Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

közterület használatáról

Hatályos: 2022. 05. 16

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

2022.05.16.

a közterületek használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Galgamácsa Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját;

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Galgamácsa község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület)

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3. § A közterületeket, azok építményeit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

Közterület -használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

b) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

c) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építő anyag és törmelék elhelyezésére,

e) alkalmi és mozgóárusításra, alkalmi vásár céljára

f) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására

g) üzemképes személygépkocsi tárolására

h) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

5. § Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületeken, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

6. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az engedély

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- a visszavonásig adható meg.
(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

7. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz- és robbanás veszélyes tevékenység gyakorlására

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve táblával jelölt közterületeket,

d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre,

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

8. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedély köteles az igénybe vett terület és környezetét tisztán tartani, gondozni.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

9. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m² egésznek számít.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

10. § A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében,

c) választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.

A közterület-használati engedély visszavonása

12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzemben tartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.

13. § (1) Üzemképtelen jármű közterület használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

14. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

15. § (1) Szabálysértést követ el, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon használja és e tevékenységével a rendelet 16. §-ában meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Záró rendelkezés

16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2004.09.23. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Galgamácsa, 2004.09.23.
Dr. Pesti Klára Kovács Miklósné
polgármester körjegyző
Kihirdetés napja: 2004.09.23.
Kovács Miklósné
körjegyző

1. melléklet

Kérelem

1. A kérelmező neve, személyi igazolvány száma:

2. Állandó lakhely, székhely címe:

3. Közterület-használat célja: időtartama:

4. A közterület-használata) helye (telepítési helyszínrajz):b) módja, mértéke (m²-ben):c) Az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly, stb.)

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

Dátum,
kérelmező aláírása

2. melléklet

Ideiglenes jellegű használat
A közterületek használati díja Galgamácsa Önkormányzata

1

Árusítófülke, pavilon (pl: céllövölde)

1.000,- Ft/ nap

2

Lakókocsi

500,- Ft/ nap

3

Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

5.000,- Ft/ hó

4

Üzemképtelen, forgalomból kivont gépjármű

2.000,- Ft/ hó

5

Teher- és különleges gépjárművek, buszok valamint, ezek vontatmányainak elhelyezésére

1.000,- Ft/ hó

6

Önálló hirdető-berendezések, táblák:
- 1 m² alatt
- 1 -3 m² között
- 3 m² felett

1.000,- Ft/hó
3.000,- Ft/ hó
10.000,- Ft/ hó

7

Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés:
- építési engedély esetén az épület tetőszerkezet befejezéséig, illetve tüzelőanyag
- azt követően a lakhatási engedélyig
- azt követően

1 hónapig ingyenes,
azt követően 500,- Ft/hó

500,- ft/ hó
nem tárolható

8

Alkalmi és mozgóárusítás, alkalmi vásár

5.000,- Ft/ nap