Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Központi konyha nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2023. 08. 01

Galgamácsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a Központi konyha nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

2023.08.01.

Galgamácsa, Vácegres községek önkormányzatainak intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról.

1. § A településen az étkezést nyújtó intézményekben alkalmazandó térítési díjak összege kerül megállapításra korcsoportonként beszerzési árak és normák alapján:

Megnevezés

Térítési díj

Óvodai norma 3-6 éves korig (háromszori étkezés)

750 Ft

Nem a helyi óvodába járó óvodás korú gyermek részére a háromszori étkezés (kiszállítás nélkül)

1 200 Ft

Általános iskola 6-14 éves korig (háromszori étkezés)
ebből: tízórai
ebéd
uzsonna

870 Ft
190 Ft
500 Ft
180 Ft

Alkalmazotti / munkahelyi (csak ebéd)

870 Ft

Felnőtt étkező (szociálisan rászorult)
Felnőtt étkező (szociálisan rászorult) kiszállítással

1 400 Ft
1 500 Ft

2. § Iskola és óvoda esetében amennyiben előre írásban a hiányzás nem volt bejelentve, minden hiányzás első napjától és az egynapos hiányzásra a térítési díjat meg kell fizetni.

3. § (1) Gyermekétkeztetésnél a hiányzás után az újbóli igénybevételt a megelőző munkanap 9.00 óráig a szülőnek jeleznie kell az élelmezésvezetőnél.

(2) Központi konyha felnőtt étkezés (vendégétkezők) igénybevét jelzése az élelmezésvezetőnél előre történik, a térítési díj rendezése az önkormányzat felé első sorban utalással, amennyiben az nem lehetséges csekken történik a befizetés.

(3) Az étkezési díj fizetése folyamatos étkezés esetén előre, alkalmi vendég étkezés/alkalmazotti étkezés esetén utólag havonta, számla ellenében történik.

4. § (1) Iskolába, óvodába járó gyermekek esetében a gyermekétkeztetési intézmény (központi konyha) a hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos (tanítási nap) határidő megjelölésével írásban felszólítja a szülőt/törvényes képviselőt tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt a szociális alapon történő támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy amennyiben a 15 napos (tanítási nap) határidő elteltéig nem rendezi a tartozását, a 15 napot (tanítási nap) követően gyermeke az étkezést nem veheti igénybe a hátralék rendezéséig. Amennyiben a törvényes képviselő a térítési díj befizetését hitelt érdemlően igazolja, a gyermek az étkezést újból igénybe veheti.

(2) Az intézmény a felszólító levélben meghatározott határidő lejártát követően, amennyiben nem történt meg a hátralék rendezése, írásban köteles jelzéssel élni a gyermeket ellátó intézmény felé, valamint a gyermekjóléti szolgálat felé.

(4) A rendelet módosítása a kihirdetést követően 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

a) Galgamácsa, 2023. július 19.

b) Ecker Tamás sk., polgármester

c) Mogyorósi Márta sk., jegyző