Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról

Hatályos: 2022. 02. 15

Galgamácsa Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról

2022.02.15.

Galgamácsa Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 2. pontja, valamint a 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint állapítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hivatalos megnevezés

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Galgamácsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Galgamácsa Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). (Képviselői névsor: 2. sz. melléklet)

(3) A képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Galgamácsa Község Önkormányzatának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 2183 Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.
(4) Önkormányzat székhelye 2183 Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.
(5) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.galgamacsa.hu
(6) A képviselő-testület közös hivatalának megnevezése Galgamácsa Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2183 Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.

Jelképek

2. § (1) (település) jelképei a címer és a zászló.

(2) (település) címere: Kerek talpú kék mezejű pajzs talpazatából növekvően három fiókáját kitárt szárnyú pelikán vérével táplálja. A pelikán és fiókái színe fehér, a vércseppek (2) vörösek. A pajzsfőben a díszhelyen három lombú, és a lombok között egy-egy gyönggyel díszített vörös bélésű stilizált sárga (arany) korona lebeg, középső lombjából növekvő fehér (ezüst) szárai végén kiszélesedő latin kereszttel.

(3) A település zászlaja:

a) A zászlólap-arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap – közepén vágással egy felső kék és egy alsó fehér mezőre osztott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet az önkormányzat címere, amelyen a pajzs alatt a kerek talp vonalát követve antik nagy betűkkel írva a község neve GALGAMÁCSA olvasható.

b) A község nevét feltüntető írás a zászló alsó, fehér mezejében fekete színű hímzéssel történik.

c) Az önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 m.

d) A zászlórúd kék és fehér színnel csigavonalban festett, a zászlócsúcs gyertyaláng alakú, fémből készült.

e) Az önkormányzat zászlaja a Községháza tanácstermében kerül elhelyezésre.

(4) (település) jelképeiről és azok használatának rendjéről külön önkormányzati rendelet szól.

3. §

1. A címer használatának rendjéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

Bélyegző használat

4. § (1) Galgamácsa Község Önkormányzata,

(2) Galgamácsa Község Polgármestere,

(3) Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal (számozott bélyegzőként),

(4) Az Önkormányzat, a Polgármester és a Közös Önkormányzati Hivatal bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét kell használni.

II. Fejezet

AZ ALAKULÓ ÜLÉS

A Képviselő-testület megalakulása

5. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választás jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg, ahol Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket a megválasztott képviselőknek.

(2) Az alakuló ülést az Mötv. 43. §. (2) bekezdése értelmében a megválasztott polgármester hívja össze.

6. § (1) A képviselők esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt, melynek szövegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A főállású polgármester illetményét a képviselő-testület a jogszabálynak megfelelően határozattal állapítja meg. A polgármester költségtérítésre jogosult, mely illetményének 15 %-ban meghatározott összeg (Mötv. 71. §.)

(3) A képviselő-testület – különös tekintettel a hatályos SZMSZ-ben szabályozott alpolgármester(ek), bizottság(ok) számára, bizottság(ok) elnevezésére, létszámára – módosítja az SZMSZ rendeletét.

(4) A képviselő-testület az alakuló ülésen a módosított SZMSZ szabályai szerint megválasztja tagja közül (Mötv. 74. §) az alpolgármestert (titkos szavazással), valamint bizottság(ok)at választ.

(5) Az alpolgármester a képviselő-testület előtt köteles esküt tenni.

(6) Az alpolgármester tiszteletdíjának összegéről (Mötv. 80. §) a képviselő-testületnek kell döntenie (egyszerű szótöbbséggel).

(7) A képviselő-testület dönt – az SZMSZ-ben meghatározott – a bizottsági struktúráról (bizottságok száma, elnevezése, tagjainak létszáma).

7. § A polgármester – döntése szerint – ismertetheti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a településen a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek megvalósítása érdekében számít a Képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó szervek, valamint a lakosság együttműködésére. A program előterjesztésére, tartalmára, formájára nézve nincs törvényi előírás. A polgármesteri program kapcsolódhat az önkormányzat gazdasági programjához, a fejlesztési tervhez.

8. § (1) A Képviselő-testület (külön) önkormányzati rendeletben dönt:

a) a képviselői tiszteletdíjak mértékéről;

b) esetleg egyéb természetbeni juttatásokról.

