Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete

Galgamácsa Önkormányzata Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 11. 18

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete

Galgamácsa Önkormányzata Képviselő-testületének

2021.11.18.

12/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Galgamácsa Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet célja a Galgamácsa sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása, az építészeti és egyéb zöldfelületi örökségének védelme

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A helyi védelem célja Galgamácsa településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek meghatározásának célja Galgamácsa egyedi karakterjegyeket hordozó területeinek egyedi településképi szabályozása.

2. § E rendelet hatálya Galgamácsa teljes közigazgatási területére terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. áttört kerítés: a kerítés lábazat nélküli függőleges síkjának merőleges átláthatósága;

2. funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakosság igények kielégítésére szolgál;

3. más célú utcabútor: közterületi használatot szolgáló, valamint azt kiegészítő közterületi bútor (pl. pad, villanyoszlop, telefonfülke, kerékpártároló, stb.)

4. tájba illeszkedő: az építmény, épület tömegformálásával, homlokzati kialakításaival minimálisra csökken az épített környezet és a táj- és természeti környezet konfliktusa.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

4. § (1) A helyi védelem feladata

a) az oltalmat igénylő építészeti, örökség számbavétele és meghatározása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése;

b) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

(2) Galgamácsa helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi védelem hatálya nem terjed ki az országos védelem alatt álló értékekre, valamint a természetvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre.

5. § (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése kezdeményezhető

a) hivatalból, vagy

b) természetes és jogi személy által írásban Galgamácsa Önkormányzatának Polgármesterénél.

(2) A védelem alá helyezésre vonatkozó (1) bekezdés b) pont szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményező nevét;

b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;

c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, építményrész, egyéb elem, telek, telekrész);

d) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását és az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését, vagy leírását.

(3) A védelem megszüntetésére vonatkozó (1) bekezdés b) pont szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményező nevét/megnevezését;

b) a védett érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;

c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, építményrész, egyéb elem, telek, telekrész);

d) a védelem megszüntetésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását és az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését, vagy leírását a jelenlegi állapotot bemutató fotókat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel összefüggésben az Önkormányzat képviselő-testülete a főépítész előterjesztése alapján határozatban dönt jelen rendelet módosításának szándékáról. A főépítész a helyi védelem alá helyezéséről szóló döntés esetén az előterjesztéshez értékvizsgálatot mellékel.

5/A. §1 A településkép védelem önkormányzatokra vonatkozó jelen rendeletben részletezett feladatait a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

6. § (1) A helyi védett értékekről Galgamácsa Önkormányzata nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(2) A Nyilvántartás tartalmazza a védett értékre

a) a megnevezést, védelmi nyilvántartási számot,

b) a védelem típusát,

c) a területhatárát (utca, tér, közterület, vagy telek helyrajzi száma),

d) a védelem rövid indokolását,

e) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztést és a döntés másolatát,

f) a lehatárolást bemutató térképmásolatot,

g) a tulajdonos, kezelő, használó nevét, címét,

h) a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát).

(3) A nyilvántartás vezetéséről a polgármester gondoskodik.

7. § A helyi egyedi védelem alá helyezés vagy a védettség megszüntetésének tényével összefüggésben az önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését vagy törlését, a Tr.-ben és az egyéb magasabb szintű jogszabályokban foglalt előírások szerint.

8. § (1) A védett értéket az önkormányzat az e célra rendszeresített egységes táblával jelölheti meg.

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - előzetes értesítés mellett – az Önkormányzat gondoskodik.

9. § A területi védelem az 1.a mellékletben meghatározott területekre irányul.

10. § (1) Az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó 1.b mellékletben meghatározott elemeire terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi védelem az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére az 1.b. mellékletben meghatározottak szerint terjed ki.

11. § (1) Az egyedi védelem alatt álló építészeti örökségre vonatkozó településképi követelményeket jelen § tartalmazza.

(2) A helyi védelemre kijelölt épületen és a helyi értékvédelmi területen bárminemű bővítéssel, felújítással járó építési tevékenység, illetve új épület, építmény építése esetén az új épületrésznek illetve épületnek, építménynek karakterében, tömegalakításában illeszkednie kell a helyi védelem alá vont épület környezetében kialakult beépítési módhoz, karakterhez, tömegalakításhoz.

