Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 17

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.11.17.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Réde-Bakonybánk Körzeti Óvodára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a)2 303 256 920 Ft Költségvetési bevétellel

b)3 433 149 476 Ft Költségvetési kiadással

c) 129 892 556 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

ca)4 15 079 744 Ft Működési hiánnyal

cb)5 114 812 812 Ft Felhalmozási hiánnyal

d) 135 329 647 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 5 437 091Finanszírozási kiadással

f) 129 892 556 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

fa) 15 562 909 Ft Működési többlettel

fb) 114 329 647 Ft Felhalmozási többlettel

állapítja meg

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a)6 438 586 567 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel

b)7 438 586 567 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással

c) 0 Ft Tárgyévi egyenleggel

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatok bevétel és kiadás szerinti bontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Saját bevétel alakulását a 4. melléklet részletezi.

(7) A beruházások, illetve felújítások a 5. és a 6. mellékletben szerepelnek.

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatok-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak 2022. január 1. napján érvényes létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tartozás állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület 2022. évre nem állapít meg olyan fejlesztési célt, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

3. A többéves kihatással járó feladatok meghatározása

3. § (1) A Képviselő-testület többéves kihatással járó feladatok előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatban a polgármester csak az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül vállalhat kötelezettséget a későbbi évekre.

4. Tartalékképzés

4. § (1)8 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) általános működési: 600 426 Ft

b) általános felhalmozási: 27 000 000 Ft

c) céltartalék felhalmozási: 6 448 600 Ft

(2) Az előre nem látható rendkívüli kiadás fedezetének biztosítására a polgármester jogosult az általános tartalékból átcsoportosításra, esetenként legfeljebb 3.000.000 forint összeghatárig.

(3) A rendelet 8. mellékletében meghatározott céltartalékok átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, a költségvetési szerv részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok betartásáért, a költségvetési szerv vezetője felelős.

6. § (1) Az év közben keletkező működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület, az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét és felhalmozási célú többletbevételek működési kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

(2) Az évközi likviditási hiány finanszírozására a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a számlavezető banknál rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret vehető igénybe. A felvett hitelt 2022. december 31. napjáig teljes összegben vissza kell fizetni.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) Működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik kiegészítő támogatás igényléséről.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői, előirányzat-módosítási javaslataikat annak felmerülésekor, de legkésőbb tárgyév december 5-ig, vagy a soron következő rendeletmódosítás előkészítésekor a jegyző felhívására adják meg.

(2) A jóváhagyott költségvetésen végrehajtott előirányzat módosításokról a költségvetési szerveket a polgármester értesíti.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre. A végrehajtott átcsoportosításokról a polgármestert negyedévente a költségvetési rendelet soron következő módosítását megelőzően köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében, nem pályázat által finanszírozott szellemi tevékenység, szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról az önkormányzati szintű integrált pénzügyi rendszer keretében kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a polgármester önállóan vállal kötelezettséget.

9. § (1) Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre, és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, teljesítésük az év során egyetlen alkalommal sem haladhatja meg az eredeti vagy módosított előirányzat szintjét.

(3) Beszerzést, felújítást, fejlesztést - az előirányzat megléte ellenére is - csak akkor szabad megkezdeni, illetve arra kötelezettséget vállalni, ha az előirányzatra a finanszírozás biztosított.

(4) A költségvetési szerv részére jóváhagyott dologi kiadások előirányzata elsősorban az intézmény kötelezően ellátandó feladataira nyújt fedezetet. Minden egyéb kiadásra kötelezettséget vállalni csak abban az esetben lehet, ha a kötelező feladatok év végéig biztonságosan teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben kezelik.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv ténylegesen teljesített bevételei elmaradnak a jóváhagyott előirányzattól, a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell az elmaradás mértékével.

(7) A béralapból feladatelmaradás miatt képződő megtakarítások nem használhatók fel. Az átmeneti bérmegtakarítás felhasználása csak október 31. napját követően lehetséges.

(8) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó igényt csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

(9) Új státuszt csak a képviselő-testület létesíthet, a pénzügyi fedezet egyidejű biztosításával.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei részére az eredeti rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékig engedélyezi jutalom és céljuttatás kifizetését.

10. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek működéséhez biztosított önkormányzati támogatást olyan ütemben és mértékben bocsátja rendelkezésükre, hogy azok költségvetési működése biztosított legyen.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását követően valamennyi költségvetési szerv köteles elkészíteni saját likviditási tervét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(3) A költségvetési szervek finanszírozása kis-kincstári rendszerben történik.

6. Civil szervezetek támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből az abban meghatározott szervezeteket támogat.

(2) A támogatásban részesülő szervezetekkel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.

(3) Nem részesíthető támogatásban olyan szervezet, amely 30 napot meghaladóan lejárt köztartozással rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által támogatásban részesített szervnek, szervezetnek a kapott támogatással kapcsolatban elszámolási kötelezettsége van, melyet legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott időpontig az önkormányzat részére köteles eljuttatni. Ha a támogatásban részesített szervezet a korábbi támogatás felhasználásáról a megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, az elszámolás benyújtásáig további támogatásban nem részesíthető.

7. A követelésekkel, behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályok

12. §9 A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni.

8. Beszerzésekre vonatkozó szabályok

13. § (1) Ha az intézményi beszerzés nettó értéke a 250 ezer Ft-ot meghaladja, a szerződés megkötéséhez a polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

(2) A beszerzésekre vonatkozó további, részletes szabályokat a költségvetési szervek beszerzési szabályzata tartalmazza.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Eseti Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.

9. Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatos szabályok

14. § (1) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.

(2) Saját forrást igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.

(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.

10. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a korábban hozott határozataiban meghatározott feladatokra az e rendeletben foglalt előirányzatokat fogadja el.

1

A 2. § (1) bekezdése a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.