Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. ( XI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Galgamácsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4)  bekezdésében foglaltakban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§. A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Galgamácsa Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetébe ( a továbbiakban: kibocsátó ).


A talajterhelési díj meghatározásának módja


2.§. A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 12. §. (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12.§. (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Galgamácsa közigazgatási területén 1,5) szorzata határozza meg (éves díjalap x 1200 Ft/m3 x 1,5).


Mentességek


3.§.  (1) Mentesül a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki

- egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül,

- egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert

- a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépítenie,

- nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg kellene rákötni a közcsatornára.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni.


Eljárási szabályok


4.§. (1)  A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2)  Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.

(3) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

(4) A talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetni.

(5) A talajterhelési díj fizetési kötelezettsége a vízvezeték-hálózatról történő rácsatlakozás ( a fogyasztásmérő üzembe helyezésének ) napján keletkezik.

(6) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség megszűnik, a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése ( a fogyasztásmérő leszerelése ) napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.


Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok


5.§. (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság  megkeresésére köteles 15 napon belül – díjmentesen -  nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni a

- a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,

- az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,

-  az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló, 8/2000. ( X. 18. ) KöViM rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről,

- az adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.


A talajterhelési díj felhasználása


6.§. (1) A talajterhelési díj Galgamácsa Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi, amelyet az önkormányzati adóhatóság „Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell megfizetni.

(2) A bevétel a törvény 21/B.§. (2) bekezdésében meghatározottakra használható fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Záró rendelkezések


7.§. E rendelet 2015. január 1-től lép hatályba, de 2016. január 1-től kell alkalmazni.Galgamácsa, 2014. november 27.         Ecker Tamás                                        Czeczéné dr. Szirmai Gabriella

         polgármester                                                          jegyzőKihirdetve:  2014. november  27.                         Czeczéné dr. Szirmai Gabriella jegyző