjával megszűnik.

5. A szociális ellátások rendszere

6. § Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás nyújtásával valósítja meg.

6. Települési támogatások

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete - átruházott hatáskörben a polgármester - jelen rendeletben szabályozott esetekben települési támogatást állapít meg az egyes ellátási formáknál meghatározott feltételek szerint.

(2) Települési támogatások az alábbiak:

a) lakásfenntartási támogatás

b) gyógyszertámogatás

c) rendkívüli települési támogatás

d) települési támogatás gyermek születésére

e) települési támogatás temetési költségek enyhítésére

f) települési támogatás beiskolázási költségekhez

g) egyéb települési támogatás

h) szociális étkeztetés biztosítása.

7. Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás a közüzemi költségek tekintetében.

(2) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő személy esetében a 200%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakhatás leigazolt költségei elérik, vagy meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 50%-át.

(4) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától a tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani és a megállapított összeget havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a kérelmező számára kifizetni. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.

(5) A lakásfenntartási támogatás havi összege 5.000 forint.

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A lakásfenntartási támogatást ugyanazon személy csak egy lakásra igényelheti.

9. § (1) Lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosulja köteles gondoskodni

a) az életvitelszerűen lakott épület rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,

b) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról,

c) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról

d) az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, műveli, a szükséges növényvédelmi, védekezési feladatokat időben elvégzi, a kert azon részét, amely nem áll művelés alatt rendszeresen kaszálja, gyommentesíti.

(2) A feltételek teljesülését a hivatal ellenőrzi. A feltételek nem teljesülése esetén a jogosultat - határidő és az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

10. § (1) Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás annak a személynek

a) aki háztartásában – függetlenül a lakcímnyilvántartás adataitól – bérlőt vagy szívességi lakáshasználót tart, valamint az ingatlant más, jövedelemszerzési céllal hasznosítja;

b) akinek lakásbérleti vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

11. § (1) A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni, ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, vagy a jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a lakásfenntartási támogatást a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. A lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel. Egyéb esetekben a hagyatéki leltárba kerül felvételre, és a törvényes örökösök részére kell kifizetni.

8. Gyógyszertámogatás

12. § (1) Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül az a személy, aki közgyógyellátásra nem jogosult, és a leigazolt társadalombiztosító által támogatott gyógyszereinek havi költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át, továbbá háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében a 270 %-át.

(2) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.

(3) A gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy kezelőorvos által a kérelmező nevére szóló, a rendszeresen szedett gyógyszerekről szóló igazolás, melyen a gyógyszertár a fogyasztói árakat hitelt érdemlően feltünteti.

(4) A gyógyszertámogatás összege az igazolt havi gyógyszerköltség 30%-a, minimum 2.000,- forint.

9. Rendkívüli települési támogatás

13. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt. A rendkívüli települési támogatás személyenként évente legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át; egyedül élő esetén annak 500%-át

b) aki gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy akinek háztartásában tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át,

(3) Rendkívüli települési támogatást alkalmi jelleggel állapít meg a polgármester az alábbi esetekben:

a) a kérelmező bűncselekmény áldozata lett,

b) az általa lakott ingatlanát elemi kár érte, melynek következtében ideiglenesen lakhatatlanná vált, illetve ennek elkerülése érdekében azonnali beavatkozás szükséges,

c) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségek fedezésére,

d) egybefüggő fél évet meghaladó keresőképtelenség esetén.

e) az öregségi nyugdíjminimum összegét meghaladó gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén, vagy

f) olyan egyszeri kiadásra kényszerül, amely a létfenntartását veszélyeztetné.

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítására okot adó körülmény fennállásának tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

(5) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti legmagasabb összege 50.000 Ft kérelmezőnként.

(6) Természetben kell megállapítani a rendkívüli települési támogatást, amennyiben:

a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy

b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.

Természetbeni ellátás: a ruhanemű, az élelmiszer, a tüzelőanyag, a közüzemi díjak, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjának átvállalása.

