Réde Község Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 06- 2020. 11. 06

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

260 028 065 Ft

Költségvetési bevétellel

377 138 892 Ft

Költségvetési kiadással

117 110 827 Ft                  
Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ebből:

56 829 157 Ft   Működési hiánnyal

60 281 670 Ft    Felhalmozási hiánnyal


121 716 337 Ft

Finanszírozási bevétellel

   4 605 510 Ft

Finanszírozási kiadással

117 110 827 Ft                  
Költségvetési egyenleggel (többlettel)

ebből:

59 046 448 Ft    Működési többlettel

58 064 379 Ft    Felhalmozási többlettel

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

381 744 402 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

381 744 402 Ft

Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

              0 Ft                  


Tárgyévi egyenleggel


2.§ A Rendelet 1.1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete, a 2.1.-2.2 mellékletek helyébe e rendelet 2.1-2.2. számú mellékletei, 7.1-7.3 számú melléklete helyébe e rendelet 3.1-3.3. számú melléklete, valamint 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 904 994 Ft összegben, céltartalékát 34 445 589 Ft összegben állapítja meg.


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.