(2) A képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül meghatározza, és elfogadja a település gazdasági programját (ciklus programját).

9. § (1) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét, az alakuló ülésről készítettet is a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik és az ülést követő tizenöt napon belül köteles megküldeni a kormányhivatalnak ( Mötv. 52. § (1) -(3) bek.

(2) A Képviselő-testületnek az SZMSZ módosításakor figyelemmel kell lennie az Mötv. 51. § (2) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (3) bekezdésében foglaltakra.

III. Fejezet

A KÉPVISELŐ

A képviselő jogai és kötelezettségei, összeférhetetlenség, méltatlanság

10. § (1) A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. Az Mötv-ben meghatározottakon túl a képviselő:

a) előzetesen bejelenti a polgármesternek, ha a Képviselő-testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételében vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van;

b) a Képviselő-testület vagy annak bizottsága, valamint a polgármester megbízása alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban;

c) kapcsolatot tart a település választópolgáraival, és a különböző önszerveződő lakossági közösséggel,

d) írásba foglalt határozati javaslat vagy rendelettervezet benyújtásával a képviselőtestületi ülés napirendi pontjai elfogadásakor a határozati javaslat vagy rendelettervezet felvételét kérheti a tárgyalandó napirendi pontok közé,

e) köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

f) a tudomására jutott titkot megőrzi, amely kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll, a tudomására jutott információkat előny szerzésére és hátrány okozására nem használhatja, annak még a látszatát is elkerüli,

g) megilletik mindazon jogok, és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek jogszabályban, így különösen az Mötv. 32. § rendelkezéseiben meghatározottak,

(2) A polgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatát közös hivatal tartja nyilván és ellenőrzi.

(3) Igazoltnak kell tekinteni a képviselő Képviselő-testületi ülésről vagy bizottsági ülésről való távollétét, ha

a) külföldi munkavégzés, tanulmányút,

b) halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság,

c) betegség,

d) halaszthatatlan családi elfoglaltság miatt van távol.

(4) A Képviselő-testület vagy bizottság üléséről való távollét bejelentésének tudomásulvétele a polgármester, illetve a bizottsági elnök – távollétében a bizottsági ülés vezetője – hatáskörébe tartozik. A távolmaradó nevét az ülés megkezdésekor az elnök bejelenti.

(5) A (3) bekezdésben nem említett távolmaradási ok elfogadásáról a polgármester dönt.

(6) A Képviselő-testületi munkában és a bizottságok tevékenységében neki felróható okból részt nem vevő képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját a képviselő-testület a polgármester vagy a bizottság elnökének javaslata alapján legfeljebb 50 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, ha a képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag a tárgyi félév Képviselő-testületi ülésein nem vesz részt. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. Tartós távolmaradás esetén a tiszteletdíj meg is vonható.

(7) A képviselő szemben fennálló összeférhetetlenségi okot írásban haladéktalanul bejelenti a polgármesternek. Nem az alakuló ülés feladata az összeférhetetlenségi kérdések rendezése. Az összeférhetetlenség megszüntetésére 30 napos törvényi határidő biztosított.

(8) Összeférhetetlenség esetében az érintett képviselő végső soron maga döntheti el, miként szünteti meg a jogellenes helyzetet.

(9) Méltatlanság esetében a képviselő konkrét, tudatos cselekménye okozza a „méltatlan” helyzetet, és ezért a testületnek kötelező megszüntetnie megbízatását.

(10) A képviselő-testület (Mötv. 38. § (1) bek.) – méltatlanság miatt - határozattal szünteti meg a képviselő megbízatását.

A kizárás szabályai

11. § A Képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv-ben meghatározott szabályok az irányadók.

IV. Fejezet

A képviselő köztartozása

12. § A köztartozás tekintetében a törvény előírja, hogy a képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.

V. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

Az ülések éves munkaterve

13. § (1) A Képviselő-testület éves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart.

(2) A Képviselő-testület évente július 1-től augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem tart.

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:

a) a Képviselő-testület tagjától;

b) a Képviselő-testület bizottságától;

c) a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőtől (továbbiakban: közös hivatal jegyzője).