12. § A helyi egyedi védelem alatt álló

a) építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése tilos;

b) építészeti örökséget a tulajdonos köteles jól karbantartani, állapotát megóvni, a használata nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

13. § (1) A településképi szempontból meghatározó területeket (a továbbiakban: TSZM) a 2. melléklet tartalmazza, ezek:

a) intenzív lakó,

b) lakó,

c) gazdasági,

d) külterület.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

1. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános településképi követelmények

14. § (1) Amennyiben jelen rendelet az egyes TSZM területekre más szabályt nem állapít meg az adott területre jelen § - ban meghatározott általános településképi követelményeket kell alkalmazni.

(2) A homlokzat színezése során elsősorban az utcaképbe illeszkedő fehér, tört-fehér, szürke szín és ezek árnyalatai, továbbá a földszínek, pasztellszínek alkalmazhatók, nem alkalmazhatók a harsány, rikító színek.

(3) A homlokzat részleges felújítása során a meglévőtől színében és anyagában kirívóan eltérő anyag nem alkalmazható.

(4) A tetőkialakításnál a tető tömegének és hajlásszögének egyaránt illeszkednie kell a környezetben kialakult állapothoz és az utcaképhez.

(5) A tetőzet héjalásában nem alkalmazható harsány, rikító szín és egyszerre több színárnyalat.

(6) Építmény elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját a természeti értékek megóvása mellett településképbe illetve tájba illeszkedő módon kell kialakítani jelen rendeletben foglalt követelményekkel összhangban és a településképi arculati kézikönyvben (a továbbiakban: kézikönyv) foglalt iránymutatások figyelembevételével.

(7) Az Intenzív lakó, lakó és gazdasági TSZM területeken melléképület utcai homlokzatának illeszkednie kell a főépülethez, a nyílászárók elhelyezése, a használt anyagok, színek és kiegészítő egyéb szerkezetek tekintetében szimmetrikus megjelenésűnek kell lennie.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben szereplő általános követelményeket a jelen rendeletben meghatározott egyedi szabályok hiányában kell alkalmazni.

2. Az egyes településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó településképi követelmények

15. § (1) A Lakó TSZM területek egyedi településképi követelményeit a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.

(2) Az épület tömegformálása az utcában jellemző egyszerű tömegformáláshoz illeszkedő módon alakítható ki, a kézikönyvben foglalt ajánlások figyelembevételével.

(3) A tető tömegformálása során az utcára jellemző tetőforma, tetőgerincirány, és az utcában jellemző tetőhajlásszög alkalmazása megengedett, a kézikönyvben foglalt ajánlások figyelembevételével.

(4) A település helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) alapján lakóterületi és településközpont vegyes építési övezetekben, valamint a közparkok területein az épületeken csak magastető alkalmazása lehetséges. A tető hajlásszöge 35º - 45º között választható meg, a szomszédos beépítéshez igazodva. A tető kialakítása során a tetőformának a szomszédos beépített ingatlanok tetőformáihoz illeszkednie kell.

16. § (1) A gazdasági TSZM területek egyedi településképi követelményeit a (2) – (3) bekezdések tartalmazzák.

(2) Zöldfelületek kialakítása során törekedni kell

a) az egységes , összefüggő zöldfelületek kialakítására,

b) a telkek zöldfelülettel borított részén háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep- és cserjeszint együttesen) növényzet telepítésére,

c) a közlekedésre nem megnyitott egyes telekhatárok mentén egységes fasor telepítésére a 3. melléklet figyelembevételével.

(3) A parkolók fásítva alakítandók ki, 5 pakolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.

17. § (1) A Külterület TSZM területek egyedi településképi követelményeit a (2) – (3) bekezdések tartalmazzák.

(2) A kisvízfolyások fenntartási sávja csak gyepterületként alakítható ki.

(3) A HÉSZ-ben mezőgazdasági övezetben meghatározott területeken

a) a lakóépület csak magastetős kialakítású lehet. A tető tetőhajlásszöge 25°-45° között választható meg;

b) a tetőhéjalásnál égetett agyagcserép, vagy felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyagok alkalmazhatók;

c) az építményeken kívülről látható burkolatként csak természetes anyagok alkalmazhatóak. Az épületek földszinti padlószintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb magasságban alakítható ki.

