Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 26

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.01.26.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) költségvetési bevételét: 288 942 846 Ft-ban állapítja meg.

b) költségvetési kiadását: 288 942 846 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) 97 688 042 Ft - Működési költségvetés kiadásai

aa) 23 776 000 Ft - Személyi juttatások

ab) 3 213 380 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 43 104 609 Ft - Dologi kiadások

ad) 2 481 668 Ft - Egyéb működési célú kiadás (szolidaritási hozzájárulás)

ae) 550 000 Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai

af) 2 000 000 Ft - Működési tartalék

ag) 1 986 335 Ft - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

ah) 20 576 050 Ft - Központi irányító szervi támogatások folyósítása

b) 97 688 042 Ft - Működési költségvetés bevételei

ba) 49 658 354 Ft - Önkormányzatok működési támogatásai

bb) 0 Ft - Működési célú támogatás

bc) 25 710 000 Ft - Közhatalmi bevételek

bd) 5 147 000 Ft - Egyéb működési bevételek

be) 17 172 688 Ft - Hiány külső finanszírozásának bevétele (pénzmaradvány igénybevétele)

c) 191 254 804 Ft - Felhalmozási költségvetés kiadásai

ca) 146 147 281 Ft - Beruházás

cb) 45 107 523 Ft - Felújítások

cc) 0 Ft - Fejlesztési tartalék

d) 191 254 804 Ft - Felhalmozási költségvetés bevételei

da) 0 Ft - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

db) 0 Ft - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

dc) 191 254 804 Ft - Hiány belső finanszírozásának bevétele (pénzmaradvány igénybevétele)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban. Az ezek alapján megállapított költségvetési egyenleg összegét, továbbá a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi, illetve felhalmozási költségvetési hiány felhasználására és a működési költségvetési hiány felhasználására szolgáló kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 208 427 492 Ft összegben.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése a 4. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 2. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat a kiadások közt 2 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) A polgármester 1.000.000 forint értékig dönthet a forrásfelhasználásról.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történt átadása kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges.

(3) A pénzeszközátadás megállapodással, támogatási szerződéssel történhet, melyben rögzíteni kell a támogatás jogcímét, a támogatás ütemezését, illetve az átvett támogatás felhasználásáról való beszámolási kötelezettséget.

(4) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt, amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre került és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást, vagy amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást nem jelent. Amennyiben az államháztartáson kívüli forrás átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi-kötelezettségvállalást jelent, 200.000 forint értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselő-testület dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. január 26-án lép hatályba.