(4) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállításánál nem vették figyelembe.

14. § (1) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét;

b) az előterjesztő, közreműködő megnevezését;

(3) A közös hivatal jegyzője gondoskodik a települési hirdetőtábla, honlap igénybevételével arról, hogy a munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen.

Az ülés összehívása

15. § (1) A Képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjéről a közös hivatal tájékoztatja a lakosságot.

(2) A közmeghallgatást igénylő napirendi pontot tárgyaló ülés időpontját, helyét legalább öt nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon, a községi hirdetőtáblákon kifüggesztéssel közzé kell tenni.

16. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze.

(2) Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

(3) A Képviselő-testület üléseit a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség esetleges betöltetlensége esetén, illetőleg tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület korelnöke hívja össze.

17. § (1) A képviselők és meghívottak a Képviselő-testület ülése előtt négy nappal megkapják az ülés írásos előterjesztéseit. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület rendkívüli esetben rövid úton (telefonon, e-mailben stb.) is összehívható.

18. § (1) A meghívó tartalmazza az ülés helyét és kezdési időpontját, a javasolt napirendet, a napirendi pontok előterjesztőit.

(2) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni a Képviselő-testület tagjai mellett:

a) a napirendi pont tárgya szerint illetékes szerv vezetőjét;

b) valamint akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő megtárgyalásához elengedhetetlenül szükséges. Erről a polgármester dönt.

Az ülés vezetése

19. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, illetve felkérésére vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök vezeti.

(2) A Képviselő-testület ülését vezető személy:

a) megállapítja az ülés határozatképességét;

b) előterjeszti az ülés napirendjét;

c) tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

(3) A Képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.

(4) Képviselő-testületi napirend előterjesztője lehet:

a) a Polgármester;

b) a Képviselő-testület tagja;

c) a Képviselő-testület bizottsága;

d) a Közös Hivatal jegyzője;

e) a Képviselő-testület által felkért személy vagy szerv vezetője.

A vita

20. § (1) Minden előterjesztés és a vele összefüggő döntési javaslat felett külön-külön kell vitát nyitni. Az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell. A vita lezárására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, amely felett a Képviselő-testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A Közös Hivatal jegyzője jelzi a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntési javaslatuknál vagy döntésüknél jogszabálysértést észlel.

(4) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő - döntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslat esetében a polgármester soron kívül szót ad, az ügyrendi javaslat megtételét követően a javaslatot vita nélkül azonnal megszavaztatja.

21. § A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő javaslat felett kell dönteni.

Az előterjesztés

22. § (1) A Képviselő-testület ülésére általában írásbeli előterjesztés készül. Indokolt esetben a polgármester döntése alapján szóban is előterjeszthető napirendi pont.

(2) Szóbeli előterjesztés esetén a határozati javaslatot írásban kell megfogalmazni.

(3) Az előterjesztés két részből áll:

a) Első rész:

aa) a tárgy pontos meghatározása;

ab) a témakör ismételt napirendre kerülése esetén, a korábbi döntés;

ac) az előkészítés során felmerülő vélemények;

ad) az előterjesztést készítők megnevezése.

b) Második rész:

ba) határozati javaslat;

bb) a végrehajtásért felelős személy megnevezése;

bc) a határidő megjelölése.

23. § Az előterjesztés elkészítésére a munkatervben kötelezett a testületi ülés előtt legalább hat nappal köteles bejelenteni a polgármesternek, hogy az előterjesztést alapos okkal és indokkal nem tudja elkészíteni.

Az ülés rendje

24. § (1) A polgármester gondoskodik a tanácskozás rendjének a fenntartásáról, ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendi ponttól, valamint a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik;

b) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít;

c) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót;

d) ismételt és súlyos rendbontás esetén a rendbontó eltávolításához karhatalom segítségét veszi igénybe;

e) a c) d) pontban felsorolt intézkedések a Képviselő-testület tagjával és a Közös Hivatal jegyzőjével szemben nem alkalmazhatóak.

(2) A sértő kifejezést használó képviselő az egész tanácskozás során megkövetheti a testületet, illetve a megsértett személyt.