(4) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) úgy kell meghatározni és kialakítani, hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a tájba is illeszkedjen, a településképi arculati kézikönyvben foglalt iránymutatások figyelembevételével.

3. Sajátos építmények elhelyezésére, egyéb műszaki berendezésekre és kerítésekre vonatkozó követelmények

18. § (1) Sajátos építményfajta, egyéb műszaki berendezés elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját a természeti értékek megóvása mellett településképbe illetve tájba illeszkedő módon kell kialakítani jelen rendeletben foglalt követelményekkel összhangban és a településképi arculati kézikönyvben (a továbbiakban: kézikönyv) foglalt iránymutatások figyelembevételével.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a Külterület TSZM területek, a (3) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével. Helyi területi védelemmel érintett terület nem került meghatározásra így vonatkozó anyaghasználati követelményt a rendelet nem tartalmaz.

(3) Távközlési antenna, antennatartó szerkezet, egyéb távközlési építmény nem helyezhető el.

a) az állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől 100 m-en belül,

b) helyi természeti érték, helyi tájérték területén és 100 méteres környezetében, valamint

c) természeti területen, „ex lege” (a természetvédelemi törvény értelmében) védett területen és országos védettségű területen és 100 méteres környezetében.

(4) A tervezett gáz nyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

(5) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint alatt.

(6) Törekedni kell a közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és takarékos területhasználatra, valamint a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő elhelyezésére.

(7) A beépített, illetve beépítésre szánt területen a csapadékvíz elvezetésére nyílt árokrendszerű csapadékvíz csatornahálózatot kell kiépíteni.

19. § (1) Kerítés anyaghasználatában, formai kialakításában elsődlegesen az utcaképet meghatározó kerítések anyaghasználatához, formai kialakításához, másodlagosan az épület homlokzatának anyaghasználatához, homlokzati architektúrájához illeszkedő módon telepíthető vagy végezhető rajta építési tevékenység. Nem létesíthető az utcaképbe nem illő, vagy túltagolt architektúrájú és az utcaképre nem jellemző tömör kerítés, kivéve ha azt építmény rendeltetése indokolttá teszi, de ebben az esetben sem alkalmazható homogén falszerű felület.

(2) Az áttört kerítés mellé telken belül a belátás elleni védelemként őshonos fajokból kialakított sövény vagy cserjesor telepíthető a 3. és 4. mellékletben felsorolt növényfajok figyelembe vételével.

(3) A kerítés színezése során nem alkalmazható harsány, rikító szín.

(4) A HÉSZ-ben mezőgazdasági övezetben meghatározott területeken kerítést csak természetes vagy természetes hatású anyag használatával lehet kialakítani.

(5) A HÉSZ-ben MF jelű mezőgazdasági övezetben meghatározott területeken a telkek utcai telekhatárán lábazat nélküli kialakítású, áttört kerítés engedélyezhető.

(6) A kerítés színezése során

a) a természetesség hatását keltő földszínek, fehér, szürke és azok világos árnyalatai alkalmazhatóak, valamint az építőanyagok természetes színei;

b) rikító, élénk színek, valamint a piros, kék, lila színek alkalmazása tilos.

4. A település beépítésre szánt területeinek a növényhasználatára, valamint a közterületekre, közterületi zöldfelületekre vonatkozó követelmények

20. § (1) A településen fásítás a 3. mellékletben meghatározott – őshonos - fafajokkal vagy gyümölcsfákkal végezhető. A növényalkalmazás során az ökológiai igényeknek megfelelő őshonos fa- és cserjefajok telepítendők, a 4. mellékletben meghatározott növényfajok telepítése tilos.

(2) A HÉSZ-ben védőzöld sávok, véderdő sávok telepítésénél több szintű növényállományt kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók a 3. melléklet figyelembevételével.

(3) A defláció elleni védelem érdekében az 5 hektárt meghaladó a HÉSZ-ben meghatározott mezőgazdasági területeken a terület minimum 3%-án védőfásítást kell kialakítani az uralkodó szélirányra merőlegesen.

(4) Közpark közterületalakítási-terv alapján építhető, építhető át.

(5) 20 gépkocsinál több gépkocsi számára parkolót létesíteni csak kiemelt szegéllyel és vízzáró burkolattal szabad.

(6) Közlekedési célú közterületen építményt, műtárgyat, berendezési tárgyat csak a használatot nem zavaró és akadályozó módon lehet elhelyezni.

