Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 04. 01

Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Réde Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy Réde község közművelődési életében meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, formáit, az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységet, építve a községben működő intézményekre, civil szervezetekre, egyéni és közösségi kezdeményezésekre, amelyek Réde kulturális életét gazdagítják.
2. § A rendelet hatálya kiterjed Réde Község Önkormányzata közigazgatási területén működő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, magánszemélyekre, amelyek jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják, valamint a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.


2. Az önkormányzat közművelődési feladatai


3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján
a) az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével
aa) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
ab) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
ac) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
ad) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;
b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával,
c) pályázati források igénybevétele esetén önerő biztosításával
(a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:
a)    a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
b)    támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
c)    támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
d)    a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a  közművelődési tevékenységbe, 
e)    lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
f)    támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
g)    támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
h)    települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése
i)    a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása
j)    kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
k)    támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
l)    közreműködik táborok szervezésében,
m)    közösségi internet szolgáltatást biztosít,
n)    feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.


3. A helyi közművelődési feladatok ellátásának módja


4. § (1) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatait közösségi színtér, valamint a Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárral (2800 Tatabánya, V. Fő tér 2.) kötött szerződés alapján fenntartott könyvtár (2886 Réde, Rákóczi tér 4. belterület 266 hrsz) biztosításával,a Réde, Rákóczi tér 2. szám alatt (belterület 267/2 hrsz) ifjúsági klubhelyiség, Réde, Rákóczi tér 18. szám alatt (belterület 200 hrsz) Klubház, Réde, Rákóczi tér 22. szám alatt (belterület 198/1 hrsz) helytörténeti kiállítóhelyiség, Réde, 757 hrsz-on sportöltöző és rendezvénytér fenntartásával látja el.
(2) Közösségi színtér: az önkormányzat tulajdonában álló kultúrház (2886 Réde, Rákóczi tér 4. hrsz 266).


4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása


5. § Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatait a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben finanszírozza. A finanszírozás forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, központosított előirányzatokból származó összeg és a pályázati úton elnyerhető támogatás.


5. Záró rendelkezések


6. § A rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.