(3) Az érintett személy a vita során bármikor személyes megjegyzést tehet legfeljebb egy perces időtartamban, amennyiben vissza akarja utasítani az őt ért támadást.

Nyilvános és zárt ülés

25. § (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános.

(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46. § (2) a) és b) pontjában felsorolt esetekben.

(3) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az Önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzati vagy más üzleti érdeket sértene. Erről a Képviselő-testület az érdekelt, az előterjesztő vagy a Képviselő-testület bármely tagja javaslata alapján határozattal dönt, amelynek elfogadásához minősített többség szükséges.

(4) Személyi kérdésben az érintett(ek) távollétében kizárólag zárt ülés tartható. Ha az érintett nem érhető el, vagy nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mint aki a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Ha az érintett személy a testületi ülésen jelen van, a polgármester nyilatkozatra szólítja fel.

(5) A Képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését - amennyiben jogszabályban védett érdeket nem sért - az ülést követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

(6) A Képviselő-testület tagjait, valamint a zárt ülés további résztvevőit titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.

(7) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal ügyintézői, dolgozói, továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

(8) Az /1/-(7) bekezdésben foglaltak a bizottságok üléseinek rendjére is vonatkoznak.

(9) A zárt ülés anyagát kizárólag a következő személyeknek lehet átadni:

a) a Képviselő-testület tagjainak,

b) a jegyzőnek,

c) a napirendi pontot tárgyaló bizottságok tagjainak,

d) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

(10) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

Döntéshozatal

26. § (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselők több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

(2) Határozatképtelenség esetén a Képviselő-testületet nyolc napon belül újra össze kell hívni.

(3) Minősített többség kell a következő ügyekben:

a) rendeletalkotás;

b) a Képviselő-testület és szervei szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, fegyelmi eljárás során hozott határozat;

c) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;

d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

e) intézmény-alapítás, átalakítás, megszüntetés;

f) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi eljárás során hozott határozat,

g) polgármesteri tisztség megszüntetése érdekében kereset benyújtása az Mötv. 70. §-a szerint,

h) hitelfelvétel,

i) képviselő döntéshozatalból való kizárása,

j) képviselői összeférhetetlenség megállapítása,

k) képviselő méltatlanságának megállapítása,

l) a polgármester, alpolgármester, képviselő személyét érintő kérdések,

m) az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése,

n) az önkormányzat törzsvagyonával, egyéb ingatlanvagyonával való rendelkezés,

o) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának ingyenes vagy kedvezményes átruházása, önkormányzati követelésről egészben vagy részben történő lemondás,

p) kitüntetés, díszpolgári cím adományozása, visszavonása,

q) a településnek a területével határos másik megyéhez való átcsatolása kezdeményezése,

r) helyi népszavazás elrendelése,

s) gazdasági program elfogadása,

t) az Mötv. 68. § (1) bekezdése szerinti megismételt tárgyaláson hozott döntés.

(4) A minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

(5) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási és kitüntető cím adományozása ügyében, ha a határozati javaslatban több személy szerepel, továbbá több alternatívát tartalmazó javaslat esetén a Képviselő-testület többlépcsős szavazással dönt oly módon, hogy minden képviselő mindegyik jelöltre, illetőleg alternatívára szavazhat. Az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személyre, illetőleg alternatívára a következő szavazási fordulóban nem lehet szavazni. A végszavazás során a két legtöbb szavazatot kapott személyről, illetőleg alternatívára a Képviselő-testület együttes szavazással dönt.

27. § A Képviselő-testület ülésein a szavazás kézfelemeléssel történik. Kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni.

Szavazás

28. § (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza.

(2) A Képviselő-testület zárt ülésén bármely képviselő indítványozhatja titkos szavazás tartását, amelyről a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét.

A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
(4) A képviselő a személyes érintettségét döntéshozatal esetén az adott a napirendi pont tárgyalása kezdetén – közeli hozzátartozójára is kiterjedően – köteles bejelenteni.
(5) Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő, vagy a közeli hozzátartozója
a) akár közvetlenül személy szerint, akár gazdasági társaságban, tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként, tulajdonosként, vagy civil szervezetben tisztségviselőként, tagként való részvétel útján képviselő-testületi döntés kedvezményezettje,
b) érdekelt önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának megszerzésében,
c) érdekelt önkormányzat által kiírt pályázat útján, vagy anélkül történő vállalkozás jellegű megbízás megszerzésében,
d) a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatalában.
(9) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. A döntési javaslat szövegét egyértelműen és úgy kell feltenni szavazásra, hogy arra egyértelműen lehessen szavazni.
(10) Szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet.

