Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2020. 09. 30- 2021. 03. 30

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


Réde Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján a Belügyminiszter által kiadott 2020. szeptember hó 21. napján kelt BMÖGF/46-41/2020. számú támogatói okirat alapján 78 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására 1 485 900,- Ft, azaz egymillió-négyszáznyolcvanötezer-kilencszáz  forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a támogatás felhasználását, a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit jelen rendeletben szabályozza.


2. §


(1) Réde Község Önkormányzata természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást Réde Község Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott támogatás erejéig nyújtja.

(2) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként minimum 1,0 m3, maximum 5 m3 mennyiség erejéig az:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal Rédei Kirendeltségéhez benyújtotta,

b) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik,

d) a támogatásra előnyt élvez az a kérelmező, aki

              da) aktív korúak ellátására,

 db) időskorúak járadékára,

 dc) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult,

dd) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A mennyiség megállapításának mérlegelésénél a képviselő-testület az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

a) komfortfokozat,

b) lakásnagyság,

c) alternatív fűtési lehetőségek.

(4) A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

(5) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Réde Község Önkormányzatát terhelik.

3. §

(1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2020. október 1.

(3) A kérelmeket legkésőbb 2020. október 31-ig lehet benyújtani a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalnál. Ezt követően kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő.

(4) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A juttatás iránti kérelmekben a képviselő-testület dönt.

(7) A jogosult a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.

(8) A szociális célú tűzifát az önkormányzatnak 2021. február 15-ig ki kell kiosztania a rászorulók között.


4. §


Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő 12 hónap során ugyanezen jogcímen nem kaphat juttatást.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31-én hatályát veszti.Mellékletek