Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 09. 28

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2023.09.28.

Galgamácsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Galgamácsa község közigazgatási területén érvényes lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, az Szt. 3. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban és az Szt. 3. § (3) bekezdésében megjelölt személyekre.

(2) A rendelet hatálya – az Szt.7. § (1) bekezdésében megjelölt ellátások vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is kiterjed.

2. § A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Egy főre jutó jövedelem: az Szt. 4. §. (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel a c) és f) pont figyelembe vételével számított összeg.

2. Környezettanulmány: a kérelmező saját otthonában történő felkeresése információ gyűjtés céljából életkörülményei, jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival kapcsolatban.

3. Munkanélküli: az az aktív korú személy, aki az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartott, és az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan együttműködik.

4. Pénzbeli ellátások: lakhatási támogatás, betegápolási támogatás,igazolással alátámasztott okból nyújtott támogatás,születési támogatás, gyermeknevelési támogatás, temetési támogatás.

5. Tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

6. Természetbeni ellátások: élelmiszervásárlás céljából nyújtott támogatás, téli tüzelőanyag támogatás.

3. Az ellátások megállapításának általános szabályai

4. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor – ha az Szt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az egy háztartásban élő személyek szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a kérelmező létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

5. § (1) Az ellátásra irányuló kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - amennyiben az adott támogatási forma előírja – a kérelmező háztartásában, vagy családjában élő személyek lakcímen tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást, valamint a támogatás igénylésének indoklását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi nyugellátásról szóló éves értesítőt, valamint az utolsó havi nyugellátásról szóló postai szelvényt vagy folyószámla kivonatot,

b) társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságró1 szó1ó igazolást,

c) munkanélküli esetén a Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiadott igazolást arró1, hogy a kérelem benyújtásakor a kérelmező regisztrált álláskereső,

d) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

e) 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását igazoló iskolalátogatási igazolást,

f) annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhivatali határozatot,

h) a gyermektartásdíj – amennyiben az rendelkezésre áll – megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatát, valamint

i) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező – amennyiben az adott támogatás elbírálásához szükséges – köteles maga és a vele egy háztartásban vagy családban élő személyek vagyoni – jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez aránytalan nehézségekbe ütközne és időigényes, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(5) Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet a Korm. r. 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

6. § (1) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az egyes támogatási formákhoz külön is előírt igazolásokat.

(2) Vállalkozó kérelmező esetén az Szt. 10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jövedelmének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak tekintetében az illetékes adóhatóság igazolása szükséges.

(3) A Hivatal jogosult a települési támogatásra irányuló kérelem elbírálását megelőzően környzettanulmányt készíttetni a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ (a továbbiakban: Alapellátási Központ) családgondozójával.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt környezettanulmánynak tartalmaznia kell, hogy a kérelmező és a vele egy családban vagy háztartásban élő személy a kérelemben megjelölt és hatósági igazolvánnyal alátámasztott lakó-, tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodik. Tartalmaznia kell továbbá a kérelem elbírálásához szükséges jövedelmi, vagyoni viszonyokat.

(5) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak a Hivatal tudomása, vagy környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó szabályokat.

(6) E rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtható - szociális rászorultságtól függő - támogatások megállapításánál a család vagy a háztartás Szt. 4. § (1) bekezdés – az a) - b) pontjaira tekintettel – c) és f) pontjai szerinti jövedelmét és vagyonát kell figyelembe venni.

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.

7. § Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására az Szt. 17. §-ának rendelkezései az irányadók, de a visszafizetés nem mentesít az egyéb, így különösen a büntető, vagy szabálysértési felelősség alól.

8. § Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és szociális bizottság (továbbiakban: bizottság) gyakorolja. A bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

9. § Az igénylő nem köteles elszámolni a települési támogatások felhasználásával.

II. Fejezet

Települési támogatások

4. A települési támogatások nyújtásának formái

10. § (1) Az önkormányzataz Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján a következő települési támogatásokat nyújthatja:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére.

(2) Az önkormányzat az Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatást nyújt:

a) betegség esetén,

b) haláleset esetén,

c) elemi kár elhárításához,

d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt segítségre szorulók anyagi gondjainak enyhítéséhez.