(7) Reklámhordozó, hirdető berendezés elhelyezése és működtetése nem zavarhatja a köz- és közlekedésbiztonságot.

(8) Közterületi megvilágításnál nem alkalmazható hideg fehér fényű világítás.

(9) A világítótestek ernyőzése esetén a fényeknek – díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk.

5. A reklámhordozókra vonatkozó követelmények

21. § (1) A reklám közzététele közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon, valamint a magánterületen jelen §-ban foglalt előírások és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Rr.) foglalt előírások együttes alkalmazásával történhet.

(2) Reklám közterületen utcabútoron, funkcionális utcabútoron vagy közművelődési hirdetőoszlopon helyezhető el.

(3) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(4) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el. Egy épületen legfeljebb egy építési reklámháló helyezhető el.

(5) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

6. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott egyes területeken

22. § (1) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a mindenkor hatályos településszerkezeti tervben foglalt területfelhasználási egységek figyelembevételével az Rr.-ben meghatározott követelményekkel összhangban lehet, a (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint.

(2) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a mindenkor hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével utcabútor alkalmazásával a reklám külön rendelet alapján, polgármester engedélyével lehetséges.

7. Az országos szabályok alóli eltérés lehetősége az alábbi esetekben

23. § (1) Galgamácsa szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében a polgármester évente összesen tizenkét naptári hét időszakra eltérést engedhet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól.

(2) A magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól eltérésre van mód építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésére, az építési tevékenység időtartamára. Az építési reklámhálón a tervezett építményt építészeti kialakítása jeleníthető meg, és az építési tevékenységgel kapcsolatos egyéb információk.

(3) Építési reklámháló kihelyezésének feltétele, hogy építési napló-bejegyzés igazolja az építési tevékenység megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy az építtető vállalja ennek vezetését, és ezzel igazolja az építési tevékenység megkezdését.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti eltérés engedélyezése kérelemre a vonatkozó településképi bejelentési eljárásban történik. A polgármester a kérelemről a településképi bejelentési eljárás során dönt. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az (1) bekezdés szerinti eltéréshez településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

V. Fejezet

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

24. § (1) A polgármester a településkép védelme érdekében tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

(2) A szakmai konzultáció folyamata a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – papír alapú – kérelemre indul.

(3) A kérelemhez csatolni kell a településképet érintő tervezett tevékenységhez kapcsolódó releváns információkat tartalmazó leírást.

(4) A szakmai konzultáció – az Önkormányzat SZMSZ-ében foglaltak szerint - a polgármesterrel vagy a települési főépítésszel szóban történik, az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy a Polgármester vagy a főépítész kérésének megfelelően a konzultációval érintett helyszínen. A konzultációról emlékeztető készül.

25. § (1) Az építtető vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni az önkormányzattól, ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozik.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

26. § Jelen rendelet előírásai szerint Galgamácsa közigazgatási területén végzett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységekkel kapcsolatosan építésügyi eljárások vonatkozásában településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

27. § A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) kormányrendeletben szereplő (a továbbiakban: Rr.) általános településképi követelmények és jelen rendelet reklámok közzétételével összefüggő településképi követelményeinek tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.

28. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú - bejelentésre indul.

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 26/B. §, 26/C. § és 26/D. §-ban foglaltak szerint folytatja le.

VIII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS

29. § A reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén a polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet 2017. december 31-én lép hatályba.

polgármester jegyző
1. melléklet a 12/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

A település helyi védelem alatt álló „elemei”
- Tájház
- Magtár
- Régi parókia
2. melléklet a /2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet
Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
Településképi szempontból meghatározó területe a HÉSZ alapján beépítésre szánt területként meghatározott területek összessége az alábbi rajz szerint:

3. melléklet a 12./2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet
A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke
A következő felsorolás összefoglalóan tartalmazza a legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tájra jellemző társulásoknak, valamint a termőhelyi adottságoknak megfelelően kell alkalmazni.

