Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről

Hatályos: 2023. 07. 19

a temetőkről és temetkezésről

2023.07.19.

Galgamácsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Galgamácsa Község Önkormányzat területén lévő köztemetőre, annak létesítményeire, az ott végzett tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a temető látogatóira, az ott vállalkozás szerűen munkát végző vállalkozókra, a temetkezési szolgáltatókra, a temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

2. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.

(2) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(3) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt ez eltemetés egy időben történik.

(4) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

(6) A sírboltot (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg.

(7) Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

(8) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(9) a koporsós temetésnél egy sírhelyre legfeljebb 2 koporsó, értelemszerűen a kettős sírhelyre maximum 4 koporsó helyezhető el, az urnás sírhelynél egy sírba maximum 4 urna helyezhető el. Nem közeli hozzátartozókat külön sírhelyben kell elhelyezni.

az urnás sírhelynél egy sírba maximum 4 urna helyezhető el.

4. § Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium) az urnafalban, továbbá külön urnasort kell létrehozni vagy kialakítani.

5. § (1) A temetőt – nagyságtól függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni.

6. § A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2 méter. E magassági méreten belül sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

7. § Sírhelyek méretét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Egy felnőtt sírhelyre az üzemeltető engedélyével és az időarányos használati díj megfizetése mellett

a) még egy gyermek koporsó,

b) a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető.

(2) A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben foglaltak szerint történhet a rátemetés.

(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg.

(4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.

9. § (1) A temetőben sírbolt építési engedély alapján létesíthető.

(2) Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

(4) Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet benne eltemetni.

10. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha a házastárs részére megváltott sírhely van.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak a Tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerülhet sor.

11. § Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

12. § (1) Lezárt köztemetőben a temetői létesítmények közül a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, a vízvételi lehetőséget, illemhelyet és hulladéktárolót kell biztosítani, valamint gondoskodni kell a temetőőrzéséről.

(3) A lezárt köztemető ismételten használatba vételéről, illetve kegyeleti park céljára szolgáló átalakításról a létesítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Lezárt köztemetőben az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) megközelítésére. A lezárt, de megnyitásra tervezett köztemetőben a megnyitást megelőzően gondoskodni kell az utak járhatóvá tételéről és karban tartásáról.

13. § A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérni. Az építési engedélyeztetési eljárás során a közegészségügyi, a műemléki, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tűzvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek közre.

14. § (1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrészeknél is ki kell függeszteni.

(2) Ha a lezárástól számított sírhely használati idő eltelt, a temető tulajdonosa az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszűnés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjék.

(3) Ha lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttest maradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol kívánja eltemetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével – az illetékes ÁNTSZ képviselőjének jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni.

Az elhalt eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képző – dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.
(4) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára kívánja használatba venni, a használatbavétele előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.
(5) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltatni.
(6) A temető és a temetési hely megszüntethető a tulajdonos döntés alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt.
(7) A lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati idő letelt. A temetési helyre rátermett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.
(8) Rátemetéskor lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a temető területén történő tárolása az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség.
(9) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az újra váltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett korábban rendelkezésre jogosultat – vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét – írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségére. Ha az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a sírhely lejáratát követő 6 hónapon belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható és értékesíthető.
(10) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelenség esetén megsemmisítéséről az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontás és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza kell fizetni.
(11) A temetési emlékhely részeként számon tartott sírhelyek, sírépítmények korlátlan ideig fenntartandók azokat elbontani, újra értékesíteni nem lehet.
(12) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a rendelkezésre jogosult vagy meghatalmazottja (megrendelő) a bontást követő egy hónapon belül köteles elszállíttatni, ennek hiányában az üzemeltető gondoskodik a sírmaradványok és a törmelék elszállításáról a rendelkezésre jogosult költségére.

15. § Az üzemeltető Galgamácsa Község Önkormányzat a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

16. § (1) A temetkezési szolgáltatás végzése, a temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók köztemetőben történő munkavégzése a Galgamácsa Község Önkormányzat hivatalához történő előzetes bejelentési kötelezettség teljesítése után engedéllyel végezhető. Ha a temetkezési szolgáltató súlyosan megsérti a temetők rendjére vonatkozó előírásokat, az üzemeltető köteles eljárás kezdeményezésére a hatáskörrel rendelkező szervek megfelelő tájékoztatásával.

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére – a kifejtett szolgáltatás tekintetében – azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.

