Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2021. 10. 15- 2022. 03. 30

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

2021.10.15.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Réde Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott támogatási igény alapján a Belügyminiszter által kiadott BMÖGF/191-36/2021. számú támogatói okirat alapján 75 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására 1.428.750,- Ft, azaz egymillió-négyszázhuszonnyolcezer-hétszázötven forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a támogatás felhasználását, a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit jelen rendeletben szabályozza.

2. § (1) Réde Község Önkormányzata természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást Réde Község Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott támogatás erejéig nyújtja.

(2) Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként minimum 1,0 m3, maximum 5 m3 mennyiség erejéig az:

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtotta,

b) akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

c) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik,

d) a támogatásra előnyt élvez az a kérelmező, aki

da) aktív korúak ellátására,

db) időskorúak járadékára,

dc) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult,

dd) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A mennyiség megállapításának mérlegelésénél a képviselő-testület az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

a) komfortfokozat,

b) lakásnagyság,

c) alternatív fűtési lehetőségek.

(4) A szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

(5) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Réde Község Önkormányzatát terhelik.

3. § (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelemet e rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

(2) A kérelmeket 2021. november 15-ig lehet benyújtani a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(3) Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

(4) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(5) A jogosult a tűzifa átvétel tényéről átvételi elismervényt köteles aláírni.

(6) A szociális célú tűzifát az önkormányzatnak 2022. február 15-ig ki kell kiosztania a rászorulók között.

4. § Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő 12 hónap során ugyanezen jogcímen nem kaphat juttatást.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.