tudományos (latin) elnevezés

magyar elnevezés

lombos fák

Acercampestre

mezei juhar

Acerplatanoides

korai juhar

Acerpseudoplatanus

hegyi juhar

Acertataricum

tatár juhar, feketegyűrű juhar

Alnusglutinosa

enyves éger, mézgás éger

Alnusincana

hamvas éger

Betulapendula

közönséges nyír, bibircses nyír

Betulapubescens

szőrös nyír, pelyhes nyír

Carpinusbetulus

közönséges gyertyán

Carpinusorientalis

keleti gyertyán

Castanea sativa

szelídgesztenye

Cerasusavium (Prunusavium)

vadcseresznye, madárcseresznye

Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb)

sajmeggy

Fagussylvatica

közönséges bükk

Fraxinusangustifoliassp. pannonica

magyar kőris

Fraxinusexcelsior

magas kőris

Fraxinusornus

virágos kőris, mannakőris

Juglansregia

közönséges dió

Malussylvestris

vadalma

Padusavium

zelnicemeggy, májusfa

Populus alba

fehér nyár

Populuscanescens

szürke nyár

Populusnigra

fekete nyár

Populustremula

rezgő nyár

Pyruspyraster

vadkörte, vackor

Quercuscerris

csertölgy, cserfa

Quercusfarnetto (Q. frainetto, Q. conferta)

magyar tölgy

Quercuspetraea (Q. sessiliflora)

kocsánytalan tölgy

Quercuspubescens

molyhos tölgy

Quercusrobur (Q. pedunculata)

kocsányos tölgy

Salix alba

fehér fűz

Sorbusaria

lisztes berkenye

Sorbusaucuparia

madárberkenye

Sorbusdégenii

-

Sorbusdomestica

házi berkenye

Sorbuspseudolatifolia

-

Sorbusrédliana

-

Sorbussemiincisa

budai berkenye

Sorbustorminalis

barkóca berkenye

Tiliacordata (T. parviflora)

kislevelű hárs

Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelű hárs

Tiliatomentosa (T. argentea)

ezüst hárs

Ulmusglabra (Ulmusmontana, Ulmusscabra)

hegyi szil

Ulmuslaevis

vénic szil

Ulmus minor (Ulmuscampestris)

mezei szil

tűlevelű fajok (fenyők)

Abies alba

jegenyefenyő

Juniperuscommunis

közönséges boróka, gyalogfenyő

Larixdecidua

vörösfenyő

Piceaabies (Piceaexcelsa)

lucfenyő

Pinussylvestris

erdei fenyő

Taxusbaccata

közönséges tiszafa

lombos

cserjék

Alnusviridis

havasi éger, zöld éger

Amelanchierovalis

közönséges fanyarka

Amygdalus nana (Prunustenella)

törpe mandula

Artemisia alba

sziklai üröm

Berberisvulgaris

közönséges borbolya, sóskafa

Callunavulgaris (Ericavulgaris)

csarab

Cerasusfruticosa (Prunusfruticosa)

csepleszmeggy

Clematisvitalba

erdei iszalag

Coluteaarborescens

pukkanó dudafürt

Cornusmas

húsos som

Cornussanguinea

veresgyűrű som

Coronillaemerus

-

Corylusavellana

közönséges mogyoró

Cotinuscoggygria

cserszömörce

Cotoneasterintegerrimus (C. vulgaris)

szirti madárbirs

Cotoneasternigrum (C. melanocarpa)

fekete madárbirs

Cotoneasternebrodensis (C. tomentosa, C. orientalis)

nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs

Crataeguslaevigata (C. oxyacantha)

kétbibés galagonya

Crataegusmonogyna

egybibés galagonya

Crataegusnigra

fekete galagonya

Crataeguspentagyna

ötbibés galagonya

Cytisusausrtiacus

buglyos zanót

Cytisushirsutus

borzas zanót

Cytisusnigricans

fürtös zanót

Cytisusdecumbens (C. procumbens)

-

Cytisussupinus (C. capitalus)

gombos zanót

Daphnecneorum

henyeboroszlán

Daphnelaureola

babérboroszlán

Daphnemezereum

farkasboroszlán

Ericacarnea

alpesi erika

Euonymuseuropaeus

csíkos kecskerágó

Euonymusverrucosus

bibircses kecskerágó

Frangulaalnus (Rhamnusfrangula)

kutyabenge

Genistatinctoria

festő rekettye

Hederahelix

közönséges borostyán

Helianthemumnumullarium

napvirág

Hippophaerhamnoides

homoktövis

Laburnumanagyroides

közönséges sárgaakác, aranyeső

Ligustrumvulgare

közönséges fagyal

Loniceracaprifolium

jerikói lonc

Loniceraxylosteum

ükörke lonc, ükörke

Prunusspinosa

kökény

Rhamnuscatharticus

varjútövis (benge)