(3) A temetkezési szolgáltatóknak megfelelő módon biztosítania, illetve igazolnia kell az üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető), illetve a rendelkezési jog jogosultságának kilétét. Ezen adatokat köteles az üzemeltető az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

(4) A temetőben végzett minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(5) Az egyéb vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő stb.) végzése során a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalban azt, hogy melyik temetőrészben, annak melyik temetési helyén, milyen jellegű munkát végeznek, mely személy megbízása alapján.

(6) A vállalkozók kötelesek vállalkozási engedélyüket felmutatni.

(7) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén az utolsó napon kötelesek a törmeléket, szemetet, lomot stb. elszállítani, vagy elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

(8) Az üzletszerű temetői tevékenység során a vállalkozók kötelesek betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. Az önkormányzat a temetőben vállalkozási tevékenységet végző személytől, illetve temetkezési vállalkozótól, sírkövestől nem kér temető-használatbavételi díjat, azonban az 1 napra járó iparűzési adót köteles befizetni, illetve igénybevétel esetén a behajtási díjat is köteles megfizetni.

(9) Jelen rendelet keretei között az üzemeltető a köztemetőre vonatkozó további szabályokat állapíthat meg, melynek helyi kifüggesztéséről köteles gondoskodni.

(10) A temetőben kihelyezett nyitott rendszerű hulladéktárolóban felhalmozódott hulladék elszállítása negyedévente, vagy szükség szerint történik.

(11) A temető területén belül közcélú zöldterületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető.

17. § (1) Az éves sírhely gazdálkodás az üzemeltető önkormányzat feladat, amelynek keretében az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott temető fejlesztési koncepció szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) Az üzemeltető a sírhely gazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a szabad temetési helyekről.

(3) A temetési hellyel az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározásra, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására.

(4) Az önkormányzat a megváltott, de még igénybe nem vett vagy lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás esetén – ha a sírhely még értékesíthető – köteles visszaváltani azzal, hogy a megváltás időpontjában érvényes díjat az újra értékesítést követő 30 napon belül – 10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után – köteles visszatéríteni.

(5) Ha a sírhely megváltási ideje alatt nem történik második temetés, a sírhely további használati jogát csak újra váltással lehet biztosítani.

(6) Az 1948. előtti sírhelyek használati ideje 60 év, amennyiben sírbolttá kialakítva nincsenek.

(7) A sírboltok további használatára újra váltással csak az építésügyi hatóság engedélyének a birtokában kerülhet sor. Az engedélyt a rendelkezésre jogosult szerzi be. A használati idő meghosszabbításának engedélyezése esetén az engedély kiadása időpontjában érvényben lévő megváltási díjnak a sírbolt engedélyezett további használati idejére eső arányos részét kell az engedélyt kérőnek az újra váltás díjaként megfizetnie.

(8) A temetési hely feletti rendelkezési jog újra váltással meghosszabbítható, s ez esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamra a megváltási időre vonatkozó rendelkezések az irányadók. A temetési hely újra váltásban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

(9) Az újra váltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

(10) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. Emellett megszűnik a rendelkezési jog – a jogosult és az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján – a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetőleg elhamvasztásával is kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(11) Az áthelyezett temetési hely használati ideje eredetileg megváltozott temetési hely használatával nem változhat, ha az áthelyezés indokolt esetben, az üzemeltető költségére történik.

(12) Ha a rátemetést megrendelő nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratok követelményeinek megfelelő engedélyt kell bemutatnia és leadnia az üzemeltetőnek.

(13) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője köteles írásban (ajánlott levélben) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az újra váltás lehetőségről – vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról.

(14) A temetési hely újra váltásának díja a temetési hely megváltási díj 100%-a.

18. § (1) Az üzemeltető köteles vezetni a halottak főkönyvét (betűrendes névmutató, sírhely újra váltó könyv, parcellakönyv, áthelyezési főkönyv, áthelyezési mutató, sírkőkönyv, sírboltkönyv, urnaátadó könyv, halott-átvételi napló).

(2) A nyilvántartásokba az alábbi adatokat kell bejegyezni:

a) folyószám (kódszám),

b) temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja,

c) az elhalt neve, leánykori neve,

d) születési ideje,

e) anyja neve,

f) legutolsó lakóhelyének címe,

g) foglalkozása, ha nyugdíjas, jellemző korábbi foglalkozása is,

h) az elhalálozás időpontja,

i) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,

j) a rendelkezési jog jogosultjának neve. Lakcíme,

k) ha az eltemettető nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, az eltemettető neve, lakcíme,

l) a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

(5) A nyilvántartó könyv adataiba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyerhet – személyazonosságának regisztrálása mellett – betekintést. A nyilvántartások adatai alapján az üzemeltető köteles bármely személynek felvilágosítást nyújtani az ügyfél szolgálati iroda nyitvatartási rendje alatt.