Név szerinti szavazás

29. § (1) A polgármester, bármely képviselő indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) A név szerinti szavazásnál a jegyző betűrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik nevük felolvasásakor "igen", "nem", "tartózkodom” kijelentéssel szavaznak.

Az interpelláció

30. § (1) Az interpelláció valamely probléma felvetése és kifejtése a Képviselő-testület ülésén, és ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a képviselő-testület bizottságához, polgármesterhez és a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

(2) Interpellálni a Képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben lehet.

(3) A képviselő az interpellációt visszavonhatja.

Ha a képviselő az interpelláció elhangzásának a napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, s távolmaradását előzetesen indokolva nem mentette ki, az interpellációt visszavontnak kell tekinteni. Kimentés esetén az interpelláció elmondására a polgármester új időpontot tűz ki.
(4) Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

31. § (1) Az interpellációra a Képviselő-testület ülésén kell választ adni. Az interpellált személy indokolt esetben tizenöt napon belül írásban ad választ. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni.

(2) Ha a választ a Képviselő-testület nem fogadja el, dönt a további teendőkről. Az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el.

(3) Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni.

A kérdés

32. § (1) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítés jellegű felvetés.

(2) A kérdés benyújtásának és megválaszolásának elintézésére a 30. és 31. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem határoz.

A közmeghallgatás rendje

33. § (1) A Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint tart közmeghallgatást, melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közérdekű kérdéseket és javaslatokat a Hivatal harminc napon belül kivizsgálja. A bejelentőnek adott válaszról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(3) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot legalább 6 nappal előbb a községi hirdetőtáblán tájékoztatni kell.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

(5) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.

34. §

A Képviselő-testület döntései

(1) A Képviselő-testület
a) rendeletet alkot,
b) határozatot hoz.
(2) Határozat az egyedi határozat és a normatív határozat. Normatív határozatban szabályozhatja az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tevékenység végzésének, munkavitelének hosszabb távra szóló meghatározását.
(3) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:
a) ügyrendi kérdésekről,
b) informális, tájékoztató jelentés tudomásul vételéről,
c) a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról.
(4) Az önkormányzati rendeletek alkotásának főbb szabályai
Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet:
a) a Polgármester;
b) a Képviselő-testület tagja;
c) a Képviselő-testület bizottsága;
d) a Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője;
(5) Rendelet tervezetet a jegyző törvényességi ellenjegyzésével lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

35. § A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a költségvetésről és a zárszámadásról, a településrendezési tervekről szóló rendelet tervezeteket és egyéb rendelet tervezeteket a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

36. § (1) A rendelet tervezet előterjesztésében az előkészítés során tett javaslatokat szerepeltetni kell.

(2) A polgármester, a jegyző véleményének meghallgatása után, egyes rendelet tervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsáthat.

(3) A rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.

A közzététel

37. § (1) A rendeletet a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni.

(2) A Hivatalban, a rendelet egy-egy példányát el kell helyezni.

(3) A rendeletek tartalmáról szóló tájékoztatók a Galgamácsa hirdetőtábláin kell elhelyezni, továbbá a www.galgamacsa.hu honlapon kell közzétenni.

VI. Fejezet

A JEGYZÕKÖNYV

38. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent Képviselő-testületi tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, az előterjesztések, beadványok egy-egy példányát, a jelenléti ívet, valamint az elfogadott, a polgármester és a jegyző sajátkezű aláírásával ellátott rendeletet.

(3) A testületi ülés jegyzőkönyvezéséhez használt hanganyagot az önkormányzati ciklus végéig Közös Önkormányzati Hivatal megőrzi.

(4) Zárt ülésről, bizottsági ülésekről külön jegyzőkönyvek készülnek.

39. § (1) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a Hivatal kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek évenként beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről.