Ribesalpinum

havasi ribiszke

Ribesuva-crispa

-

Rosa canina

gyepűrózsa

Salixcaprea

kecskefűz

Salixcinerea

rekettyefűz, hamvas fűz

Salixeleagnos

ciglefűz, parti fűz

Salix fragilis

törékeny fűz csőrege fűz

Salixpentandra

babérfűz

Salixpurpurea

csigolyafűz

Salixrosmarinifolia

serevényfűz

Salixtriandra

mandulalevelű fűz

Salixviminalis

kosárkötő fűz

Sambucusnigra

fekete bodza

Sambucusracemosa

fürtös bodza

Sarothamnusscoparius (Cytisusscoparius)

seprőzanót

Spiraeamedia

szirti gyöngyvessző

Spiraeasalicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

Staphyleapinnata

mogyorós hólyagfa

Viburnumlantana

ostorménfa

Viburnumopulus

kányabangita

Vitissylvestris

ligeti szőlő

4. melléklet a 12/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet
Az őshonos fa- és cserjefajok védelme érdekében nem alkalmazható növényfajok tájékoztató jegyzéke
A következő felsorolás összefoglalóan tartalmazza az idegenhonos invazív fajok jegyzékét azok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzése érdekében, melyek a növényalkalmazás, fásítás során nem alkalmazhatóak.

tudományos (latin) elnevezés

magyar elnevezés

Robiniapeudoacacia

fehér akác

Ailanthusaltissima

mirigyes bálványfa

Eleagnusangustifolia

keskenylevelű ezüstfa

Acernegundo

zöld juhar

Fraxinuspennsylvanica

amerikai kőris

Prunusserotina

kései meggy

Populus x canadensis

kanadai nyár

Celtisoccidentalis

nyugati ostorfa

Amorphafruticosa

cserjés gyalogakác

Impatiensparviflora

kisvirágú nebáncsvirág

Impatiensgrandiflora

bíbor nebáncsvirág

Fallopiaspp.

japánkeserűfű-fajok

Solidagogigantea

magas aranyvessző

Solidagocanadensis

kanadai aranyvessző

Asclepiassyriaca

közönséges selyemkóró

Ambrosiaartemisiiflora

ürömlevelű parlagfű

Ribesaureum

arany ribiszke

Vitis-hibridek

adventív szőlőfajok

Parthenocissusspp.

vadszőlőfajok

Echinocystislobata

süntök

Asterspp.

észak-amerikai őszirózsák

Xanthiumstrumaiumsubsp. italicum

olasz szerbtövis

Phytolaccaamericana

amerikai karmazsinbogyó/amerikai alkörmös

Phytolaccaesculenta

kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös

Humulusjaponicus

japán komló

Cenchrusincertus

átoktüske

Elodeacanadensis

kanadai átokhínár

Elodeanuttallii

aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár

Azollamexicana, Azollafiliculoides

moszatpáfrányfajok

Baccharishalimifolia

borfa/tengerparti seprűcserje

Cabombacaroliniana

karolinai tündérhínár

Eichhorniacrassipes

közönséges vízijácint

Heracleumpersicum

perzsa medvetalp

Heracleummantegazzianum

kaukázusi medvetalp

Heracleumsosnowsky

Szosznovszkij-medvetalp

Hydrocotyleranunculoides

hévízi gázló

Lagarosiphon major

nagy fodros-átokhínár

Ludwigiagrandiflora

nagyvirágú tóalma

Ludwigiapeploides

sárgavirágú tóalma

Lysichitonamericanus

sárga lápbuzogány

Myriophyllumaquaticum

közönséges süllőhínár

Myriophyllumheterophyllum

felemáslevelű süllőhínár

Partheniumhysterophorus

keserű hamisüröm

Persicariaperfoliata

ördögfarok keserűfű

Puerariamontana

kudzu nyílgyökér

Alternantheraphiloxeroides

aligátorfű

Gunneratinctoria

óriásrebarbara

Pennisetumsetaceum

tollborzfű

Microstegiumvimineum

-

1

Az 5/A. §-t a Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.