(6) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.

(7) A holttest maradványok közös sírba történő helyezése esetén a köztemetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatában a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sír megjelölésével kell megjegyezni.

(8) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során felfektetett nyilvántartásokat a köztemető lezárásig a temető üzemeltetője köteles megőrizni, míg lezárás után a Pest Megyei Levéltár részére kell átadni megőrzés végett. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és sírboltkönyvből kötelező.

19. § (1) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható (újra váltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

(4) Temetkezési emlékhelyen a temetési helyek használati ideje – a temetési hely felett rendelkezővel kötött szerződés alapján – a 3. számú mellékletben meghatározott időtartamnál hosszabb is lehet.

(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(8) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újra váltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(9) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit.

(10) A sírhelyek megváltási díját a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalnál kell befizetni, ahol a temető-nyilvántartásból kijelölik a soron következő sír helyét.

20. § (1) A temetési rend fenntartása érdekében sorba temetés történik. A megkezdett parcellában a kerítéssel párhuzamosan alakítják ki a sorokat, úgy, hogy kerítés melletti 1. sort kihagyják, és a 2. sortól temetnek.

(2) Temetkezni az alábbi helyekre lehet:

a) az önkormányzatnál megváltott soron következő sírhelyre,

b) rátemetés a közeli hozzátartozó sírhelyére, az irányadó magasabb szintű jogszabályi előírások betartása mellett,

c) korábban megváltott sírhelyre.

(3) A korábban – a temető egyházi kezelése időszakában – megváltott sírhelyről hitelt érdemlően igazolni kell a hozzátartozóknak a megváltás tényét.

21. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint:

a) utat,

b) ravatalozót,

c) a halottak ideiglenes elhelyezésre szolgáló tárolót és hűtőt,

d) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását,

e) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,

f) a temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az utak sorfásítását,

g) hulladéktárolót.

(2) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező zöld hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.

(3) A mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének engedélye alapján a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják. Minden egyéb esetben, beleértve a vállalkozók által végzett tevékenységgel összefüggő behajtást is, a temető területére gépjárművel történő behajtás díja naponként 10.000, - Ft összeg, amit a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet befizetni.

(4) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

22. § (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a temető részletes térképét is ki kell függeszteni.

(2) A temető részletes térképét a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.

(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztató kell kifüggeszteni a temető rendjéről.

23. § (1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A sírok látogatásán, gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt 1 nappal – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, a tevékenységük folytán keletkező hulladék elszállításáról kötelesek gondoskodni.

24. § (1) Szigorúan tilos a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutyát.

(2) Az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül tilos a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani.

(3) Hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben szigorúan tilos elégetni.

(4) Hangoskodással, zajkeltéssel tilos a szertartások rendjét zavarni, a temető látogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

(5) Tilos a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

(6) Tilos a sírokra és a sírok köré fát vagy bokrot ültetni.

25. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § Jelen rendelet szabályait alkalmazni kell a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem temetett temetési helyekre is.

27. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete.

Galgamácsa, 2017. április 3.
Ecker Tamás dr. Györkös Roland István
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április 4.
dr. Györkös Roland István
jegyző

1. melléklet a 4/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Árak:
1.a/ Galgamácsai állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt esetén:
Egyes sírhely ára: 7.620,- Ft.
Kettes sírhely ára: 11.430,- Ft
Hármas sírhely ára: 22.860,- Ft
Kripta ára: 31.750,- Ft
Urnafal: 50.000,- Ft

2. melléklet a 4/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Méretek:
Hossza Szélessége Mélysége
Egyes sírhely: 220 cm 100 cm 200 cm
Kettes sírhely: 220 cm 200 cm 200 cm
Urnasírhelyek: 60 cm 60 cm 80 cm
Sírok közötti távolsága sorban: 60 cm
Sorok közötti távolság: 1 m
Parcellák, táblák között: 3 m

3. melléklet a 4/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

A megváltási időtartamok:
Egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év.
Az urnafülke és az urnasírhely esetén 25 év.
Sírbolt esetén 60 év