Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.28.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételét 366 347 065 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadását 159 485 230 Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását,a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, továbbá a kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását önkormányzati szinten a rendelet 1.1., az 1.2., az 1.3. és az 1.4. mellékletei tartalmazzák.

3. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és 2.2. mellékletek részletezik.

4. § Az önkormányzat az adósságállományát lejárat szerint, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeit a 3. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet, míg a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és az adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a 2021. évben nem adott céljellegű támogatást.

8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását és a foglalkoztatottak létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9.1. mellékletek tartalmazzák.

9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegfőösszege eszközök 1 071 633 425 Ft, források 1 071 633 425 Ft a 11. melléklet szerint.

11. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata maradvány-kimutatását a 12. melléklet tartalmazza, amely szerint a maradvány 205 365 731 Ft.

12. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata eredmény-kimutatását a 13. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 31 828 471 Ft.

13. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az állami támogatások elszámolását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Mogyorósbánya Község Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonának listáját, a tárgyi eszközök és immateriális javak értékét a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat működési bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását az 20. melléklet tartalmazza.

20. § Helyi adók felhasználásáról szóló tájékoztatást a 21. melléklet tartalmazza.

21. § Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 205 365 731 Ft. A pénzmaradvány felosztását a 22. melléklet tartalmazza.

22. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1-9. § szerinti teljesítést jóváhagyja.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. § szerinti bankszámla-maradványt tudomásul veszi.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. § szerint pénzmaradványt és felosztását jóváhagyja.

(4) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 10.- 13. § szerint jóváhagyja.

(5) Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14-20. § szerinti tájékoztatókat elfogadja.

23. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.