Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 25

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.1.§ Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1.1 számú melléklet szerinti:

345 600 099 Ft bevétellel,

263 733 762 Ft kiadással

fogadja el.2.§ A Képviselő – testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

  • Réde Község Önkormányzata,
  • Rédei Közös Önkormányzati Hivatal,
  • Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda

külön – külön címet alkotnak.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1.1. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét a 1.2-1.4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 9.1-9.3. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2.1-2.2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi.


4.§ (1) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott dolgozók létszámát a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatásait a 15.1.1-15.3.2 számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2019. évre a 16.1.-16.3. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. számú melléklete szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat 2019. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2019. évi kiadását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(8) Réde Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

(9) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18.1.1-18.3.3 számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17.1-17.6 számú melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. számú melléklet szerinti részletezettséggel 81 716 337 Ft összegben jóváhagyja. A maradvány kimutatást intézményenként a 14.1-14.3 számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület nem rendel el pénzmaradvány elvonást az intézmények pénzmaradványából.

(3) Az önkormányzat és az intézmények pénzmaradvány felhasználását a 14. számú melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.


6.§ Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntési 2019. évben nem voltak.


7.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek