Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.27.

Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételét 348 557 256 Ft összegben hagyja jóvá, ebből:

a) működési célú bevételek 94 267 952 Ft;

b) felhalmozási célú bevételek 46 937 238 Ft;

c) működési célú finanszírozási bevételek 18 234 329 Ft;

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 189 117 737 Ft;

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadását 348 557 256 Ft összegben hagyja jóvá, ebből:

a) működési célú kiadások 82 474 061 Ft;

b) felhalmozási célú kiadások 47 070 181 Ft;

c) működési célú finanszírozási kiadások 30 028 220 Ft;

d) felhalmozási célú finanszírozási kiadások 188 984 794 Ft;

2. § A költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenként megoszlását a költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, továbbá a kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

3. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

4. § Az önkormányzat az adósságállományát lejárat szerint, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeit, továbbá a 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok megvalósulását, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását is az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet, míg a 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és az adott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását és a foglalkoztatottak létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet tartalmazza.

9. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata egyszerűsített mérlegfőösszege eszközök 1 080 519 636 Ft, források 1 080 519 636 Ft a 7. melléklet szerint.

10. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata maradvány-kimutatását a 8. melléklet tartalmazza, amely szerint a maradvány 207 084 696 Ft. A maradvány felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Mogyorósbánya Község Önkormányzata eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredmény 14 325 028 Ft.

12. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az állami támogatások elszámolását és a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat intézményeinek belső kontroll rendszereinek működéséről szóló nyilatkozatot az 1.függelék tartalmazza.

15. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1-9. § szerinti teljesítést jóváhagyja.

(2) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10. § szerinti maradvány kimutatást tudomásul veszi.

(3) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13. § szerint maradvány összeget és felosztását jóváhagyja.

(4) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 11-14. § szerint jóváhagyja.

(5) Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15 § szerinti tájékoztatókat elfogadja.

16. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.