Réde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 08. 01
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Végső előterjesztői indokolás
Réde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közösségi együttélés szabályainak szabályozását, valamint a szabályok megsértésének jogkövetkezményeit rendeletben kívánja szabályozni.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján

A tervezett jogszabály:

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (….) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

A tervezett jogszabály hatásai

Társadalmi hatásai:

Az Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.
A rendelet tartalmazza a közösségi együttműködési szabályokat és azok elmulasztásának jogkövetkezményeit. Ezzel erősíti a testület a helyi lakosok jogkövető magatartását.

Gazdasági hatásai:

nem jelentős

Költségvetési hatásai:

A rendelet bevezetésének költségvetési hatása nem jelentős.

Környezeti és egészségi következmények:

A jogkövető magatartás elősegíti a környezetkímélő magatartásokat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

nem releváns

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén nem lenne szankció.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.