14. § (1) Évente legfeljebb egy alkalommal visszatérítendő települési támogatásban részesül jövedelemre tekintet nélkül az a kérelmező, aki a 13. § (3) bekezdés szerinti rendkívüli élethelyzetbe került, és ezt hitelt érdemlően igazolja.

(2) A visszatérítendő települési támogatás összege háztartásonként legfeljebb 50.000,- Ft, a 13. § (3) b) pont szerinti élethelyzetbe került kérelmező esetében 100.000,- Ft. A megállapított támogatást a kifizetést követő 10 hónap alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni, a 13. § (3) b) pont szerinti esetben a visszafizetés határideje 20 hónap.

(3) Amíg a (1)-(2) bekezdés szerint folyósított visszatérítendő települési támogatást a támogatott nem fizeti maradéktalanul vissza, addig újabb települési támogatás részére nem állapítható meg.

10. Települési támogatás gyermek születésére

15. § (1) Az önkormányzat a gyermekvállalással járó anyagi terhek csökkentése érdekében egyszeri települési támogatást nyújt a Réde községben életvitelszerűen lakó, bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeket szülő anya részére, aki a gyermekét saját háztartásában neveli.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként 30.000,- forint.

(3) A születési támogatási kérelem a gyermek születését követő három hónapon belül terjeszthető elő.

11. Települési támogatás temetési költségek enyhítésére

16. § (1) Az önkormányzat elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatást állapít meg.

(2) Temetési települési támogatásra jogosult az a rédei lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki életvitelszerűen Rédén él, és rédei lakóhellyel rendelkezett elhunyt eltemettetéséről gondoskodik, jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül.

(3) A temetési költségekre igényelhető települési támogatás mértéke alkalmanként 30.000 forint.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére szóló temetési számla másolatát.

(5) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított hatvan napon belül terjeszthető elő a hivatalnál.

12. Települési támogatás beiskolázási költségekhez

17. § (1) A beiskolázási költségekhez nyújtott települési támogatás célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban a tanévkezdésnél jelentkező többletkiadásokhoz részben hozzájáruljon.

(2) Az önkormányzat évente jövedelemhatártól függetlenül, egy alkalommal beiskolázási támogatást nyújt a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános, középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója részére, azzal a feltétellel, hogy nem részesül vagy részesült más, beiskolázással kapcsolatos támogatási formában. E támogatási formában nem részesülhet az sem, aki Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban vagy Arany János Tehetséggondozó programban vesz részt.

(3) A beiskolázási támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év szeptember 1. napjától október 15. napjáig lehet előterjeszteni. A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő köteles nyilatkozni a (2) bekezdésben írt kizáró feltételről.

(4)1 A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

(5)2 A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, kivéve a rédei Móra Ferenc Általános Iskola tanulói esetén.

13. Egyéb települési támogatás

18. § (1) A képviselő-testület a téli időszakban növekvő anyagi terhekre és a karácsonyi ünnepekre tekintettel - december hónapban- az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig, egyszeri természetbeni települési támogatást biztosít azoknak a Réde községben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára, akik életvitelszerűen a településen laknak.

(2) A természetbeni települési támogatás értéke háztartásonként legfeljebb 2.500 Ft. A támogatás konkrét összegét évente a képviselő-testület a novemberi ülésén állapítja meg.

(3) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani.

14. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. § Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosít

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés

keretében.

15. Étkeztetés

20. § (1) Az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorult személyek részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Életkor szerint rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki a 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása alapján önellátásra csak részben képes.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint meghatározott fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége és szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, ezt a tényt pszichiátriai vagy neurológiai szakvélemény igazolja.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

(7) Amennyiben a háziorvos a szakvéleményében határozott időt állapított meg, az ellátás az igazoláson szereplő időpontig vehető igénybe.

(8) Az étkezés történhet:

a) házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással,

b) jogosult általi elvitellel.

16. Házi segítségnyújtás

21. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatát a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.

17. Családsegítés

22. § A családsegítéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ útján látja el.

18. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete.

1

A 17. § (4) bekezdése a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 17. § (5) bekezdése a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.