(2) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – a Polgármesteri Hivatal titkárságán betekinthetnek az ülések jegyzőkönyvébe. A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. Az eredeti jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni. A jegyzőkönyvek pdf formátumban a település honlapjára is felkerülnek, azok ott is megtekinthetőek.

(3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe a Képviselő-testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy annak hivatalos megbízottja, a Kormányhivatal vezetője, vagy megbízottja, továbbá a jegyző tekinthet be. Zárt ülés jegyzőkönyvét beköttetni nem szabad, az külön kezelendő.

(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

VI. Fejezet

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

40. §

(1) A Képviselő-testület kötelezően a következő bizottságot hozza létre: (2. sz. melléklet)

Pénzügyi és Szociális Bizottság.
(2) A Képviselő-testület a határozatában megjelölt ügyeknek a határozatban megállapított ideig történő intézésére eseti bizottságot alakíthat.
(3) A Képviselő-testület által a bizottságokra, valamint a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

41. § (1) A képviselőtestület –az új, vagy módosított SZMSZ elfogadását követően – az alakuló ülésen megválasztja a bizottságok képviselő tagjait. A bizottság nem képviselő tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet. A bizottság nem képviselő tagjai a soron következő ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesznek, melynek szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A bizottság maga állapítja meg működése részletes szabályait. A bizottság határozatképességére, a határozathozatal módjára és a zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadók.

(3) A bizottsági tag köteles a tudomására jutott titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége bizottsági tagságának megszűnése után is fennáll.

(4) A bizottság éves munkaterv alapján működik, amelyet a Képviselő-testület éves munkatervének meghatározását követően 30 napon belül készít el.

(5) A bizottság munkáját a Közös Hivatal segíti. A Közös Hivatal feladatai:

a) gondoskodik az ülés meghívójának és előterjesztéseinek összeállításáról és kiküldéséről;

b) elkészíti a bizottsági ülés jegyzőkönyvét, amelyet eljuttat a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálat céljából;

c) az átruházott hatáskörben hozott határozatokat három napon belül a jegyzőnek átadja, aki a törvényességi ellenőrzés után megküldi a polgármesternek felfüggesztési jogának gyakorlása végett;

d) Közös Hivatal a bizottság jegyzőkönyvét megküldi a Pest Megyei Kormányhivatalnak.

42. § (1) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A bizottsági ülés előterjesztéseit az ülés előtt öt nappal kell a bizottság tagjainak megküldeni.

(2) A Képviselő-testület és a bizottságok, valamint a bizottságok egymás közötti zavartalan kapcsolatát a polgármester biztosítja.

VII. Fejezet

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

A polgármester

43. § (1) A polgármester tisztségét főállásban tölti be.

(2) A polgármester a Képviselő-testület elnöke, felelős az önkormányzat egészének működéséért.

(3) Főbb feladatai:

a) a település fejlődésének elősegítése;

b) a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás;

c) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása;

d) az önkormányzat gazdálkodása feltételeinek megteremtése;

e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének a biztosítása;

f) a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése;

g) a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, a szükséges együttműködés kialakítása;

h) kapcsolattartás a pártok helyi vezetőivel;

i) az önkormányzati intézmények működésének az ellenőrzése, segítése;

j) az alpolgármester munkájának irányítása;

k) a jogszabályok szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlása,

l/) maga, vagy az általa megbízott személy útján ellátja a Képviselő-testület tulajdonosi képviseletét az önkormányzat vállalkozásaiban a külön rendeletben meghatározottak szerint;

m) a Képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának megszervezése;

n) a Képviselő-testület tagjai és bizottságai munkájának segítése;

o) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése;

p) a Képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása.

