Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.05.31.

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Réde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló összesített beszámolót az 1. melléklet szerinti 451 446 222 Ft bevétellel, és 316 116 575 Ft kiadással fogadja el.

2. § A képviselő–testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei Réde Község Önkormányzata, Rédei Közös Önkormányzati Hivatal, Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda külön címet alkotnak.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését, az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

(2) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek 2021. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Réde Község Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettség megállapításához figyelembe vehető saját bevételeinek teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint elfogadja.

(5) Az önkormányzat 2021. december 31-i részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási céljainak teljesítését a 6. és 7. mellékletek szerint tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások költségvetéséről szóló beszámolót a rendelet 8. melléklete szerint elfogadja.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 9. melléklet szerint elfogadja.

(9) Az önkormányzat 2021. december 31-i tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat tartalék előirányzatának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámoló szerinti maradványát a 14. melléklet szerinti részletezettséggel 135 329 647 Ft összegben jóváhagyja, valamint a pénzmaradvány felhasználását a 14. melléklet szerinti működési és felhalmozási kiadások megbontásában engedélyezi.

(14) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapotot tükröző vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület az intézményi szintű pénzeszköz változásának levezetését 2021. évre a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

(16) A Képviselő-testület a kapott támogatások elszámolását a 17. melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat számviteli előírások szerinti kiegészítő mellékleteit a 18. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzatnak több éves pénzügyi kihatással járó döntései 2021. évben nem voltak.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.