5. Lakhatási támogatás

11. § (1) A bizottság települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.

(2) A lakhatási támogatáselsősorban a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás, ezt követőena villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjának kifizetéséhez nyújtható.

(3) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy fogysztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) a 250 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 450.-Ft.

(8) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(9) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több, mint 7.000.-Ft azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 -J – 0,5 NYM ------------------- NYM× 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(11) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 5. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen,bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.

(12) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, legfeljebb egy évre állapítható meg.

(13) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

12. § (1) A 11. § (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(2) A lakhatási támogatás iránti kérelemelutasítása, vagy a megállapított támogatás megszüntetése esetén ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be ilyen irányú kérelmet.

(3) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni:

a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik,

b) ha a kérelmező elhalálozott,

c) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagy vagyoni viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő - változás következik be, a változás hónapját követő hónaptól.

(4) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.

6. Betegápolási támogatás

13. § (1) A képviselő-testület betegápolási támogatást állapíthat meg annak a galgamácsai lakóhellyel rendelkező nagykorú közeli hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben

a) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át nem haladja meg,

b) a betegépolási támogatást igénylőhozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátásban részesülő személy, aki az ápolási feladatokat el tudná végezni,

c) kérelmező napi négy óramunkaidőt meghaladóan keresőtevékenységet nem folytat, és a betegápolási támogatás összegét meghaladó, Szt. 4. § (1) bekezdés i) ponja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

(2) Betegápolási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki az Szt. 40-44. §-aiban meghatározott ápolási díjra nem jogosult.

(3) A jogosultsági feltételek fennállása esetén a támogatást egy évre kell megállapítani a jkérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően.

(4) A betegápolási támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást, mely tartalmazza, hogy az ápolni kívánt személy tartósan beteg és állandó gondozásra szorul, valamint, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok ellátására

(5) A támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a (2017. évben 24.800.- Ft).

(6) Az ápoló köteles

a) az ápolt személyt lakóhelyén naponta gondozni, ápolni,

b) gondoskodni az egészségügyi ellátások igénybe vételéről (háziorvoshoz, szakorvoshoz szállítás, kíséret, gyógyszerek biztosítása),

c) gondoskodni az ápolt személy élelmezéséről, tisztálkodásáról,

d) gondoskodni a lakás, és az ápolt személy ruházatának rendben tartásáról,

e) lehetővé tenni az ápolás körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve kijelölt munkatársa számára.

(7) A betegápolási támogatást meg kell szüntetni,

a) ha a beteg állapota az ápolást már nem teszi szükségessé,

b) amennyiben az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti,

c) ha a gondozott vagy gondozó személy galgamácsai állandó lakcíme megszűnik,

d) az ápolt személy halála esetén, a halál időpontja hónapjának utolsó napjával.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások

7. Élelmiszer vásárlás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás

14. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg élelmiszer vásárlása céljából, melynek maximális megállapítható összege alkalmanként 5.000.-Ft, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

(2) Az élelmiszer vásárlása céljából megállapított rendkívüli települési támogatás megállapítható összege alkalmanként 2.500.-Ft lehet, feltéve ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de a 300 %-át nem éri el.

8. Igazolással alátámasztott rendkívüli okból nyújtott rendkívüli települési támogatás

15. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(2) A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó, a nem várt többletkiadásokat igazoló tények, körülmények, a még teljesítésre váró kiadásokkal is igazolhatóak.

(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg anyugdíjminimum150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

(4) Elemi kár, vis maior bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét, vagy létfenntartását veszélyezteti.

(5) A bizottság a rendkívüli települési támogatást pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja.

9. Születési támogatás

16. § (1) Polgármester születési támogatásban részesíti - szülő kérelmére - a galgamácsai állandó lakcímmel rendelkező, 0-1 éves korú kisgyermek.

(2) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kisgyermekszületési anyakönyvi kivonatának és lakcím kértyájának másolatát.

(3) A születési támogatás egy alkalommal nyújtott, 50.000.- Ft összegű támogatás.

