Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelete

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2017. 02. 08

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya Galgamácsa Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület.

2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott alkohol tartalmú ital.

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos szeszes ital fogyasztása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki:

a) az érvényes közterület használati hozzájárulással, szerződéssel rendelkező vendéglátó egységek teraszaira nyitvatartási időben,

b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi rendezvényekre, vagy

c) minden év első és utolsó napjára.


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galgamácsa, 2017. február 6.

                                              

                                                   

                         Ecker Tamás                                  dr. Györkös Roland István

                          polgármester                                                      jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 7.

                                                                            dr. Györkös Roland István

                                                                                          jegyző