Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2017. 12. 05

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről

2017.12.05.

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya az Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, igazgatási tevékenységet ellátó munkavállalókra – munkaidő arányosan - (továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A rendeletben foglaltakat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, is alkalmazni kell, azzal, hogy esetében a kérelemre adható juttatásról a Képviselő-testület dönt.

2. § Ezen rendelet hatálya - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem terjed ki

a) az önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására a Hivatalban foglalkoztatottakra,

b) a közfoglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalókra.

Bankszámla hozzájárulás

3. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére tárgyévre 12.000,- Ft/fő/év bankszámla-hozzájárulási átalányösszeget állapít meg, melynek kifizetésére tárgyév november 30. napjáig kerül sor.

(2) A közszolgálati jogviszony szünetelése esetén (pl.: fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYED, GYES igénybevétel miatti fizetés nélküli szabadság), vagy ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a hozzájárulás időarányos része jár.

(3) Azt a köztisztviselőt, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a hozzájárulásnak a jogviszony időpontjáig terjedő időarányos része illeti meg.

(4) A közszolgálati jogviszony megszűnése, vagy a fizetési számla megszűnése/megszüntetése, továbbá amennyiben a tényleges kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegre jogosult a közszolgálati tisztviselő, úgy a felvett bankszámla hozzájárulás időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

Juttatások

4. § (1) A köztisztviselőt fizetett szabadidő illeti meg a közigazgatási alap- és szakvizsgára, ügykezelői vizsgára való eredményes felkészülése érdekében. A szabadidő mértéke közigazgatási alapvizsga és ügykezelői vizsga esetén 2 munkanap, közigazgatási szakvizsga esetén vizsgatárgyanként 3 munkanap, melyet a vizsgát megelőzően vehet igénybe.

(2) A Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és munkakörében szakirányú iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, illetve nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést köthet a továbbtanulás érdekében.

5. § (1) A köztisztviselő kérelmére, évenként – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: szja törvény) meghatározott adómentes mértékig – hat hónap alatt visszatérítendő illetményelőleg folyósítható.

(2) A felvett illetményelőleget 6 hónap alatt – kamatmentesen – havi egyenlő részletekben az illetményből történő levonás útján kell visszafizetni.

(3) Az illetményelőleg elbírálásának, elszámolásának rendjét a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

6. § (1) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, továbbá az elhunyt köztisztviselő temetési költségeit viselő közeli hozzátartozóját temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.

(2) A temetési segély összege 20.000.- Ft.

Egyéb rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.

(2) A juttatások és támogatások feltételeit, elbírálásának, elszámolásának rendjét a jegyző a polgármester bevonásával – jogszabályok keretei között – a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

(3) A köztisztviselőket megillető juttatásokkal, támogatásokkal kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2017. december 5-től lép hatályba.

(2) Galgamácsa, 2017. november 27.

(3) Ecker Tamás, polgármester

(4) Mogyorósi Márta, jegyző