10. Gyermeknevelési támogatás

17. § Rendkívüli települési támogatás állapítható mega kiskorú gyermekhez, illetve neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

11. Karácsonyi támogatás

18. § (1) Karácsonyi támogatásban részesülhet: a) életkorára és szociális helyzetére tekintettel a 75. életévét betöltött, galgamácsai állandó lakóhellyel rendelkező nyugdíjas,

(2) A Képviselő-testület a támogatásról tárgyév november 10. napjáig döntést hoz.

12. Temetési támogatás

19. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként Polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat megannak a kérelmezőnek, aki

a) a Ptk szerinti közvetlen hozzátartozóként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, vagy

b) tartásra kötelezett hozzátartozó vagy a tartást önként vállalt személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át (85.500 Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (99.750 Ft-ot).

(2) Nem állapítható meg temetési támogatás, ha a temetési számla keltétől 60 nap eltelt.

(3) A temetési támogatás összege 50.000.- Ft.

IV. Fejezet

Természetbeni ellátások

13. Köztemetés

20. § (1) A köztemetés elrendelése esetén a Szt. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint kell eljárni.

(2) A képviselő-testület a Szt. 48. §-ában meghatározott hatáskörét átruházza a polgármesterre.A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(3) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg.

14. Téli tüzelőanyag támogatás

21. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatásként téli tüzelőanyagot biztosíthat. A támogatás nagysága maximálisan 1 m3, feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

(2) A téli tüzelőanyag iránti rendkívüli települési támogatás – figyelemmel a fűtési időszakra – szeptember 1. napjától március 31. napjáig igényelhető.

(3) Téli tüzelő megvásárlása céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás egy háztartáson belül csak egy alkalommal adható.

V. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

15. Az ellátások formái

22. § (1) Az önkormányzat e rendelet szerint biztosítja a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat.

(2) A szociális alapszolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés család- és gyermekjóléti szolgálat keretében

(3) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

a) család- és gyermekjóléti szolgálat.

b) gyermekek napközbeni ellátása.

(4) Az alapszolgáltatásokat az önkormányzat az Alapellátási Központ közreműködésével biztosítja.

16. Étkeztetés

23. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk

b) egészségi állapotuk

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

d) szenvedélybetegségük vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Az önkormányzat az étkeztetést az Alapellátási Központ szervezésében, és a Galgamácsai Önkormányzat Központi Konyhája közreműködésével látja el.

(3) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza.

(4) A szociálisan nem rászorult személyek a személyi térítési díj mindenkor megállapított teljes árát fizetik.

(5) Az Önkormányzat az étkeztetéssel kapcsolatos feladatait az önkormányzat általi házhoz szállítással, illetve az étel ügyfél általi elvitelével biztosítja. Az étel házhoz szállítására csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező egészségi állapota vagy kora miatt az étel elvitelére nem képes.

(6) A szolgáltatás konkrét módjáról megállapodás keretében kell rendelkezni.

(7) Az ellátás iránti kérelmet az Alapellátási Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

17. Házi segítségnyújtás

24. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása

b) a személyi higiénia megtartásában való közreműködés

c) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés

d) a háztartási tevékenységben való közreműködés

e) fizikai támogatás

f) a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetés

g) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

(3) A gondozási szükséglet vizsgálatát az Alapellátási Központ intézményvezetője, vagy az általa megbízott szakember végzi.

(4) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

(5) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható. Amennyiben a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt, a gondozási szükséglet vizsgálatát kezdeményezni kell.

18. Család- és gyermekjóléti szolgálat

25. § Az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás alapellátásokat az Alapellátási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján látja el a Gyvt. 40. § (1) bekezdése alapján.

19. Gyermekek napközbeni ellátása

26. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni – a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével –, amennyiben a szülők a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben történik.

(3) A nappali felügyeletet az önkormányzat a Galgamácsai Egységes Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Galgamácsai Fekete István Általános Iskola igénybevételével biztosítja.

VI. Fejezet

Zárórendelkezések

27. § (1) A rendelet módosítása a kihirdetést követően azonnal hatályba lép.

a) Galgamácsa, 2023. szeptember 28.

b) Ecker Tamás, polgármester

c) Mogyorósi Márta, jegyző

(2) Kihirdetve:

a) 2023. szeptember 28

b) Mogyorósi Márta, jegyző