A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
a) A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt. A jegyző egyes munkáltatói jogának gyakorlása tekintetében - az általa meghatározott körben - egyetértési jogot gyakorol. A jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásában a polgármester egyetértése szükséges.
b) A jegyző javaslatának figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
c) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja alpolgármesterre, jegyzőre, a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjére.
d) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására.
e) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
(3) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők, a közvetlenül a polgármesteri hivatal dolgozói, illetve a közfoglalkoztatásban részt vevők tekintetében.
(4) A polgármester részletes feladat- és hatásköreit a jogszabályok és a Képviselő-testület döntései határozzák meg.
(5) Főállású polgármester minden év február 15-ig bejelenti munkáltatója (Képviselő-testület) felé, hogy az éves szabadságának ¼-ét milyen részletekben és mikor kívánja igénybe venni. Ezt követően képviselő-testület jóváhagyja az éves szabadságolási tervét.
(6) Amennyiben a polgármester szabadságának időarányos részét az év szeptember 30-ig nem veszi ki, a képviselő-testület köteles a szabadságának kiadásáról gondoskodni.
(7) A polgármester előre egyeztetett időpont szerint fogadóórát tart a hivatali helyiségében.

Alpolgármester

44. § (1) Az alakuló ülésen titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester javaslata alapján megválasztják a Képviselő-testület tagjai közöl az alpolgármestert a testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.

(3) A polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása esetén alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.

Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: a jegyző

45. § (1) A jegyzőt pályázat alapján a polgármester nevezi ki határozatlan időre.

(2) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(1) A jegyzőt amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyző kinevezéséig tart.

(2) A jegyző feladatai:

a) javaslatot tesz a Közös Hivatal szervezeti felépítésére;

b) vezeti a Közös Hivatalt, szervezi annak munkáját;

c) a polgármester irányításával elkészíti a Közös Hivatal ügyrendjét, munkaköri leírásait, gondoskodik annak folyamatos karbantartásáról;

d) elkészíti a köztisztviselők munkaköri leírását és minősítését, saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az utalványozás és az ellenjegyzés rendjét;

e) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról;

f) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok elé kerülő előterjesztéseket;

g) a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein tanácskozási joggal részt vesz, valamint gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről és a szavazatok összeszámlálásáról;

h) évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, az ügyintézésről;

i) gondoskodik az önkormányzati rendeletek megismertetéséről és végrehajtásáról;

j) szervezi a jogi felvilágosító munkát;

k) gondoskodik a Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről;

h) ellenjegyzi a pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

(3) A jegyző részletes feladat- és hatásköreit a jogszabályok és a Képviselő-testület döntései határozzák meg.

(4) A Közös Hivatal vezetője (a jegyző) minden év február 15-ig bejelenti munkáltatója (Polgármester) felé, hogy az éves szabadságának ¼-ét milyen részletekben és mikor kívánja igénybe venni.

(5) Amennyiben a jegyző szabadságának időarányos részét az év szeptember 30-ig nem veszi ki, a polgármester köteles a szabadságának kiadásáról gondoskodni.

VIII. Fejezet

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

46. § (1) A Képviselő-testület egységes Hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, az önkormányzati igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátására.

(2) A Hivatal belső tagozódását, létszámát, feladatait és működésének szabályait a Hivatal ügyrendje határozza meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal

47. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Galgamácsa, Vácegres községek képviselő-testületével közösen egységes hivatalt működtet.

A hivatal elnevezése: Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal székhelye: 2183 Galgamácsa, Petőfi u. 105.

IX. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI

Az önkormányzat költségvetése

48. § A Képviselő-testület a költségvetését rendelettel állapítja meg. A költségvetés összeállításnak részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet és az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló belső szabályzat, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. Ebben a rendeletben dönt, hogy az adott költségvetési évben a kötelező feladatain túl, milyen önként vállalt feladatot lát el.

49. § A költségvetésről szóló előterjesztést és rendelet tervezetet Képviselő-testület úgy fogadja el, hogy előtte a pénzügyi bizottság azt megtárgyalja és elfogadásra beterjeszti a testületnek.

Az önkormányzat vagyona

50. § (1) Az önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal való gazdálkodás és az önkormányzat vállalkozásával kapcsolatos előírásokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a vagyonáról folyamatosan elszámol. A következő évet előkészítő közmeghallgatás egyik napirendjeként a polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat vagyoni helyzetéről.

