Réde Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (I.20.) önkormányzati rendelete

a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2021. 01. 21- 2021. 12. 30

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


I. fejezet
A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


II. fejezet
Az illetményalap összege

2. § Az illetményalap összege 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- forint.


III. fejezet
Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.

Mellékletek