Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 08. 01

Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2022.08.01.

Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Réde közigazgatási területén a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást tanúsítanak.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő, e helyi önkormányzati rendeletben meghatározott helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A rendeletben foglaltak betartását a Képviselő-testület által e rendeletben átruházott hatáskörben a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ellenőrzi, valamint átruházott hatáskörben az eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás hivatali feladatkörben történő észlelés vagy bejelentés alapján indítható. A Hivatal felé bejelentést szóban vagy írásban bármely személy tehet. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

számított 30 napon belül indítható.

(5) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható, az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

3. § Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással Réde Község Önkormányzata bírság beszedési számlájára.

3. A közterületek rendjével összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

4. § (1) Aki

a) a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély nélkül használja,

b) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,

c) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül, vagy legkésőbb a következő munkanapon azt a jegyzőnek nem jelenti be,

d) a közterület rendeltetéstől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

e) közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, eszközöket és anyagokat helyez el,

f) üzemképtelen járművét 60 napon túl közterületen tárolja,

g) a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartást elkövető természetes személy kétszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

4. Településtisztasággal kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanon – a termőföldként nyilvántartott és használt ingatlanok kivételével – a kultúrnövénynek nem minősülő növények felmagzását megakadályozza,

b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti közterületen, járdán, illetve mellette nőtt gyomokat nem irtja, az ingatlanáról a közlekedés biztonságát veszélyeztető kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

c) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,

d) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

e) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén vezeti el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,

f) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,

g) szennyvizet utcai csapadékelvezető, szikkasztó árokba vezet, önt,

h) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

i) aki hirdetményt, plakátot engedély nélkül helyez el önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon,

j) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartást elkövető természetes személy kétszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

5. A környezet védelmével kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

6. § (1) Aki

a) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi,

b) közterületen található fát, cserjét – tulajdonosi hozzájárulás és engedély nélkül – kivág, megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja, vagy a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott hatáskörben kiadott határozat rendelkezését megsérti,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartást elkövető természetes személy kétszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

7. § (1) Aki az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartást elkövető természetes személy kétszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.