51. §

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal látja el. E körben különösen
a) jogszabályokban előírt módon és időben elkészíti az évközi, az év végi költségvetési beszámolót, az időközi költségvetési és mérlegjelentést, valamint a pénzforgalmi információt és ezeket megküldi a Magyar Államkincstár részére.
b) Beszedi az Önkormányzat saját bevételeit.
d) Gondoskodik az Önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról.
e) Biztosítja az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletű könyvvitelének szabályszerű vezetését, kialakítja számlarendjét, kötelező irányelveket határoz meg az Önkormányzat egységes számviteli rendjének kialakításához.
f) Biztosítja az Önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását, vezeti a teljes körű vagyonnyilvántartást.
g) Elkészíti az Önkormányzat éves vagyonkimutatását, és azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz.
h) Az Önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az Önkormányzat tartozásainak és az Önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetve teljesítéséről.
(3) Az Önkormányzat által alapított és fenntartott – önállóan működő - intézmények a működési kiadásokra biztosított pénzeszközeiket az Önkormányzat által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a Képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.
Az intézmény a kötelező térítési díjon és a Képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi összegen felüli többletbevételével szabadon rendelkezik, azt - alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja.

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának ellenőrzése

52. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik.

(2) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja az Önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(3) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

(4) Az Önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat teljes gazdálkodási területére kiterjedő pénzügyi ellenőrzést a pénzügyi bizottság a látja el.

(6) A jegyző az Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről megbízott cég/személy útján gondoskodik.

(7) Az Önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(8) Az Önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személyek vagy szervezetek:

a) ellenőrzést végeznek a Képviselő-testület hivatalánál az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b) ellenőrzést végezhetnek az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

X. Fejezet

HELYI NÉPSZAVAZÁS

53. § A Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

54. §

1. A rendelet módosítása a kihirdetést követően azonnal hatályba lép.
a) Galgamácsa, 2022. február 15.
b) Ecker Tamás, polgármester
c) Mogyorósi Márta, jegyző
(2) Kihirdetés napja:
a) Galgamácsa, 2022. február 15.
b) Mogyorósi Márta, jegyző

1. melléklet a 7/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület tagja esküjének szövege:

1. A Képviselő-testület tagjai:

1.1. Ecker Tamás polgármester/elnök

1.2. Móricz Máté

1.3. Kovács Béla

1.4. Kovács Krisztián

1.5. Holló Péter

1.6. Mészárosné Kardos Szilvia

1.7. Dr. Kovács Sándor

2. Az eskü szövege:

Én _____________________ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri/képviselői tisztségemből eredő feladataimat Galgamácsa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint!)

Isten engem úgy segéljen!

2. melléklet a 7/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület kötelezően a következő bizottságot hozza létre:

1. Pénzügyi és Szociális Bizottság

1.1. Elnöke: Kovács Krisztián

1.2. Tagjai: Mészárosné Kardos Szilvia, Holló Péter

2. A bizottságok általános feladat- és hatásköre:

2.1. Véleményezik az egyes képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket.

2.2. Előkészítik – a feladatkörükben – a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.

2.3. Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.

2.4. Feladatkörükben ellenőrzik a Képviselő-testület hivatalának munkáját a testületi döntések előkészítésében, valamint annak végrehajtásában.

2.5. Döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben.

2.6. Előkészítik, vagy véleményezik a képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket.

2.7. Közreműködnek a feladatkörükbe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.

2.8. Feladatuk, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.

2.9. A Bizottságok összhangban a Képviselő-testület munkatervével meghatározzák a munkatervüket.

2.10. Folyamatosan feldolgozzák a működési körükbe tartozó jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, határozatokat, meghatározzák ebből fakadó feladataikat, döntenek az önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökben.

2.11. Feladatkörüket érintő kérdésekben kezdeményezik önkormányzati rendelet megalkotását.

2.12. Részt vesznek a korábbi testületi döntések felülvizsgálatában, indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését.

2.13. Javaslatot tehetnek az önkormányzat munkatervére.

2.14. Vagyonnyilatkozatok nyilvántartás és ellenőrzése

3. melléklet a 7/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI

1. Képviselő-testület átadja a polgármester hatáskörébe

1.1. Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt temetési segélyekben.

1.2. Dönt a közterület-használatáról szóló rendeletben meghatározott ügyekben.

1.3. Tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben.

1.4. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében.

1.5. Dönt Galgamácsa zászlójának (lobogójának), címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.

1.6. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt az Önkormányzat nevében „a településkép védelméről” szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.