Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

díszpolgári cím adományozásáról

2022.05.31.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a), i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Réde Község Díszpolgára” címmel kívánja elismerni azon személyeket, akik tudományos, kulturális, művészi, gazdasági, politikai vagy egyéb tevékenységükkel elősegítették a község fejlődését, vagy hozzájárultak a település jó hírének, tekintélyének és megbecsülésének növeléséhez.

2. § (1) „Réde Község Díszpolgára” cím annak az élő, vagy elhunyt (posztumusz) személynek adományozható, aki megfelel az 1. §-ban írt feltételek valamelyikének.

(2) „Réde Község Díszpolgára” cím adományozására javaslatot a képviselő-testület tagjai, a helyi civil szervezetek és a választójoggal rendelkező rédei állampolgárok tehetnek.

(3) „Réde Község Díszpolgára” cím évente egy főnek adományozható.

(4) A díszpolgári címmel egy díszes tokban elhelyezett, a község címerével ellátott díszpolgári oklevél jár. A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni, valamint a község honlapján feltüntetni.

(5) A díszpolgárt megillető jogok:

a) a képviselő-testületi ülésen tanácskozási jog illeti meg,

b) javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan,

c) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségeken részt vehet,

d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési rendezvényeit.

3. § (1) A díszpolgári címet és az ahhoz fűződő jogait elveszti, akit a bírság a közügyektől jogerősen eltiltott, továbbá akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

(2) A díszpolgári cím visszavonásáról dönt a képviselő-testület, amennyiben a címmel megadományozott személy olyan kirívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely a cím viselésére méltatlanná teszi.

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Réde Község Önkormányzatának díszpolgári cím adományázásáról szóló 6/2001 (V.31.) számú önkormányzati rendelete.